Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

6

Geometri, koordinatsystem och algebra

Vallåsskolan, Halmstad · Senast uppdaterad: 18 december 2017

Du ska nu få arbeta med de avslutande kapitlen i boken 6A. Det handlar bla om geometriska figurer och area i kapitel 3. I kapitel 4 ska du för första gången få avläsa och skriva ett koordinatsystem samt räkna med medelvärde, median och typvärde. I kapitel 5 börjar du arbeta med obekanta tal, uttryck och ekvationer.

Kursplanens syfte

 

 

Konkretisering av syfte

Under det här arbetsområdet ska du träna din förmåga att:

Kapitel 3 Geometri

 • använda de vanligaste enheterna för area: cm2, dm2 och m2
 • förstå och använda begreppen bas och höjd
 • räkna ut arean av rektanglar, kvadrater, trianglar samt arean av figurer som är sammansatta av dessa
 • benämna olika slags fyrhörningar och trianglar samt beskriva deras egenskaper
 • förklara begreppen diameter, radie och medelpunkt

 

Kapitel 4 Koordinatsystem och lägesmått

 • beskriva vad ett koordinatsystem är
 • avläsa och skriva koordinater för punkter
 • rita koordinatsystem och sätta ut punkter
 • läsa av och rita diagram med proportionella samband
 • lägesmåtten medelvärde, median och typvärde

 

Kapitel 5 Algebra

 • veta att ett obekant tal kan skrivas med en bokstav, tex x eller y
 • förstå och kunna skriva algebraiska uttryck
 • veta hur geometriska mönster kan beskrivas och uttryckas
 • kunna förklara vad en ekvation är och lösa en ekvation

Arbetssätt / Undervisning

Du kommer att träna dina förmågor genom att arbeta med materialet MatteBorgen 6A. 


Vi kommer ha gemensamma genomgångar då det är viktigt att du är med och diskuterar olika tankesätt och lösningsmetoder. 

Du arbetar enskilt och ibland i par med uppgifterna i boken.  

Du färdighetstränar hemma (Bingel och repetitioner).

Efter varje kapitel gör du en diagnos. Diagnosen visar vilket av de två spåren (det röda eller blå) du ska arbeta vidare med.

Arbetet avslutas med en provräkning.

 

Bedömning / Dokumentation


Du bedöms under lektionstid samt vid provtillfället. Bedömningen ser du i matrisen. 


Läroplanskopplingar

Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.

Obekanta tal och deras egenskaper samt situationer där det finns behov av att beteckna ett obekant tal med en symbol.

Enkla algebraiska uttryck och ekvationer i situationer som är relevanta för eleven.

Metoder för enkel ekvationslösning.

Hur mönster i talföljder och geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas.

Grundläggande geometriska objekt däribland polygoner, cirklar, klot, koner, cylindrar, pyramider och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.

Konstruktion av geometriska objekt, såväl med som utan digitala verktyg. Skala och dess användning i vardagliga situationer.

Metoder för hur omkrets och area hos olika tvådimensionella geometriska figurer kan bestämmas och uppskattas.

Jämförelse, uppskattning och mätning av längd, area, volym, massa, tid och vinkel med vanliga måttenheter. Mätningar med användning av nutida och äldre metoder.

Tabeller och diagram för att beskriva resultat från undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg. Tolkning av data i tabeller och diagram.

Lägesmåtten medelvärde, typvärde och median samt hur de kan användas i statistiska undersökningar.

Proportionalitet och procent samt deras samband.

Grafer för att uttrycka olika typer av proportionella samband vid enkla undersökningar.

Koordinatsystem och strategier för gradering av koordinataxlar.

Matriser i planeringen
Betygsmatris Matematik
Uppgifter
Matteplanering
Matteplaneringen
Matteplanering kap 4-5

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback