Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

6

Fg Ma åk 6 ht-17

Fäladsgården, Lunds för- och grundskolor · Senast uppdaterad: 7 december 2017

Att kunna matematik innebär att man behärskar många olika matematiska färdigheter. En viktig grundläggande färdighet är räknefärdigheten som bland annat innebär att behärska de fyra räknesätten och talsystemets uppbyggnad.

Mål

- Se syfte nedan

 

Arbetets innehåll

Under höstterminen ska du träna dig i

- Tal och räkning

- Statistik och sannolikhet

- Multiplikation och division

- Geometri

 

Arbetssätt 

Genomgångar, diskussioner, enskilt arbete med mattebok och andra skriftliga uppgifter. 

 

Visa din kunskap - Bedömning

Du ska visa hur väl du kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder för att

göra beräkningar med de fyra räknesätten
använda/göra tabeller och diagram
bestämma lägesmått och sannolikhet
visa att du förstår geometriska begrepp

Detta kan du visa under diagnoser, minitester, matematiska diskussioner i helklass/smågrupper och på det muntliga nationella provet. 

 

 


Läroplanskopplingar

formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,

använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,

välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,

föra och följa matematiska resonemang, och

använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Rationella tal och deras egenskaper.

Positionssystemet för tal i decimalform.

Tal i bråk- och decimalform och deras användning i vardagliga situationer.

Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.

Grundläggande geometriska objekt däribland polygoner, cirklar, klot, koner, cylindrar, pyramider och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.

Konstruktion av geometriska objekt, såväl med som utan digitala verktyg. Skala och dess användning i vardagliga situationer.

Symmetri i vardagen, i konsten och i naturen samt hur symmetri kan konstrueras.

Sannolikhet, chans och risk grundat på observationer, simuleringar eller statistiskt material från vardagliga situationer. Jämförelser av sannolikheten vid olika slumpmässiga försök.

Enkel kombinatorik i konkreta situationer.

Tabeller och diagram för att beskriva resultat från undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg. Tolkning av data i tabeller och diagram.

Lägesmåtten medelvärde, typvärde och median samt hur de kan användas i statistiska undersökningar.

Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.

Matriser i planeringen
Fg Ma åk 6 HT-17
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback