Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Idrott och hälsa

·

Årskurs:

1 - 3

Idrott och Hälsa Årskurs 4-5

Bäckagårdsskolan, Halmstad · Senast uppdaterad: 10 juni 2024

Syfte (Lgr 11) Fysiska aktiviteter och en hälsosam livsstil är grundläggande för människors välbefinnande. Positiva upplevelser av rörelse och friluftsliv under uppväxtåren har stor betydelse för om vi blir fysiskt aktiva senare i livet. Att ha färdigheter i och kunskaper om idrott och hälsa är en tillgång för både individen och samhället. Undervisningen i ämnet idrott och hälsa ska syfta till att eleverna utvecklar allsidiga rörelseförmågor och intresse för att vara fysiskt aktiva och vistas i naturen. Genom undervisningen ska eleven få möta många olika slags aktiviteter. Eleverna ska också ges möjlighet att utveckla kunskaper om vad som påverkar den fysiska förmågan och hur man kan påverka sin hälsa genom livet.


Under läsåret kommer vi att arbeta med de motoriska grundformerna (balansera, klättra, stödja, kasta, hänga, fånga, åla, krypa, rulla) genom olika rörelseaktiviteter, samarbetslekar, bollspel, rörelse till musik, gymnastik/redskapsövningar och hinderbanor. Eleverna kommer även få planera och leda en lektion tillsammans med klasskamrater. Vi lägger vikt vid att barnen ska lära känna sin kropp och jobba upp en säker kroppskontroll. Inom idrotten är det centralt att man kan fungera i grupp vilket gör att samarbete är en mycket viktig del inom idrotten. Vi tränar också på att följa och förstå instruktioner och regler samt orka röra sig en längre stund. Vi lägger även vikt vid att eleverna får träna sig på att samtala om olika upplevelser inom idrott och hälsa. Vi jobbar med att skapa rutiner i idrottshallen för att undervisningen ska bli en rolig och effektiv stund för alla. Målet är att alla ska vara med oavsett aktivitet och alltid göra sitt bästa utifrån sina förutsättningar.

 

Bedömning:

 

- Förmågan att lyssna och genomföra instruktioner som ges.

- Förmågan att samarbeta i laglekar och aktiviteter.

- Förmågan att visa hänsyn i lekar och spel.

 - Förmågan att röra sig till musik och i dans.

 - Förmågan att utföra motoriska grundformer i olika miljöer.

 - Förmågan att samtala om sina upplevelser av fysisk aktivitet.

 - Förmågan att diskutera, analysera, reflektera över ämnet idrott och hälsa.

 - Förmågan att simma i mag- och ryggläge.

 - Förmågan att planera och leda en idrottslektion.

 - Förmågan att förstå varför man ska röra på sig och leva hälsosamt.

 - Förmågan att delta i samtal om ämnet, argumentera för en sund livsstil samt reflektera över hur olika fysiska upplevelser påverkar kropp och hälsa.

- Du kan visa att du förstår vikten av god hygien i samband med idrott och hälsa.

 


Läroplanskopplingar

röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,

planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil,

genomföra och anpassa utevistelser och friluftsliv efter olika förhållanden och miljöer, och

förebygga risker vid fysisk aktivitet samt hantera nödsituationer på land och i vatten.

Grovmotoriska grundformer, till exempel springa, hoppa och klättra. Deras sammansatta former i redskapsövningar, lekar, danser och rörelser till musik, såväl inomhus som utomhus.

Enkla lekar och danser och deras regler.

Takt och rytm i lekar, danser och rörelser till musik.

Lekar och rörelser i vatten. Att balansera, flyta och simma i mag- och ryggläge.

Ord och begrepp för och samtal om upplevelser av lek, hälsa, natur- och utevistelser.

Att orientera sig i närmiljön och enkla kartors uppbyggnad. Begrepp som beskriver rumsuppfattning.

Lekar och rörelse i natur- och utemiljö.

Allemansrättens grunder.

Säkerhet och hänsynstagande i samband med lekar, spel och vid natur- och utevistelser.

Sammansatta grundformer i kombination med gymnastikredskap och andra redskap.

Olika lekar, spel och idrotter, inomhus och utomhus, samt danser och rörelser till musik.

Takt och rytm i lekar, danser och rörelser till musik.

Simning i mag- och ryggläge.

Kroppsliga och mentala effekter av några olika träningsformer.

Förebyggande av skador, till exempel genom uppvärmning.

Ord och begrepp för och samtal om upplevelser av olika fysiska aktiviteter och träningsformer, levnadsvanor, kroppsuppfattning och självbild.

Att orientera i den närliggande natur- och utemiljön med hjälp av kartor, såväl med som utan digitala verktyg. Kartors uppbyggnad och symboler.

Lekar och andra fysiska aktiviteter i skiftande natur- och utemiljöer under olika årstider.

Rättigheter och skyldigheter i naturen enligt allemansrätten.

Säkerhet och hänsynstagande vid träning, lek, spel, idrott, natur- och utevistelser.

Matriser i planeringen
Idrotts och Hälsa Årskurs 4-5
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback