Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Historia, Religionskunskap, Svenska

·

Årskurs:

4 - 6

Myter

Kyrkslättens skola, Åre · Senast uppdaterad: 22 november 2017

Vi arbetar med begreppen myt, saga, vetenskaplig teori, vetenskap. Vi läser, diskuterar och tittar på olika myter.Vi lär oss känna igen vad som kännetecknar en myt. Vi skriver också egna myter, där vi på ett mytologiskt sätt försöker förklara något vetenskapligt.

Frågeställningar:

 • Vad är en myt?
 • Vad kännetecknar en myt?
 • Vad skiljer en myt från en saga?
 • Vilka likheter finns mellan en myt och en vetenskaplig teori?
 • Vad är vetenskap?

 

Uppgifter:

 • Läs myter från olika kulturer och tidsepoker.
 • Sök förklaringar till frågeställningarna ovan.
 • Lär dig vad som kännetecknar en myt.
 • Skriv en egen myt.

 

Skrivuppgift:

 • Du ska välja en bild på ett djur.
 • Din myt ska förklara varför djuret ser ut som det gör, heter som det heter eller lever där det lever. Myten förklarar varför det är som det är, påhittat av dig.
 • Din myt ska innehålla en gud/gudar, en hjälte/hjältar eller mystiska väsen, för att den ska följa genren myt.

 


Läroplanskopplingar

använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,

reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv, och

analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,

analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället,

söka information om religioner och andra livsåskådningar och värdera källornas relevans och trovärdighet.

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,

urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och

Kristendomens införande i Norden. Religionens betydelse för kulturer och stater i Sverige och de övriga nordiska länderna samt konsekvenser av dessa förändringar för olika människor och grupper.

Exempel på hur forntiden, medeltiden, 1500-talet, 1600-talet och 1700-talet kan avläsas i våra dagar genom traditioner, namn, språkliga uttryck, byggnader, städer och gränser.

Centrala tankegångar bakom ritualer, levnadsregler och heliga platser i kristendomen och de andra världsreligionerna, till exempel som de uttrycks i religiösa berättelser i Bibeln och andra urkunder.

Kristendomens betydelse för värderingar och kultur i det svenska samhället förr och nu. Kristna högtider och traditioner med koppling till kyrkoåret, till exempel sånger och psalmer.

Hur spår av fornskandinavisk religion kan iakttas i dagens samhälle.

Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.

Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.

Berättande texter och poetiska texter för barn och unga från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Texter i form av skönlitteratur, lyrik, dramatik, sagor och myter som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor.

Berättande texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad med parallellhandling och tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar samt dialoger.

Texter som kombinerar ord, bild och ljud, till exempel webbtexter, spel och tv-program. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback