Skolbanken Logo
Skolbanken

De fyra elementen - Saffran

Förskolan Marieberg, Östhammar · Senast uppdaterad: 11 juni 2018

En övergripande planering för Saffran under ht-17 och vt-18. Vi kommer att arbeta tematiskt med de fyra elementen - luft, jord, eld och vatten.

Syfte och mål

 • Att barnen utvecklar sin samarbetsförmåga.
 • Att barnen utvecklar sin förmåga att följa resonemang och att kunna se samband.
 • Att barnen lär sig vikten av att vara rädda om sig själva och om vår jord.
 • Att barnen utvecklar sin samtals- och reflektionsförmåga.
 • Att vi ska stärka gruppens sammanhållning.
 • Att barnen utvecklar och utmanas i sin skapandeförmåga. 

 

Metod

 • Vi lär tillsammans och av varandra. Pedagogen är medforskare till barnen. På dessa sätt lär vi oss förstå att det finns olika sätt att tänka på. 
 • Vi följer processer och arbetar mycket med experiment. 
 • Vi lär oss mer om återvinning, exempelvis maskkompost.
 • Vi samtalar och reflekterar om vad vi lär oss längs temats gång. Att återkoppla om det vi jobbat med blir ett verktyg för oss att se vad barnen tagit till sig. 
 • Vi kommer att skapa mycket utifrån de fyra elementen.
 • Vi tar hjälp av Flammy (serietidning med information, tipsrunda, pyssel och spel utifrån eld), och av kortfilmerna Tiggy testar från UR.
 • Vi kommer ha olika enkla brandövningar.
 • Vi kommer att plantera frön och följa processen från frö till blomma. 

 

Dokumentation

Vi filmar, fotar och visar våra alster på avdelningen. Bloggar och lärloggar skapas på Unikum, och vi samtalar med vårdnadshavare vid hämtning. Vet ni förresten om att ni vårdnadshavare också kan skapa lärloggar på Unikum? 

 

Uppföljning

Vi kommer att utvärdera verksamheten under utvärderingsdagen i slutet av båda terminer. Vårdnadshavare får mer än gärna berätta om barnen sagt något om temat hemma.

 

Övrigt 

Vi kommer att arbeta blandat med de olika elementen. 

Analys/utvärdering

Barnen har utvecklat en stor samarbetsförmåga och lärt sig vikten av att vänta på sin tur. Vi har skapat både enskilt (exempelvis blåsmålningar, vindsnurror) och tillsammans (exempelvis maskkompost) och de har visat stor respekt för varandra under skapandets gång. Alla har fått kommit till tals och barnen har lämnat stort utrymme till varandra. Tillsammans har vi analyserat, reflekterat och kommit på olika lösningar. Hjälpsamheten har varit påtagligt stor, så även arbetsglädjen. 

Barnen har varit engagerade och nyfikna, både genom skapande, experiment och diverse filmer som ingriper temat. Vi har gått tipsrundor, sått frön i vår egna pallkrage, varit på kollegialt lärande inom detta tema, haft brandövning m.m. m.m.

Barnen har ofta stått vid vår egna Fyra Element-anslagstavla och pratat om bilderna och vad de gjort vid de olika tillfällena. Pedagogisk dokumentation då vi pedagoger varit med och lyssnat, bekräftat och stärkt barnens lärande. 

 

 


Läroplanskopplingar

respekt för allt levande och omsorg om sin närmiljö.

stimulera barnens samspel och hjälpa dem att bearbeta konflikter samt reda ut missförstånd, kompromissa och respektera varandra,

göra barnen uppmärksamma på att människor kan ha olika attityder och värderingar som styr deras synpunkter och handlande, och

utvecklar sin förmåga att fungera enskilt och i grupp, att hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt ta ansvar för gemensamma regler,

tillägnar sig och nyanserar innebörden i begrepp, ser samband och upptäcker nya sätt att förstå sin omvärld,

utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv,

utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,

utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama,

utvecklar sin matematiska förmåga att föra och följa resonemang,

utvecklar intresse och förståelse för naturens olika kretslopp och för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,

utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap, och

upplever att det är roligt och meningsfullt att lära sig nya saker,

ges goda förutsättningar att bygga upp varaktiga relationer och känna sig trygga i gruppen,

stimuleras och utmanas i sitt intresse för naturvetenskap och teknik,

att ge föräldrarna möjligheter till delaktighet i verksamheten och att utöva inflytande över hur målen konkretiseras i den pedagogiska planeringen,

att vårdnadshavare är delaktiga i utvärderingen av verksamheten.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter