Skolbanken Logo
Skolbanken

Åldrar:

1 - 5

sinnen

Förskolan Körvelgatan 2, Fristående förskolor · Senast uppdaterad: 27 november 2017

Vi vill tillsammans med barnen göra en resa genom’ ’JAG’’ och min omvärld. Vi vill börja med våra sinnen, vi kommer att uppmärksamma våra sinnen inom många områden. T.ex. rörelse, skapande, matematik och läsning/ sagor. Vi vill låta barnen utforska sina omvårdar med hjälp av sina sinnen: lukt, hörseln, känseln, smak och synen. Vi vill arbeta med förståelsen för hur våra sinnen är kopplade till de olika kroppsdelar och vilka nytta vi har av våra sinnen.

 

Syfte:

Vi vill låta barnen uppmärksamma och uppleva sina sinnen, vi vill arbeta med våra fem sinnen som är lukt, smak, hörseln, känseln, och synen och få förståelse för att alla våra sinnen är kopplade till de olika kroppsdelar och undra lite tillsammans varför och vilka nytta vi har av våra sinnen.

 

Mål: Vårt mål är att se en nyfikenhet hos barnen, att barnen ska ha möjlighet att undra sig och få svar på deras frågor, samtidigt att barnen få en kundskap om deras kropp och sinnen. Målet är också att vi leker oss fram till kundskap och lärande, och att barnen ska använda Ipaden lite mer.

Metod:

 • Hur förbereder, inspirerar och utmanar vi barnen? Vi vill väcka barnens intresse och nyfikenhet, samtidigt inspirera barnen i deras lärande.
 • Hur och när? Vi vill jobba med temat tre dagar i veckan i samband med våra fasta aktiviteter som vi har i veckan. På samlingen, skapande, sagoläsning, matematik, pedagogiska måltider och andra vardagliga situationer.

 • Vilka ska vara med? Alla barn är med men aktiviteterna är anpassade efter deras mognad och utveckling.

 • Vilka material ska vi använda? Vi använder böcker, musik, luktpåsar, känselpåsar, ljudlotto, memory spel, skapande material, spegel osv.

 • Vem ska ansvara för vad? Varje pedagog har ansvar för sin barngrupp.
  • Hur och när får barnen inflytande i temat?

   Alla barn blir hörda och deras åsikter blir respekterade. Att barnen förstår att i förskolan är det inte vuxna som bestämmer men att vi tillsammans med barnen bestämmer innehållet i aktiviteterna i temat. Det handlar om att vi har en samspelande, lysande och respekterande atmosfär när det gäller arbete med temat.

 

Dokumentation:

 • Hur gör vi detta? Vi tar bilder, göra bild collage med koppling till läroplan. Filmar och göra en mapp för alla barn.
 • Vad dokumentera vi? Barnens nyfikenhet, utveckling och lärande.

 • Vem dokumenterar? Alla tar ansvar för att dokumentera.

 

 Utvärdering:

 • Vad gick bra?

 • Vad kan vi förändra?

 • Analys och reflektion?

Aktiviteter

 

 

Lukt

luktpåsar el. Hemliga burkar

Vad luktar maten vi äter?

Vad är det för lukter som vi upplever när vi är ute i naturen? 

 

Känslan

 

Känselpåsar, kan man känna sig fram till vad det är.

Hur känns det?

 

Övningar: skillnader, varmt / kallt. Mjukt / hårt.

Matchlåda- ta fram den och använda den.

Känna och gissa en kompis genom att binda för ögonen.

 

Smak

 

Smakprover: sött, salt, surt, besk

mat som känns olika i munnen, varmt / kallt, mjukt / hårt, glass is / te. Mjukbröd/ knäckebröd

 

Hörsel

 

Uppleva olika ljud, lyssna med filter, hur låter det med hörlurar med och utan? Fixa en rör och lyssna och höra med den.

Lyssna på olika musik - dansa och avslappning.

”Viska samling”, att vi bara viskar när vi pratar.

Lyssna på olika ljud och gissa vad det är.

Använda ljud lotto.

Gissa en kompis genom hörsel med binda för ögonen.

 

 Syn

 

Prata om synen.

Gå med bind för ögat och känna sig fram.

Kims lek.

Memory spel

Använda spel och rita sig själv 


Läroplanskopplingar

att förskolan tillämpar ett demokratiskt arbetssätt där barnen aktivt deltar, och

utvecklar sin identitet och känner trygghet i den,

utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,

utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga,

utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för vikten av att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande,

tillägnar sig och nyanserar innebörden i begrepp, ser samband och upptäcker nya sätt att förstå sin omvärld,

utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,

utvecklar intresse för bilder, texter och olika medier samt sin förmåga att använda sig av, tolka och samtala om dessa,

utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap, och

ges förutsättningar för utveckling och lärande och samtidigt stimuleras att använda hela sin förmåga,

upplever att det är roligt och meningsfullt att lära sig nya saker,

ställs inför nya utmaningar som stimulerar lusten att erövra nya färdigheter, erfarenheter och kunskaper,

stimuleras och utmanas i sin språk­ och kommunikationsutveckling,

får stöd och stimulans i sin motoriska utveckling, och

utvecklar sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter och därmed få möjlighet att påverka sin situation,

utvecklar sin förmåga att förstå och att handla efter demokratiska principer genom att få delta i olika former av samarbete och beslutsfattande.

att alla barn får ett reellt inflytande på arbetssätt och verksamhetens innehåll.

verka för att varje barns uppfattningar och åsikter respekteras,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback