Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

NO (år 1-3)

·

Årskurs:

5

Koll på NO - biologi, fysik, kemi 5

Sinntorpsskolan 4-9, Mölndals Stad · Senast uppdaterad: 10 december 2017

Vi kommer att arbeta med vildmarken i Europa, kroppen och sinnena. Energi, kemi och miljö och kust och hav. Kanske kan du redan en del om områdena som du vill delge oss?

Innehåll

Vi kommer att jobba med läroboken "Koll på NO 5", där vi kommer att arbeta med arbetsområdena:

 • Europas sista vildmark
 • Kroppen
 • Våra sinnen
 • Energi
 • Kemi och miljö
 • Kust och hav

När du har arbetat med "Europas vildmark" ska du kunna:

 1. ge exempel på några typiska djur och växter på fjället och berätta hur de kan överleva där.
 2. vad som menas med växtzoner
 3. förklara hur vi människor påverkar fjällens och Alpernas natur.
 4. berätta om skillnader mellan de svenska fjällen och Alperna.

När du arbetat med "Kroppen" ska du kunna:

 1. berätta om matens väg genom kroppen
 2. veta varför och hur vi andas
 3. ge exempel på uppgifter som blodet har.
 4. förklara hur muskler och skelettet fungerar tillsammans.
 5. veta något om energi och hur vi använder den i kroppen.
 6. ge exempel på något som händer med kroppen när man blir gammal.

När du arbetat med "Våra sinnen" ska du kunna:

 1. förklara vilka våra sinnen är och hur de fungerar.
 2. ge exempel på vilka sinnen olika djur använder mest.
 3. ge exempel på vilken hjälp de som har nedsatt syn och hörsel kan få.
 4. berätta något om vår hjärna och våra nerver.
 5. hur vi kan skydda våra sinnesorgan och vår hjärna.
 6. något om ljus och ljud.

När du arbetat med "Energi" ska du kunna:

 1. ge exempel på vad vi behöver energi till.
 2. förstå vad energiprincipen innebär.
 3. ge exempel på energikällor.
 4. veta skillnad på förnybar och icke förnybar energi.
 5. veta hur en elektrisk apparat fungerar, till exempel en elvisp.
 6. ge exempel på vad magneter används till.

När du arbetat med "Kemi och miljö" ska du kunna:

 1. förklara atomernas kretslopp och vad som menas med att "ingenting försvinner, allt finns kvar"
 2. ge exempel på några grundämnen.
 3. berätta om ämnens tre faser.
 4. ge exempel på en kemisk reaktion.
 5. ge exempel på ämnen som kan lösas i vatten.
 6. ge exempel på några basiska och några sura ämnen.
 7. veta hur människan påverkar miljön med kemiska ämnen.
 8. ge exempel på hur kunskaper i kemi kan lösa problem.
 9. berätta vad som händer med vårt avfall och våra sopor och ge exempel på hur vi kan ta hand om dem.

När du arbetat med " Kust och hav" ska du kunna:

 1. berätta varför haven är så viktiga för livet på jorden.
 2. förklara hur växter och djur har anpassat sig till ett liv i havet och vid kusten.
 3. veta vad som gör Östersjön speciellt som hav.
 4. berätta om några skillnader mellan Östersjön och Medelhavet. 
 5. ge exempel på hur människan påverkar haven.

Inom vissa arbetsområden kommer vi att göra en del experiment. Dessa kommer att göras parvis/gruppvis eller i helklass. Vi kommer då att jobba utifrån följande arbetsgång:

 1. Problemet: Ni har något som ska undersökas, t.ex. "Vad händer med ballongen om jag värmer flaskan?" Problemet presenteras för er antingen muntligt eller skriftligt.
 2. Hypotesen: När ni förstått problemet formulerar ni er kloka gissning, er hypotes. "Gissa först vad som kommer att hända?" Här kommer ni att få gissa muntligt, skriftligt och/eller rita. Det som ska skrivas och ritas gör ni i era laborationsböcker.
 3. Undersökningen: Här sker själva experimentet. De experiment som ni ska utföra själva följs av instruktioner som ni får skriftligt. Här läser gruppen gemensamt vad som ska göras först.
 4. Resultatet: Här gör ni noggranna iakttagelser under experimentet där ni skriver och ritar vad som händer. Detta gör ni i era laborationsböcker.
 5. Slutsatsen: När själva experimentet är klart och resultaten är antecknade följer arbetet med frågan "Varför blev det som det blev?" Här diskuterar ni med varandra och/eller med mig som lärare. Ni avslutar med att försöka skriva och rita era förklaringar.

Efteråt kommer vi att diskutera i helklass för att ta del av varandras tankar, idéer och kunskaper.

 

Målen enligt Lgr11

De gröna markeringarna visar förmågorna - de långsiktiga målen som du utvecklar under hela grundskolan.

De rosa markeringarna visar vad undervisningen ska innehålla.

Bedömning

Jag kommer att bedöma dina kunskaper och förmågor genom:

 • muntliga och skriftliga förhör,
 • hur du kan följa muntliga och skriftliga instruktioner och utföra övningarna/uppgifterna
 • hur du dokumenterar ditt arbete med skisser, modeller och texter
 • hur du utvecklar dina svar och om du för ämnet framåt
 • prata om dina resultat med hjälp av dina skisser, modeller och texter
 • hur aktiv du är vid gemensamma diskussioner och gruppövningar

Nedan ser du kunskapskraven för åk 6


Läroplanskopplingar

använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,

genomföra systematiska undersökningar i biologi, och

använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.

använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,

genomföra systematiska undersökningar i fysik, och

använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.

använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle,

genomföra systematiska undersökningar i kemi, och

använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.

Människans beroende av och påverkan på naturen och vad detta innebär för en hållbar utveckling. Ekosystemtjänster, till exempel nedbrytning, pollinering och rening av vatten och luft.

Djurs, växters och andra organismers liv. Fotosyntes, förbränning och ekologiska samband och vilken betydelse kunskaper om detta har, till exempel för jordbruk och fiske.

Ekosystem i närmiljön, samband mellan olika organismer och namn på vanligt förekommande arter. Samband mellan organismer och den icke levande miljön.

Naturen som resurs för rekreation och upplevelser och vilket ansvar vi har när vi nyttjar den.

Hur den psykiska och fysiska hälsan påverkas av sömn, kost, motion, sociala relationer och beroendeframkallande medel. Några vanliga sjukdomar och hur de kan förebyggas och behandlas.

Människans organsystem. Organens namn, utseende, placering, funktion och samverkan.

Enkla fältstudier och experiment. Planering, utförande och utvärdering.

Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.

Energins oförstörbarhet och flöde, olika typer av energikällor och deras påverkan på miljön samt energianvändningen i samhället.

Elektriska kretsar med batterier och hur de kan kopplas samt hur de kan användas i vardaglig elektrisk utrustning, till exempel i ficklampor.

Magneters egenskaper och användning i hemmet och samhället.

Krafter och rörelser i vardagssituationer och hur de upplevs och kan beskrivas, till exempel vid cykling.

Hur ljud uppstår, breder ut sig och uppfattas av örat.

Ljusets utbredning från vanliga ljuskällor och hur detta kan förklara ljusområdens och skuggors form och storlek samt hur ljus uppfattas av ögat.

Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.

Mätningar och mätinstrument, till exempel klockor, måttband och vågar och hur de används i undersökningar.

Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter såväl med som utan digitala verktyg.

Enkel partikelmodell för att beskriva och förklara materiens uppbyggnad, kretslopp och oförstörbarhet. Partiklars rörelser som förklaring till övergångar mellan fast form, flytande form och gasform.

Indelningen av ämnen och material utifrån egenskaperna utseende, ledningsförmåga, löslighet, brännbarhet, surt eller basiskt.

Fotosyntes, förbränning och några andra grundläggande kemiska reaktioner.

Vanliga kemikalier i hemmet och samhället. Deras användning och påverkan på hälsan och miljön samt hur de är märkta och bör hanteras.

Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.

Några metoder för att dela upplösningar och blandningar i deras olika beståndsdelar.

Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.

Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.

Eleven har grundläggande kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av biologins begrepp.

I enkla och till viss del underbyggda resonemang om hälsa, sjukdom och pubertet kan eleven relatera till några samband i människokroppen.

Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.

Eleven kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.

I arbetet använder eleven utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.

Eleven kan jämföra sina och andras resultat och för då enkla resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på samt bidrar till att ge förslag som kan förbättra undersökningen.

Dessutom gör eleven enkla dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.

I enkla och till viss del underbyggda resonemang om elektriska kretsar, magneter, rörelser, ljud och ljus kan eleven relatera till några fysikaliska samband.

Eleven kan också beskriva och ge exempel på energikällor, energianvändning och isolering med viss koppling till energins oförstörbarhet och flöde.

Eleven har grundläggande kunskaper om materiens uppbyggnad och egenskaper och andra kemiska sammanhang och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av kemins begrepp.

I enkla och till viss del underbyggda resonemang om mat, bränslen, kemikalier och andra produkter kan eleven relatera till några kemiska samband och frågor om hållbar utveckling.

Matriser i planeringen
Bedömningsmatris i biologi åk 4-6 Sinntorpsskolan
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback