Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

7

Tid och samband 7E

Gylle skola, Borlänge · Senast uppdaterad: 10 december 2017

Inom detta arbetsområde kommer vi bland annat att träna på hur man räknar med tid vad ett diagram är, vilka olika sorters diagram de finns och hur man läser av dessa. Vi kommer också att träna på att sammanställa resultat i frekvenstabeller och rita diagram.

Tidsplan

V 50- 3.1-3.2 (Enheter för längd och Tid och rörelse)

V 51-  3.3 (Hastighet) 

V 2-  3.4 -3.5 (Tabeller och Diagram och Lägesmått)

V 3- 3.5-3.6  Lägesmått från tabeller och diagram

V 4- 3.6 Lägesmått från tabeller och diagram

 

Förmågor att utveckla

 • Formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier

 •  Använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp

 • Välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter

 • Föra och följa matematiska resonemang

 •  Använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

 

Mål

- Uttrycka längd och tid med lämpliga enheter

- utföra beräkningar med tid

- sambandet, mellan sträcka, tid och hastighet

- skapa tabeller för att sammanställa statistik

- avläsa, tolka och rita diagram

- ta reda på och välja lämpliga lägesmått i vardagliga sammanhang

- förklara och motivera lösningar utifrån dina kunskaper om begreppen i kapitlet

Begrepp vi kommer att jobba med inom detta arbetsområde: 
Längd, Tid, Hastighet, Frekvenstabell, stolpdiagram, stapeldiagram,
linjediagram, Cirkeldiagram, Lägesmått, Medelvärde, Median, Typvärde

Arbetssätt, metod och material

 • Vi kommer att utgå från boken ”X”. Boken är uppdelad i 4 olika nivåer. Till boken finns det också både fördjupningsmaterial och grundläggande material, i form av extra böcker och arbetsblad. Jag kommer att hjälpa dig att hitta en nivå där du kan arbeta, så att du får den utmaning du behöver.

 •  Vi kommer att ha gemensamma diskussioner och utgå från gemensamma uppgifter på tavlan.

 • Boken finns inläst hos Inläsningstjänst där du har en användare, om du vill lyssna på boken.

 • Du kan fotografera av genomgångar på tavlan.

 • Det finns tillgång till miniräknare, multiplikationslathund

 • Du kan även titta på genomgångar på http://www.matematikbokenxyz.se/  --> elev --> Filmer
   

Bedömning

Dina förmågor bedöms kontinuerligt under lektioner, särskilt vad gäller din förmåga att resonera och argumentera. Du kommer att få använda olika räknehäften, där jag kommer att använda ett av häftena för bedömning av dina skriftliga uttryck och förmågor. Under arbetsområdets gång kommer du att få göra mindre tester som jag bedömer. I slutet av arbetsområdet kommer du få göra ett större prov. Bedömningen utgår från kunskapskraven för de olika betygsstegen, som vi har gått igenom och som finns uppsatta i klassrummet


Läroplanskopplingar

Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga och matematiska situationer och inom andra ämnesområden.

Tabeller, diagram och grafer samt hur de kan tolkas och användas för att beskriva resultat av egna och andras undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg. Hur lägesmått och spridningsmått kan användas för bedömning av resultat vid statistiska undersökningar.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter