Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Biologi

·

Årskurs:

4

Biologi -växter och djur

Almtunaskolan, Uppsala · Senast uppdaterad: 26 november 2017

Vi kommer arbeta med skogens djur och växter. Vi kommer ha fokus på ekosystem, pollinering och fröspridning, fotosyntes, näringskedja och näringsväv.

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Innehåll - kopplingar till läroplan

Konkreticering av mål:

I arbetsområdet kommer du som elev få möjlighet att utveckla kunskap om och förståelse för:

- hur djur och växter delas in i olika grupper.

- hur frön sprids.

- fotosyntesen.

- hur djur och växter samspelar på olika sätt.

 

 

Bra begrepp att förstå och lära sig:

fotosyntes

ekosystem

kretslopp

näringskedja

näringsväv

växt (producent) ----- växtätare (konsument)-- köttätare (topkonsument) --nedbrytare

 

fanerogamer - fröväxter (växter som kan bilda frön)

kryptogamer - sporväxter (växter som inte bildar frön)

 

En örts delar (kronblad, foderblad, ståndare, pistill, fruktämne, fröämne, stjälk, rötter)

 

Carl von Linné

Charles Darwin

 

 

Arbetssätt och arbetsformer

Du kommer att:

- ha gemensamma genomgångar och diskussioner.

- titta på film och bilder.

- läsa och skriva egna faktatexter och öva på kritiskt tänkande

 - artbestämma genom att använda biologiska handböcker samt dokumentera arbetet med hjälp av text och bild.

- arbeta enskilt och i grupp för att lösa uppgifterBedömning och dokumentation

Du kommer att få visa dina kunskaper om och förståelsen för:

hur växter och djur delas in i olika grupper, vilka likheter och skillnader det finns mellan grupperna och hur djur och växter samspelar.

olika växt- och djurarter inom de olika grupperna.

att kunna förklara hur växter, växtätare, köttätare och nedbrytare hänger ihop.

hur frön sprids.

hur fotosyntesen fungerar. 

 


Läroplanskopplingar

använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,

genomföra systematiska undersökningar i biologi, och

Människans beroende av och påverkan på naturen och vad detta innebär för en hållbar utveckling. Ekosystemtjänster, till exempel nedbrytning, pollinering och rening av vatten och luft.

Djurs, växters och andra organismers liv. Fotosyntes, förbränning och ekologiska samband och vilken betydelse kunskaper om detta har, till exempel för jordbruk och fiske.

Ekosystem i närmiljön, samband mellan olika organismer och namn på vanligt förekommande arter. Samband mellan organismer och den icke levande miljön.

Naturen som resurs för rekreation och upplevelser och vilket ansvar vi har när vi nyttjar den.

Några historiska och nutida upptäckter inom biologiområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på naturen.

Olika kulturers beskrivningar och förklaringar av naturen i skönlitteratur, myter och konst och äldre tiders naturvetenskap.

Enkla fältstudier och experiment. Planering, utförande och utvärdering.

Hur djur, växter och andra organismer kan identifieras, sorteras och grupperas.

Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.

Tolkning och granskning av information med koppling till biologi, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.

Matriser i planeringen
Bedömningsmatris Biologi åk4
Uppgifter
Maskrosens livscykel
Hallon
Maskrosens livscykel
Hallon
Maskrosens livscykel

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback