Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

4

Formula åk. 4 kap. 3

Svensgårdsskolan, Helsingborg · Senast uppdaterad: 4 december 2017

I din vardag möter du matematik överallt och i kap 3 kommer du att få jobba extra mycket med olika enheter, volym och vikt. Men även olika räknesätt samt problemlösning.

Målet med arbetsområdet är att utveckla din:

Problemlösningsförmåga

 • löser enkla problem
 • väljer och använder rätt strategier och metoder

Resonemangsförmåga

 • beskriver hur jag löser matematiska problem
 • förklarar varför resultatet är rimligt med hjälp av fakta
 • ger förslag på olika sätt att lösa problem
 • ställer matematiska frågor
 • diskuterar matematik  

Begreppsförmåga

 • använder matematiska begrepp, t.ex: addera, subtrahera, volym, liter.
 • beskriver begreppen på olika sätt, med hjälp av bilder, förklaringar, uträkningar
 • förklarar hur olika begrepp hör ihop, t.ex multiplikation och addition

Metodförmåga

 • väljer och använder lämplig metod i beräkningar och uppgifter

Kommunikationsförmåga

 • förklarar hur jag gör beräkningar och löser uppgifter med hjälp av bilder, symboler, tabeller, grafer och andra uttrycksformer

 

Innehåll

Kap. 3 "Tal och enheter"

Du kommer att få lära dig och bli bedömd på följande: 

 • jämföra föremåls volymer och välja lämpliga enheter.
 • jämföra föremåls vikter och välja lämpliga enheter
 • använda tal i decimalform
 • avrunda tal samt göra överslag i additioner och subtraktioner
 • visa olika sätt att lösa problem samt bedöma om svaren är rimliga.

Centrala begrepp

Talföljd, kolumn, siffror, tal, jämn, udda, summa, ökar, minskar, tallinje, dubbelt, siffersumma, ental, hundratal, tusental, tiotusental, rimligt, liter, dl, ml, cl, addera, subtrahera, dividera, multiplicera, enhetsbyte, volym, vikt, kg, hg, g

Arbetssätt:

Gemensamma genomgångar, aktiviteter/praktisk matematik, enskilda uppgifter, lärarledda diskussioner, gruppdiskussioner.

 


Läroplanskopplingar

kan använda sig av matematiskt tänkande för vidare studier och i vardagslivet,

formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,

använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,

välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,

föra och följa matematiska resonemang, och

använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Rationella tal och deras egenskaper.

Positionssystemet för tal i decimalform.

Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.

Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.

Hur mönster i talföljder och geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas.

Jämförelse, uppskattning och mätning av längd, area, volym, massa, tid och vinkel med vanliga måttenheter. Mätningar med användning av nutida och äldre metoder.

Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.

Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett i huvudsak fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär.

Eleven beskriver tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och för enkla och till viss del underbyggda resonemang om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan bidra till att ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.

Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.

Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett i huvudsak fungerande sätt.

I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra enkla resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.

Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med tillfredställande resultat.

Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då bilder, symboler, tabeller, grafer och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till sammanhanget.

I redovisningar och samtal kan eleven föra och följa matematiska resonemang genom att ställa frågor och framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som till viss del för resonemangen framåt.

Matriser i planeringen
Matris kap 3 Formula åk.4
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter