Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

4

Matematik, år 4

Håsta skola, Hudiksvall · Senast uppdaterad: 4 december 2017

Ny årskurs - ny mattebok - nya rutiner! Nu är det dags att börja använda räknehäfte. De tre första kapitlen handlar om taluppfattning, addition och subtraktion samt geometri.

Mål med undervisningen

Taluppfattning:

När du har arbetat med det här kapitlet ska du
- kunna läsa och skriva tal inom talområdet 0 - 10 000
- förstå vårt talsystem
- kunna ordna tal efter storlek
- kunna läsa av och sätta ut tal på en tallinje
- kunna avgöra om ett tal är jämt eller udda

Addition och subtraktion

När du har arbetat med det här kapitlet ska du
- förstå hur addition och subtraktion hör ihop
- veta hur likhetstecknet används
- kunna addera och subtrahera inom talområdet 0 - 10 000
- kunna använda addition och subtraktion när du löser textuppgifter

Geometri

När du har arbetat med det här kapitlet ska du kunna
- uppskatta och mäta längd i meter, decimeter, centimeter och millimeter
- växla mellan olika längdenheter
- mäta och rita sträckor
- känna igen och kunna namnet på rektangel, kvadrat, triangel och cirkel
- rita rektanglar och kvadrater med givna mått
- räkna ut figurers omkrets

Det här ska vi göra

Du kommer att arbeta efter en planering, där du själv till viss del kan välja vilka och hur många uppgifter du vill räkna. Inför varje nytt moment har vi en genomgång. Vissa uppgifter löser vi gemensamt, så att vi får chansen att disskutera olika tankesätt och lösningsmetoder.

Det här ska vi bedöma

Efter varje kapitel görs en diagnos som rättas av fröken. Denna är underlag för bedömning samt är ett hjälpmedel som talar om hur den fortsatta undervisningen bör utformas för varje elev.


Läroplanskopplingar

formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,

välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,

Rationella tal och deras egenskaper.

Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.

Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.

Obekanta tal och deras egenskaper samt situationer där det finns behov av att beteckna ett obekant tal med en symbol.

Metoder för enkel ekvationslösning.

Grundläggande geometriska objekt däribland polygoner, cirklar, klot, koner, cylindrar, pyramider och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.

Metoder för hur omkrets och area hos olika tvådimensionella geometriska figurer kan bestämmas och uppskattas.

Jämförelse, uppskattning och mätning av längd, area, volym, massa, tid och vinkel med vanliga måttenheter. Mätningar med användning av nutida och äldre metoder.

Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.

Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett i huvudsak fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär.

Eleven beskriver tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och för enkla och till viss del underbyggda resonemang om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan bidra till att ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.

Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.

Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med tillfredställande resultat.

Matriser i planeringen
Matematik åk 4 - 6
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback