Skolbanken Logo
Skolbanken

Kurser:

SAMSAM01a1

EU, FN & internationella samarbeten

Hagagymnasiet, Borlänge · Senast uppdaterad: 5 december 2017

Hur fungerar internationella samarbeten? Vad har EU med oss att göra? Och vad gör egentligen FN? Dessa frågor kommer vi att fördjupa oss i under detta arbetsmoment.

Ni ska arbeta i par och göra ett gemensamt skriftligt arbete om EU, FN och internationell politik. Ett förslag är att ni gör den första delen tillsammans och delar upp del 2 och 3 mellan er utom de sista frågorna på varje del.

Del 1: Internationella samarbeten

 • Vad menas med internationella samarbeten och varför har vi sådana?
 • Vilka aktörer finns det på den internationella arenan? Redogör för dessa och ge exempel.
 • Vad är ett regionalt samarbete? Förklara vilka regionala samarbeten vi har i Norden.
 • Redogör för de mänskliga rättigheterna. Vilka är de, varför finns de och hur kom de till?

Del 2: Europeiska unionen (EU)

 • Redogör för hur EU fungerar och styrs. Förklara EU:s olika institutioner och vilka funktioner de fyller.
 • Hur ser relationen ut mellan Sverige och EU? Hur påverkas Sverige av EU och tvärtom?
 • Vad menas med lobbyism? Hur ställer ni er till lobbyismen inom EU?

Del 3: Förenta nationerna (FN)

 • Redogör för hur FN bildades och växte fram historiskt. Vad var bakgrunden till att bilda FN och vilka syften fyller det?
 • Förklara hur FN styrs och är organiserat. Vilka är de huvudsakliga organen i FN och vad har de till uppgift?
 • Ibland anklagas FN för att vara svagt och inte ingripa tillräckligt i t.ex. krig och konflikter. Vad anser ni, vilken roll borde FN egentligen ha?  Hur mycket makt bör vi ge till internationella samarbeten som FN - borde det bli mer som en världsregering? Och vilka möjligheter anser ni att FN har att möta de stora utmaningarna vi ser i världen idag, t.ex. klimathotet, flyktingströmmarna, krig och konflikter?

 

Omfattning: Ca 2-3 sidor, storlek 12 med 1,5 radavstånd, eller 800-1200 ord.

Inlämning: Ni lämnar in ett utkast innan jul. Slutinlämning efter jul.

 

Källor

Kapitel i Digilär:

 • Vad gör EU?
 • Internationella samarbeten

Kapitel i Forum

 • Kapitel 12 - Internationell politik

Internet:

http://eu.riksdagen.se/

https://fn.se/vi-gor/vi-utbildar-och-informerar/fn-info/

 


Läroplanskopplingar

Demokrati och politiska system på lokal och nationell nivå samt inom EU. Internationella och nordiska samarbeten. Medborgarnas möjligheter att påverka politiska beslut på de olika nivåerna. Maktfördelning och påverkansmöjligheter i olika system och på olika nivåer utifrån olika demokratimodeller och den digitala teknikens möjligheter. Digitalisering och mediers innehåll samt nyhetsvärdering när det gäller med frågor om demokrati och politik.

De mänskliga rättigheterna; vilka de är, hur de förhåller sig till stat och individ och hur man kan utkräva sina individuella och kollektiva mänskliga rättigheter.

Eleven kan utförligt och nyanserat redogöra för och analysera olika samhällens organisation och samhällsförhållanden samt de bakomliggande idéerna. Eleven kan också utförligt och nyanserat redogöra för de mänskliga rättigheterna. I sin analys förklarar eleven komplexa samband och drar välgrundade och nyanserade slutsatser om likheter och skillnader mellan olika samhällens organisation. Dessutom kan eleven dra välgrundade och nyanserade slutsatser om hur nutida samhällsförhållanden påverkar och påverkas av individer, grupper och samhällsstrukturer.

Eleven kan utförligt redogöra för och analysera olika samhällens organisation och samhällsförhållanden samt de bakomliggande idéerna. Eleven kan också utförligt redogöra för de mänskliga rättigheterna. I sin analys förklarar eleven samband och drar välgrundade slutsatser om likheter och skillnader mellan olika samhällens organisation. Dessutom kan eleven dra välgrundade slutsatser om hur nutida samhällsförhållanden påverkar och påverkas av individer, grupper och samhällsstrukturer.

Eleven kan analysera samhällsfrågor och identifierar flera orsaker och konsekvenser. I analysen diskuterar eleven utförligt och nyanserat orsakerna och konsekvenserna samt möjliga lösningar på samhällsfrågorna. Eleven kan ge välgrundade och nyanserade argument för sina ståndpunkter och värderar med nyanserade omdömen andras ståndpunkter.

Eleven kan analysera samhällsfrågor och identifierar några orsaker och konsekvenser. I analysen diskuterar eleven utförligt orsakerna och konsekvenserna samt möjliga lösningar på samhällsfrågorna. Eleven kan ge välgrundade argument för sina ståndpunkter och värderar med enkla omdömen andras ståndpunkter.

Eleven kan analysera samhällsfrågor och identifiera någon orsak och konsekvens. I analysen diskuterar eleven översiktligt orsakerna och konsekvenserna samt möjliga lösningar på samhällsfrågorna. Eleven kan ge enkla argument för sina ståndpunkter och värderar med enkla omdömen andras ståndpunkter.

I arbetet med samhällsfrågor kan eleven med säkerhet söka, granska och tolka information från olika källor samt göra välgrundade och nyanserade reflektioner om källornas relevans och trovärdighet utifrån syftet. Eleven kan, med säkerhet och på ett strukturerat sätt, uttrycka sina kunskaper i samhällskunskap i olika presentationsformer samt formulera sig självständigt i förhållande till källorna.

I arbetet med samhällsfrågor kan eleven med viss säkerhet söka, granska och tolka information från olika källor samt gör välgrundade reflektioner om källornas relevans och trovärdighet utifrån syftet. Eleven kan, med viss säkerhet och på ett strukturerat sätt, uttrycka sina kunskaper i samhällskunskap i olika presentationsformer samt formulera sig självständigt i förhållande till källorna.

I arbetet med samhällsfrågor kan eleven med viss säkerhet söka, granska och tolka information från olika källor samt göra enkla reflektioner om källornas relevans och trovärdighet. Eleven kan, med viss säkerhet och på ett strukturerat sätt, uttrycka sina kunskaper i samhällskunskap i olika presentationsformer.

Matriser i planeringen
Samhällskunskap 1a1
Uppgifter
Slutinlämning av "EU, FN & internationella samarbeten"
Slutinlämning av "EU, FN & internationella samarbeten"