Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Engelska

·

Årskurs:

4 - 6

General Test 1 - Magic 5 Chapter 1-8

Öjersjö Brunn B F-4, Partille · Senast uppdaterad: 18 december 2017

Arbetsbeskrivning med bedömningsmatriser för kapitel 1-8, Magic 5.

Syfte

Du skall känna dig säkrare på ord/uttryck och grammatik som berörs i kapitel 1-8, samt att du förbättrar din läsförståelse, hörförståelse, muntliga och skriftliga förmåga.

Arbetssätt 

Du arbetar med kapitel 1-8 med de olika komponenterna i läromedlet Magic 5: Classbook, Word Trainer, Workbook och webbövningarna på www.studentlitteratur.se.

Varje kapitel har en planering som du arbetar efter. Genom varierade övningar, genomgångar och repetitionsläxor befästs kunskaperna. Texter och dess innehåll diskuteras i klassen där dina egna åsikter och reflektioner är värdefulla, liksom de jämförelser vi gör med den engelsktalande världen och kulturella företeelser.

Kursen avslutas med ett General Test där dina kunskaper bedöms i bifogade matriser.

Bedömning 

Viktiga aspekter i bedömningen är engagemang, deltagande i kursen och läxläsning. De olika delmomenten testas och bedöms i ett General Test chapter 1-8. Delmomenten är:

A Läsförståelse: Nora berättar om New York City och sin skola

B Hörförståelse: Nelson berättar om South Africa

C Ordkunskap och uttryck (meningsbyggnad)

D Grammatik:

  • framtid med be going to ...
  • oregelbundna substantiv i plural
  • -s i presens vid he, she och it
  • have/has
  • genitiv apostrof -s vid ägande.

E Ordkunskap: The weather.

Ordkunskap: School words.

Ordkunskap: Clothes.

Ordkunskap/grammatik:

  • The body
  • Substantiv i plural

I Writing: Du skriver ett mail/brev till Kate eller Harry där du berättar om ett lov.

 

 


Läroplanskopplingar

förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,

anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och

reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.

Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.

Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, händelser och aktiviteter.

Åsikter, känslor och erfarenheter.

Vardagsliv, levnadssätt och sociala relationer i olika sammanhang och områden där engelska används.

Tydligt talad engelska och texter från olika medier.

Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.

Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.

Strategier för att uppfatta betydelsebärande ord och sammanhang i talat språk och texter, till exempel att anpassa lyssnande och läsning efter framställningens form och innehåll.

Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer och stavning samt fasta språkliga uttryck i det språk som eleverna möter.

Hur ord och fasta språkliga uttryck, till exempel artighetsfraser och tilltalsord, används i texter och talat språk i olika situationer.

Hur olika formuleringar används för att inleda och avsluta olika typer av framställningar och samtal.

Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.

Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar.

Språkliga strategier för att delta i och bidra till samtal, till exempel frågor och bekräftande fraser och uttryck.

Språkliga företeelser för att förtydliga och berika kommunikationen som uttal och intonation, stavning och interpunktion, artighetsfraser och andra fasta språkliga uttryck samt grammatiska strukturer.

Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo.

Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehållet samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.

För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven välja och använda sig av någon strategi för lyssnande och läsning.

I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.

För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta, och göra enstaka enkla förbättringar av, egna framställningar.

I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.

Dessutom kan eleven välja och använda sig av någon strategi som löser problem i och förbättrar interaktionen.

Eleven kommenterar i enkel form några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.

Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.

I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.

I skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.

Matriser i planeringen
General Test 1 Magic5 chapter 1-8
SKRIVA Engelska årskurs 4-6, Öjersjö Brunn.
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter