Skolbanken Logo
Skolbanken

Tema från tonåring till Vuxen

Tunaskolan särskolan (nedlagd), Lunds för- och grundskolor · Senast uppdaterad: 24 november 2017

Det övergripande syftet med tema-arbetet är att förbereda eleven inför gymnasiet och det kommande vuxenlivet. Vi vill ge kunskap om hur samhället är uppbyggt och din del i detta så att du på bästa sätt kan orientera dig och få en uppfattning om din betydelse som samhällsmedborgare.

Med temat vill vi förbereda dig inför vuxenlivet. Det gör vi genom att studera vilken betydelse olika yrken har för samhället och i slutändan för dig. Vi vill att du ska bli medveten om till synes självklara saker och träna din förmåga till reflektion. I temat utgår vi från ämnet So och knyter på ett både teoretiskt och praktiskt sätt an till svenska, matematik och teknik. 

Temat är indelat i följande områden: 

Yrken - De elever som gör arbetsplats- och gymnasiepraktik i åk 9 redovisar sina erfarenheter för övriga elever. Detta fungerar som en förberedelse inför egen kommande praktik. Eleverna söker fakta om olika yrken och lyssnar på genomgångar av yrken som är kopplade till viktiga samhällsfunktioner samt reflekterar över vilken betydelse varje yrke har i samhället. Genom att träffa representanter för olika yrken för vi in verkligheten i klassrummet. 

Självständighet - Eleverna görs uppmärksam på vilka förmågor och färdigheter som behövs för att klara ett så l självständigt vardagsliv som vuxen som möjligt. De ska med hjälp av olika verktyg som kartor, tidtabeller, pengar m m lösa vardagliga problem och kunna se samband. 

Arbetssätt: Diskussioner, genomgångar, redovisningar, praktiska övningar, läs- och hörförståelse,  sammanfattning av information och insikt i vad som är relevant i denna, reflektion, producera text både för hand och med hjälp av digitala verktyg.

 

 

 

 


Läroplanskopplingar

lösa matematiska problem,

använda matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,

reflektera över rimlighet i situationer med matematisk anknytning, och

använda ämnesspecifika ord, begrepp och symboler.

reflektera över demokratiska värden, principer och arbetssätt,

söka, granska och värdera information från olika källor och göra egna överväganden, och

använda ämnesspecifika ord, begrepp och symboler.

tala och samtala i olika sammanhang,

läsa, förstå och reflektera över olika texter,

skriva texter för olika syften och mottagare,

bearbeta innehållet i litteratur, bilder, film, teater, drama och andra medier, och

söka och värdera information från olika källor.

använda ämnesspecifika ord, begrepp och symboler.

Naturliga tal och enkla tal i decimal- och bråkform och hur de uttrycks och visas med ord, konkreta material, symboler och bilder samt på tallinje.

Hur de fyra räknesätten uttrycks och visas med hjälp av ord, konkreta material, bilder och symboler.

Rimlighetsbedömning i vardagliga situationer.

Enheter för tid, till exempel timmar och minuter och hur de förhåller sig till varandra.

Olika sätt att uppskatta och mäta tidsskillnader, till exempel med klocka.

Pengars värde och användning och hur de kan växlas. Digitala betalningssätt

Undersökningar i olika situationer. Tabeller och diagram och hur de kan användas för att sortera data och beskriva resultat från undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg. Hur information kan avläsas ur tabeller och diagram.

De geometriska objekten cirkel, kvadrat, rektangel, triangel. Hur de avbildas och beskrivs, såväl med som utan digitala verktyg.

Geometriska begrepp, till exempel hörn, sida, sträcka och vinkel.

Mätning och uppskattning av längd, volym och massa med vanliga måttenheter.

Ord, begrepp och symboler inom ämnet matematik för att till exempel beskriva matematiska problem och utvärdera arbetsprocesser.

Samhällets behov av lagstiftning, några olika lagar och påföljder. Kriminalitet och dess konsekvenser för individen, familjen och samhället.

Demokratiska fri- och rättigheter samt skyldigheter för medborgare i demokratiska samhällen. Sveriges grundlagar. Hur individer och grupper kan påverka beslut, till exempel genom att rösta i allmänna val och skapa opinion i sociala medier.

Trafikregler och säkert beteende i trafiken.

Olika slags medier, deras uppbyggnad och innehåll, till exempel i sociala medier, webbplatser eller dagstidningar.

Vikingatid, medeltid, stormaktstid och frihetstid. Några historiska personer och händelser, till exempel drottning Kristina, Karl den XII och häxprocesserna.

Sveriges historia från cirka år 1850 till nutid. Några centrala händelser och gestalter samt barns, kvinnors och mäns levnadsvillkor.

Politiska val och partier i Sverige. Riksdag och regering och deras olika uppdrag. Individers och gruppers möjligheter att påverka beslut och samhällsutveckling.

Yrken och verksamheter i samhället. Entreprenörskap.

De mänskliga rättigheterna, deras innebörd och betydelse, inklusive barnets rättigheter i enlighet med barnkonventionen samt diskrimineringsgrunderna i svensk lag.

Aktuella samhällsfrågor i olika medier.

Kartan och dess uppbyggnad med färger och symboler.

Metoder för att söka information från olika källor. Hur man kan värdera, bearbeta och presentera information, såväl med som utan digitala verktyg.

Ord, begrepp och symboler inom de samhällsorienterande ämnena för att till exempel samtala om samhällsfrågor och utvärdera arbetsprocesser.

Muntliga presentationer. Stödord, bilder och digitala medier och verktyg samt annat för att planera och genomföra en presentation.

Skriftspråkets uppbyggnad. Skiljetecken och stavningsregler.

Handstil och att skriva med digitala verktyg.

Skrivverktyg. Hur till exempel ordbehandlingsprogram med stavningskontroll kan användas när man skriver.

Digitala verktyg för kommunikation.

Berättande texter och poetiska texter för barn och unga: skönlitteratur, lyrik, dramatik, sagor och myter.

Några barn- och ungdomsförfattare.

Beskrivande, förklarande och instruerande texter, till exempel nyhetsartiklar, spelinstruktioner och recept. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.

Texter som kombinerar ord, bild och ljud, till exempel webbtexter, spel och tv-program. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.

Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel tankekartor och stödord.

Ord, symboler, begrepp och kroppsspråk som används för att uttrycka budskap.

Informationssökning i olika medier och källor, till exempel i uppslagsböcker, genom intervjuer och via sökmotorer på Internet.

Hur man jämför källor och prövar deras tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt.

Ord, begrepp och symboler inom ämnet teknik för att till exempel samtala om teknik och utvärdera arbetsprocesser.

Matriser i planeringen
Kunskapsmatris i svenska åk 9 för Grundsärskolan
Kunskapsmatris i SO år 7-9, Grundsärskola
Kunskapsmatris Matematik åk 9 för Grundsärskolan
Kunskapsmatris för teknik år 9 i Grundsärskolan
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback