Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska

·

Årskurs:

2 - 3

Läsa och skriva åk 2 och 3

St Mellby skola, Alingsås · Senast uppdaterad: 14 december 2017

Du kommer att få arbeta med att skriva spännande sagor och berättelser med tydlig handling. Du kommer att få träna på att skriva faktatexter och läsa enkla faktaböcker för att söka information. Du kommer att få träna på att läsa, lyssna och tänka om det du läser, tillsammans med andra .

Ämne: Svenska Läsa och skriva berättande- och faktatexter 

Vi kommer arbeta med berättandetexter och faktatexter.

Arbetsområde:

Du kommer få träna att skriva faktatexter och berättandetexter.

Du kommer träna att förstå faktatexter och sagotexter när du läser själv.


Konkreta mål:

Du kommer träna att skriva dina sagotexter med en tydlig början, en tydlig handling och ett tydligt slut.

Du kommer träna att skriva dina faktatexter genom att använda speciella ord som hör till det du skriver om. Vi kommer att diskutera skillnader av ordval för fakta- och sagotext. Du kommer även att få träna på att skriva om något som du läst i en faktatext  i en bok eller på internet. 

Du kommer träna på att berätta om det vi läser tillsammans och öva dig på att använda olika lässtrategier som att koppla texten till egen upplevelse.

Du kommer träna att på att läsa igenom din egen text och göra förbättringar.

Du kommer träna på att läsa igenom en klasskamrats text och ge din kompis respons genom att välja minst två saker som är bra i texten och en sak som kan förbättras.

Bedömning:

Du kommer bli bedömd på hur du, 

  • skriver dina sagotexter, att de innehåller en tydlig början, en tydlig handling och ett tydligt slut.
  • skriver dina faktatexter genom att använda speciella ord som hör till det du skriver om. T.ex. skriver du om en gris, ska sugga, galt och kulting kanske vara med i texten.
  • skriver om något som du läst i en faktatext i en bok eller på internet, om du har med några av de viktigaste delarna av det du läst. 
  • du berättar om det du läser och att du kan koppla det till vad du själv varit med om, när du läser själv.

 

Undervisning:

Du kommer få träna att skriva faktatexter och sagotexter.

  • Du kommer att få se tydliga exempel på faktatexter och sagotexter som din lärare visar.
  • Du kommer tillsammans med lärare och eleverna i din grupp träna på att skriva en faktatext och sagotexter ihop.
  • Du kommer tillsammans med en klasskamrat träna på att skriva en faktatext och sagotexter ihop.
  • Du kommer själv få öva att skriva en faktatext och sagotexter. 

Du kommer träna att förstå faktatexter och sagotexter när du läser själv.

  • Du kommer tillsammans i grupp träna på att läsa och förstå både sagotexter och faktatexter.
  • Du kommer att öva att själv att läsa och förstå både sagotexter och faktatexter, genom att berätta om dem för en klasskompis och skriva om det i din skrivbok.

Läroplanskopplingar

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,

Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.

Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.

Enkla former för textbearbetning, till exempel att i efterhand gå igenom egna och gemensamma texter och göra förtydliganden.

Handstil och att skriva med digitala verktyg.

Berättande texters budskap, uppbyggnad och innehåll. Hur en berättande text kan organiseras med inledning, händelseförlopp och avslutning samt litterära personbeskrivningar.

Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras

Informationssökning i böcker, tidskrifter och på webbplatser för barn samt via sökmotorer på internet.

Genom att kommentera och återge några för eleven viktiga delar av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven grundläggande läsförståelse.

Dessutom kan eleven föra enkla resonemang om tydligt framträdande budskap i texterna och relatera detta till egna erfarenheter.

Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.

De berättande texter eleven skriver har tydlig inledning, handling och avslutning.

Eleven kan söka information ur någon anvisad källa och återger då grundläggande delar av informationen i enkla former av faktatexter.

Texterna innehåller grundläggande ämnesspecifika ord och begrepp som används så att innehållet klart framgår.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback