Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Historia

·

Årskurs:

7 - 9

"Det vankas nya tider"

Östergårdsskolan, Halmstad · Senast uppdaterad: 28 november 2017

Före upplysningstiden var det självklart att alla människor inte hade samma värde men de nya vetenskapliga upptäckterna gav upphov till nya idéströmningar där samhällsordningen ifrågasattes och också förändrade Europa och USA snabbt. De är bakgrunden till den franska och amerikanska revolutionen samtidigt som den industriella revolutionen med start i England gjorde sig synbar. Dessa stora förändringar ledde till maktkamp i Europa och om världen vilket senare gav oss det första världskriget.

Arbetsområde: Från Upplysningen till WWI

Upplysningen - Kyrkans ensamrätt på vetandet ifrågasätts.
Franska revolutionen - Folket gör uppror.
Industriella revolutionen - Samhället förändras för evigt.
Första världskriget - En slakt utan motstycke i historien. 

Syfte:

Undervisningen i ämnet historia ska syfta till att eleverna utvecklar såväl kunskaper om historiska sammanhang, som sin historiska bildning och sitt historiemedvetande. Detta innebär en insikt om att det förflutna präglar vår syn på nutiden och därmed uppfattningen om framtiden. Undervisningen ska ge eleverna förutsättningar att utveckla kunskaper om historiska förhållanden, historiska begrepp och metoder och om hur historia kan användas för olika syften. Den ska också bidra till att eleverna utvecklar historiska kunskaper om likheter och skillnader i människors levnadsvillkor och värderingar. Därigenom ska eleverna få förståelse för olika kulturella sammanhang och levnadssätt.

Undervisningen ska ge eleverna förutsättningar att tillägna sig en historisk referensram och en fördjupad förståelse för nutiden. De ska också få möjlighet att utveckla en kronologisk överblick över hur kvinnor och män genom tiderna har skapat och förändrat samhällen och kulturer.

Undervisningen ska stimulera elevernas nyfikenhet på historia och bidra till att de utvecklar kunskaper om hur vi kan veta något om det förflutna genom historiskt källmaterial och möten med platser och människors berättelser. Eleverna ska genom undervisningen även ges förutsättningar att utveckla förmågan att ställa frågor till och värdera källor som ligger till grund för historisk kunskap. Undervisningen ska vidare bidra till att eleverna utvecklar förståelse för att varje tids människor måste bedömas utifrån sin samtids villkor och värderingar.

Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar förståelse för hur historiska berättelser används i samhället och i vardagslivet. Därigenom ska eleverna få olika perspektiv på sina egna och andras identiteter, värderingar och föreställningar.

 

Elevdel: FRÅN UPPLYSNINGEN TILL WWI

Arbetsområde:

Före upplysningstiden var det självklart att alla människor inte hade samma värde men de nya vetenskapliga upptäckterna gav upphov till nya idéströmningar där samhällsordningen ifrågasattes och också förändrade Europa och USA snabbt. De är bakgrunden till den franska och amerikanska revolutionen samtidigt som den industriella revolutionen med start i England gjorde sig synbar. Dessa stora förändringar ledde till maktkamp i Europa och om världen vilket senare gav oss det första världskriget.

Konkreta mål:

Efter arbetsområdets slut ska du kunna besvara följande frågor genom att använda dig av ämnesbegreppen.

  • Vad var det nya med de upplysta idéerna? Vad finns kvar av dessa idéer så de till och med påverkar dig och din familj idag?
  • Vad orsakade den franska revolutionen? Och vad finns kvar av den idag?
  • Varför inleddes den industriella revolutionen i just Storbritannien och just då? Hur har denna viktiga förändring påverkat, positivt och negativt, dagens samhällen?
  • Vilka var de viktigaste orsakerna till första världskriget och ryska revolutionen och finns det några spår av dessa två händelser idag?

Bedömning:

Jag kommer bedöma din förmåga att använda rätt begrepp för när du beskriver orsaker och konsekvenser till de olika arbetsområdena; upplysningen, franska revolutionen, industriella revolutionen och slutligen första världskriget.

Efter arbetsområdets slut ska du kunna besvara följande frågor genom att använda dig av ämnesbegreppen.

  • Vad var det nya med de upplysta idéerna? Vad finns kvar av dessa idéer så de till och med påverkar dig och din familj idag?
  • Vad orsakade den franska revolutionen? Och vad finns kvar av den idag?
  • Varför inleddes den industriella revolutionen i just Storbritannien och just då? Hur har denna viktiga förändring påverkat, positivt och negativt, dagens samhällen?
  • Vilka var de viktigaste orsakerna till första världskriget och ryska revolutionen och finns det några spår av dessa två händelser idag?

Undervisning:

Det är ett mastigt arbetsområde som består av olika delar och därför kommer vi också att läsa det så och examinera efter varje delområde. Vi börjar med Upplysningen och arbetar oss vidare i kronologisk ordnings fram till 1918. Det kommer att bli genomgångar, filmvisning, många gruppdiskussioner, skriftliga inlämningar och muntlig framställan. 

 

 

 

 

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback