Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

6

Matematik kapitel 3 ht - 2017

_Pedagogiskt Center, Helsingborg · Senast uppdaterad: 20 november 2017

Detta kapitel heter Algebra och samband. Min förhoppning är att du öppnar dina "matteögon" i vardagen och ser att det finns matematik överallt.

Undervisningens innehåll

Allmänt hur matematikboken fungerar
Vi har gemensamma genomgångar för alla delar i kapitlet. Vi genomför då olika aktiviteter i form av spel, laborationer och diskussioner. Därefter får du i egen takt arbeta i boken. Det finns sidor G - Gemensamt spår - som alla ska arbete med. Inom kapitlets delar genomför vi med jämna mellanrum gemensamma aktiviteter där du får öva samarbete och öva dig i att diskutera matematik. Du får också möjlighet att reflektera och utvärdera ditt arbete. I slutet av varje G-spår finns Lösa problem. Här får du möjlighet att upptäcka och utveckla strategier för problemlösning. Efter G-spåret finns diagnoser för att ge vägledning för hur du tillsammans med mig ska välja att arbeta fortsättningsvis: med spår 1 eller spår 2. I varje kapitel finns också Något extra, som ofta har någon uppgift med historiskt inslag.

Vad?

När du är färdig med kapitel 3 ska du kunna

  • tolka och förenkla uttryck med bokstäver,
  • lösa enkla ekvationer,
  • upptäcka och använda mönster och samband,
  • skriva och jämföra tal i decimala och binära talsystemet,
  • använda strategier vid problemlösning.

 

Hur?

Vi använder Matematikboken Prima Formula som bas och arbetar med andra aktuella saker när tillfälle ges. Vi kommer att ha genomgångar, gemensamma övningar/aktiviteter, spela spel, arbeta i grupp, arbeta med laborativt material och även arbeta i boken, själv eller tillsammans med en klasskompis.

 

Detta kommer bedömas

Jag kommer att bedöma dig i hur du löser problem, där metoden för lösningen inte är given. Du ska också bedömas i hur du väljer och använder lämplig metod när du löser rutinuppgifter. Du ska använda ett matematiskt språk - kommunicera. Du ska kunna använda matematiska begrepp och se samband mellan begreppen. Du ska också kunna redovisa skriftligt på ett tydligt sätt och avgöra om svaret är rimligt (kan vara rätt) - resonera.

Jag bedömer dig på matematiklektionerna och genom inlämningsuppgifter.


Läroplanskopplingar

formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,

använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,

välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,

föra och följa matematiska resonemang, och

använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Positionssystemet för tal i decimalform.

Obekanta tal och deras egenskaper samt situationer där det finns behov av att beteckna ett obekant tal med en symbol.

Enkla algebraiska uttryck och ekvationer i situationer som är relevanta för eleven.

Metoder för enkel ekvationslösning.

Hur mönster i talföljder och geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas.

Grafer för att uttrycka olika typer av proportionella samband vid enkla undersökningar.

Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.

Matriser i planeringen
Matematik kapitel 3 ht - 2017
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback