Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Musik

·

Årskurs:

6

SPELA TILLSAMMANS år 5

Presseskolan 4-6, Kungsbacka Förskola & Grundskola · Senast uppdaterad: 17 oktober 2018

Vi spelar på gitarr, piano, bas och trummor. Vi lär oss samspel i popgrupp. Vi lär om instrumenten och om hur musik fungerar praktiskt, teoretiskt och kulturhistoriskt.

VAD

Alla elever undervisas, ett arbetsområde per läsår, i att kunna traktera de vanligaste och mest populära instrumenten så att de kan medverka i enkel rock, pop, schlager och i visor. Elever undervisas, handleds, instrueras och utmanas att på olika sätt musicera individuellt, i grupp som i vår halvklassgemensamma lärsituation. Alla får gemensam undervisning och individuell handledning.  De lär sig, samverkar och och väljer så småningom egen insats i ett gemensamt framförande. 

Gitarr

Vi börjar med gitarren. Gitarrspel kräver övning, hållning, tajming och uthållighet så att man till slut kan hänga med, slappna av och samtidigt hålla fingrarna i styr. Vi övar att spela och samtidigt att lyssna, lära och att samverka för att nå resultat.

Elbas

Sedan kopplar vi till elbasen som är tung och kraftfull och kräver stabila insatser liksom en tålmodig läsning av vad som sker i musiken. Vi övar samspel och tajming.

Piano

Alla lär sig om pianot och får vänja sig vid toner, melodier och ackord. Pianot är utmärkt att spela på som nybörjare, det är överskådligt och det levererar direkt. Elever övar lite fingersättning, tonnamn, enkla melodier och att hålla ackord. Pianot är en utmärkt utgångspunkt när man ska göra sig en bild av hur det hänger ihop. I år 4 bekantade vi oss därför med klaviaturet, tonerna, melodi, ackord, lite dynamik och terminologi. Vi lärde oss att man kan "läsa" sig igenom en låt. Vi förde enkla samtal om hur musik fungerar men vi fokuserade på att "göra" så att musiken blir begriplig. 

Musikens sammanhang

Att spela, sjunga och musicera tillsammans kräver sin ämnesprogression så i år 5 repeterar vi noga och spelar ytterligare några sånger. Vi övar samspel, lyhördhet och dynamik. Sedan fördjupar vi förståelsen med hjälp av fler begrepp som tonsystemet, notering, dynamik och harmonik. Att spela instrument och att musicera tillsammans kopplas till förståelse om musikens sammanhang och formuleras med enkel teori. Elever går från att göra sig erfarenheter till att förstå musik som större system.

I år 6 fördjupar vi förståelsen ytterligare kring samspel, notering, dynamik, harmonik. Först i detta skede, på vårterminen år 6, erhålls ett arbetsområde om den västerländska kulturtraditionen och dess klassiska musikkanon. Detta för att elevernas kunskaper, förståelse och inspiration ska leda fram till ett sista arbetsområde kring komposition.Detta blir mellanstadiets sista Skapa musik-uppgift där vi komponerar med klassiska verktyg. 

Trumspel

Trumspel är ett kapitel för sig när det kommer till klassrumsinlärning men vi har två trumrum och tid avsatt. Puls, takt, rytm, tajming är grunderna till följsamhet och stringens för den som blir batterist. 

Sång

När det gäller sången så övar vi att utveckla sånginsatsen från elev-sing-along till en större medvetenhet om det egna uttrycket. Från text, tolkning och intryck till en formulerad upplevelse där sångteknik, mikrofonteknik och scenisk närvaro utmynnar i ett valt personligt uttryck. 

NÄR v. 46-17 

I undervisning på ordinarie lektionstid. Varvas med musikhistoria i ett Nordiskt perspektiv och Luciasångerna.

HUR

V. 39 Elever undervisas om gitarren och handleds i gitarrspel.   

V. 40 Elever handleds, deltar och övar gitarr-, och basspel.

V. 45 Elever undervisas i ackordspel på gitarr och grundtonspel på bas.

V. 46 Gitarr och basspel i valda sånger tillsammans inför avslutningen.

V. 50 Genrep med gitarr och basspel i valda sånger tillsammans eventuellt inför avslutningen.

 V. 51- 01 JULLOV

V. 2 Elever undervisas och deltar i samspel på trumboxar kring puls, takt, rytm. Elever deltar i en rytmserieövning som tränar tajming. 

V. 3 Elever lär om trumsetet och om början vår populärkultur och om hur mititärinstrument fick en ny roll. Elever spelar virvlar och övar sedan att spela på trumset. Elever lär samspel, att gå in och ut ur ett gemensamt musikaliskt flöde.

V. 4 Elever övar fyrtakt på trumseten. (Vi kallar det rundtrummis som i rundpingis fast ingen blir utslagen och alla medverkar till det gemensamma lärandet) 

V. 5 Trumspel och en rytm-, takt- och ramsa och lek: "Who stole the cookie from the cookie jar".

V. 7 LOV

V.8 Elever undervisas om pianot och handleds i pianospel. Lite musikhistoria om munkar, notering, klaviaturet och tempererad stämning.  Genomgång på klaviaturet, Elever prövar tonernas namn, och lär sig om melodi och ackord.

V. 9 Elever bekantar sig med klaviaturet, med Dur- och Moll-skalor, fingersättning och tonnamn.

V. 10 Elever övar melodispel. Melodi: Blinka lilla stjärna, Björnen sover och ev. versen i Visa i Utanmyra, allt på gehör.

V. 11 Elever övar ackordspel på piano.Elever lär sig spela dur- och mollackord och prövar att komponera genom att finna på en melodi. 

V. 12 Elever redovisar ackord- och melodispel, undervisas om harmonier och lär sig om enkla ackord och ackordföljder.

V.13 LOV

V. 14 Elever väljer en förberedd poplåt eller visa och bildar en sättning som de övar för att redovisa.

V. 15 Elever övar samspel och handleds i sång och spel på gitarr, bas, trummor och piano. Eleverna övar gruppvis, roterande och tillsammans.

V. 16 LOV

V. 17 Elever framför vald poplåt, handleds och instrueras för att närma sig önskat resultat.

 

VISAT LÄRANDE

Elever medverkar, övar och lär sig i undervisningens alla moment.

Elever samspelar, samverkar i ensemblegrupper och medverkar till utvecklat musicerande.

Elever deltar i samtal om eget som gemensamt lärande.

 

MÅL

Undervisningen i ämnet musik ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper som gör det möjligt att delta i musikaliska sammanhang, både genom att själva musicera och genom att lyssna till musik.

Undervisningen ska ge eleverna förutsättningar att tillägna sig musik som uttrycksform och kommunikationsmedel. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunskap att använda röst, musikinstrument, digitala verktyg samt musikaliska begrepp och symboler i olika musikaliska former och sammanhang.

Undervisningen ska ge eleverna förutsättningar att utveckla en musikalisk lyhördhet som gör det möjligt att i samarbete med andra skapa, bearbeta och framföra musik i olika former. Undervisningen ska ge eleverna både möjlighet att utveckla en tilltro till sin förmåga att sjunga och spela och ett intresse för att utveckla sin musikaliska kreativitet. (Syftet, kursplanen i musik, LGR 11)

KUNSKAPSKRAV 

Se Unikum/Planering/Matris i musik. Här finns en matris som visar ämnesutvecklingen t.o.m. år 6. Lärarens dokumentation är här synlig för elev och hem. Därtill finns möjligheten att föra dialog om elevens lärande. Vid visat lärande, dvs. när en elevs utvecklade förmåga blivit synliggjord, fylls rutor i av läraren. Om eleven anser sig uppfylla kunskapskraven i en ruta kan denne också klicka, varpå läraren kommunicerar påståendet och erbjuder en möjlighet att visa den utvecklade förmågan.

BEDÖMNING

I undervisning

I undervisning bemöts och bedöms elever formativt. Bedömning kommuniceras konstruktivt och sakligt med fokus på utvecklade förmågor. Elevers personliga integritet och självkänsla måste värnas varför fokus alltid är elevens lärande utveckling. Detta i stort som smått och i varje lärmoment. Bedömning sker i varje lärsammanhang som en del i ett respektfullt bemötande. Bemötandet är, och skall vara, icke-värderande, dialogiskt och framåtsyftande.

I dialog om eget lärande

Metoden att föra dialog om eget lärande handlar om att skapa förståelse för det egna lärandet. Metoden syftar till att utveckla tanken och språket mot djupare förståelse för lärandet som en process. Elever har alltid möjligheten att föra dialog om vad vi gör och om vad de lär sig, om vad det kan betyda och innebära. (Kommentarsrutor finns i varje pedagogisk planering, i varje uppgift och matris, i Unikum.)

Summativ bedömning

En summerad bedömning av elevens utvecklade förmågor mot kunskapskraven görs inför betygssättning. En gång per termin. Inte tidigare och inte i undervisningssammanhang, då ett summativt förhållningssätt motverkar elevers frihetskänsla och lust att lära. En summativ bedömning är fixerande och för många elever en stämpel som är svår att förhålla sig till. Elever kan få svårt att tänka på lärande som en process. Kanske tänker de i termer om "vad jag är värd" och förväxlar sitt personligt värde med förvärvade kunskaper. Betyg kommuniceras muntligt vid ett arbetsområdes slut eller enbart i betygstider och då helst skriftligt under matrisen. Ingen elev skall vara förvånad över de bedömningar som är gjorda.

REDOVISNING

I redovisningssituationen relateras utvecklade förmågor mot kunskapskrav. Detta diskuteras i en ömsesidig dialog och dokumenteras i ämnesmatrisen. Eleven kan påverka sin redovisningssituation och välja sin delaktighet och grad av framträdande. Kunskaper och förmågor ska kunna utmanas, elevers delaktighet och förmåga att samverka ska övas men samtidigt måste eleven själv bestämma sin medverkan. Mandatet är elevens och påverkar inte bedömningen av dennes förmåga. 

UTVÄRDERING

Utvärdering sker i ett avslutande pass där alla kommer till tals kring vad som skett, behandlats och kring vad som varit värdefullt och givit nya lärdomar. Om den egna förståelsen kommer i nytt ljus är det härifrån alltid möjligt att summera sitt lärande, en gång till, under den pedagogiska planeringen.


Läroplanskopplingar

Sång, melodispel och ackompanjemang i ensembleform i olika genrer.

Gehörsmusicerande efter musikaliska mönster, till exempel ackordföljder, perioder och kompmodeller.

Imitation och improvisation med röst och instrument, rytmer och toner.

Ackord- och melodiinstrument, bas och slagverk för melodi- och rytmspel eller för ackompanjemang.

Rytm, klang och dynamik, tonhöjd, tempo, perioder, taktarter, vers och refräng som byggstenar för att komponera musik i olika genrer.

Musiksymboler, grafisk notation, noter och ackordbeteckningar.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter
Jag spelar

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback