Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska, Svenska som andraspråk

·

Årskurs:

4

Drakskeppet - läsförståelse

Västra Berga skola, Helsingborg · Senast uppdaterad: 4 december 2017

Drakskeppet

Syfte

Syftet med det här arbetsområdet är att med hjälp av en läsrutin utveckla en lust till läsandet.

 

Centralt innehåll

Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.

Läsa skönlitteratur, skriva läslogg och frågor, svara på frågor och ha boksamtal. Några skönlitterärt betydelsefulla barn- och ungdomsboksförfattare och deras verk. Hur man använder ordböcker för stavning och ordförståelse.

 

Så här ska vi arbeta

Vi läser både enskilt men även i grupp och jag läser högt för er. Vi tränar på att skriva läslogg där vi sammanfattar det vi läst och arbetar med läsförståelsefrågor som ni själva skapar. Gemensamt bygger vi upp vår ordbank med hjälp av bilder och pratar om texten. Vi knyter ihop det till era egna efarenheter.

Visa vad du lärt dig/Bedömning

Du ska i detta arbetsmoment visa vad du lärt dig genom att vara aktiv på lektionerna och kunna prata om budskapet genom egna erfarenheter. 

Kunskapskrav

Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerade sätt

Genom att göra enkla, kronologiska sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med viss koppling till sammanhanget visar eleven grundläggande läsförståelse. 

Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter, tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett enkelt sätt beskriva sin upplevelse av läsningen. 


Läroplanskopplingar

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,

Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.

Hur man använder ordböcker och digitala verktyg för stavning och ordförståelse.

Att argumentera i olika samtalssituationer och beslutsprocesser.

Berättande texter och poetiska texter för barn och unga från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Texter i form av skönlitteratur, lyrik, dramatik, sagor och myter som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor.

Berättande texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad med parallellhandling och tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar samt dialoger.

Några skönlitterärt betydelsefulla barn- och ungdomsboksförfattare och deras verk.

Matriser i planeringen
Matris för bedömning för en skönlitterär bok
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter