Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Bild

·

Årskurs:

6

Bild år 6 2017-2018

Byskolan, Lunds för- och grundskolor · Senast uppdaterad: 9 december 2017

Bilder har en stor betydelse för oss människor. Vi omges ständigt av bilder som på olika vis berör oss. Kunskaper om bilder och bildkommunikation är viktiga för att vi ska kunna uttrycka egna åsikter och delta aktivt i samhället. Genom att vi arbetar med olika typer av bilder kan vi utveckla vår kreativitet och bildskapande förmåga.

Nationella och Övergripande mål;

Läraren ska svara för att alla elever:

 • får ett reellt inflytande på arbetssätt*, arbetsformer och undervisningens innehåll samt se till att detta inflytande ökar med stigande ålder.
 • kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt sätt.
 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga.
 • kan använda och ta del av många olika uttrycksformer såsom språk, bild, musik, drama och dans samt har utvecklat kännedom om samhällets kulturutbud.
 • kan använda modern teknik som ett verktyg för kunskapssökande, kommunikation, skapande och lärande.

Ämnet bild ska syfta till att eleverna ska kunna:

 • utveckla kunskaper om hur bilder skapas och kan tolkas.
 • få erfarenheter av visuell kultur, film, foto, design, konst, arkitektur och miljö
 • utveckla kunskaper om hur man presenterar och framställer egna bilder med olika metoder, material och uttrycksformer
 • utveckla kreativitet.
 • ta egna initiativ och arbeta på ett undersökande och problemlösande sä
 • utveckla förståelse för hur bildbudskap utformas.
 • diskutera och kritiskt granska bildbudskap.
 • utveckla kunskaper om bilder från olika kulturer både historiskt och i nutid.

Genomförande:

Du kommer att:

 • arbeta både självständigt och tillsammans med andra.
 • använda dig av olika arbetssätt, tekniker och arbetsformer.
 • analysera och tolka bilder, både från samhället och dina klasskamraters bilder.
 • inspireras av olika kända konstnärer.
 • inspireras av konst från olika tider och olika platser.
 • redovisa dina arbeten och din arbetsprocess.

 

Elevinflytande och delaktighet:

Utifrån elevgruppens intresse, erfarenhet och föreställning kommer eleverna bidra med idéer om innehåll, arbetssätt och arbetsform.

Bedömning:

Bedömning sker fortlöpande under arbetets gång. Bedömningen ser inte bara till det färdiga arbete utan även till arbetsprocessen dvs:

- din förmåga att kunna arbeta självständigt och lösa problem
- din förmåga att hantera verktyg, material och hantverkstekniker.
- din förmåga att utvärdera, resonera och reflektera över ditt och andras bilder/ arbeten
- din förmåga till att utveckla egna idéer.

Dokumentation/Utvärdering:

Dokumentation kommer bl a att ske via Drive, Classroom samt olika utställningar i vår korridor.


Läroplanskopplingar

kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,

skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material,

undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder, och

analysera historiska och samtida bilders uttryck, innehåll och funktioner.

Framställning av berättande och informativa bilder, till exempel serier och illustrationer till text.

Teckning, måleri, tryck och tredimensionellt arbete.

Återanvändning av bilder i eget bildskapande, till exempel i collage och bildmontage.

Fotografering och filmande samt redigering i datorprogram.

Olika element som bygger upp och skapar rumslighet i bilder, till exempel linjer och färg och hur dessa kan användas i bildskapande arbete.

Verktyg för teckning, måleri, trycktekniker, tredimensionellt arbete, fotografering, filmande och digital bildbehandling och hur dessa benämns.

Plana och formbara material och hur dessa kan användas i olika bildarbeten.

Reklam- och nyhetsbilder, hur de är utformade och förmedlar budskap.

Konst-, dokumentärbilder och arkitektoniska verk från olika tider och kulturer, hur de är utformade och vilka budskap de förmedlar.

Ord och begrepp för att kunna läsa, skriva och samtala om bilders utformning och budskap.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback