Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

4 - 6

Koordinatsystem och proportionalitet

Eklandaskolan, Mölndals Stad · Senast uppdaterad: 20 november 2017

Du kommer att utveckla kunskaper om negativa tal, koordinatsystem och proportionalitet. Du kommer också att lära dig hur proportionalitet kan visas med en graf.

Tidsperiod: v.49-51

Syfte: se läroplanens länk nedan

Centralt innehåll: se läroplanens länk nedan

Förmågor att utgå ifrån:

Så här kommer vi att arbeta:

Kapitel 4. Koll på matematik 5A. 

Test v.51

Kunskapskrav och bedömning (matris)


Läroplanskopplingar

formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,

använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,

välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,

föra och följa matematiska resonemang, och

använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Rationella tal och deras egenskaper.

Proportionalitet och procent samt deras samband.

Grafer för att uttrycka olika typer av proportionella samband vid enkla undersökningar.

Koordinatsystem och strategier för gradering av koordinataxlar.

Matriser i planeringen
Koordinatsystem och proportionalitet
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter