Skolbanken Logo
Skolbanken

Planering fokusområde matematik vt -18

Bifrost förskola, Mölndals Stad · Senast uppdaterad: 15 juni 2018

Under vårterminen kommer vi att fokusera på matematik. Vi ser att barnen är intresserade av att räkna, bygga och av skapande aktiviteter och genom dessa och vårt tema Vännerna i Kungaskogen vill vi hjälpa dem att upptäcka matematiken i vardagen.

Mål: Vad vill vi ska hända?

Vi vill ta tillvara på barnens nyfikenhet och uppmuntra dem genom leken att förstå sin omvärld. Vårt mål är att barnen ska förstå de sammanhang de är involverade i och att de utvecklar sin förmåga att upptäcka, använda och kommunicera matematik i vardagliga och för dem meningsfulla sammanhang. Det kan till exempel vara att spela spel, lägga en pärlplatta, sortera föremål eller räkna leksaker.

Vårt lärandefokus kommer att vara att ge barnen möjlighet och förutsättningar att upptäcka och sätta ord på matematiken som finns runtomkring. För att göra detta stimulerande och lustfyllt tar vi hjälp av Vännerna i Kungaskogen.

 

Vilka arbetssätt och metoder ska användas?

Utifrån barnens intresse kommer vi att fokusera på matematiken i vår vardag och utifrån vårt tema Vännerna i Kungaskogen.
Vi kommer att:

- arbeta med jämförelseord och lägesord
- arbeta med räkning och antal
- upptäcka mönster och samband - upptäcka matematik i de böcker vi läser.

Har vi någon matematik på Rågfältet? Vi samtalar och reflekterar tillsammans med barnen och skapar  ”mattemiljöer”. 
Vi arbetar med TAKK ( tecken som alternativ och kompletterande kommunikation) och tecknar siffror och ord som hör till måltiderna, kläder, färger mm.

Vi kommer att synliggöra matematiken under lekfulla sammanhang genom att göra barnen nyfikna på matematiken omkring oss. Tillsammans med Temafigurerna kommer barnen även att få en inblick i hur man tex räknar i andra länder. 

Hur kan barnen påverka innehållet och utförandet?

Genom att lyssna på barnens tankar, funderingar och tidigare erfarenheter gör vi barnen delaktiga i sitt eget lärande. Vi låter barnen kontinuerligt ta del av sina egna lärprocesser genom att tillsammans med barnen utvärdera olika lärandesituationer.

Hur ska arbetsområdet följas upp och utvärderas?

  • Vi kommer ta foto, filma och anteckna det som händer under tiden och vid olika lärandesituationer. 
  • Vi pedagoger använder dokumentationen som beprövad erfarenhet och underlag för analys och utvärdering inom området. 
  • Vi dokumenterar barnens tankar, kommentarer och resonemang. Tillsammans med barnen tittar vi på dokumentationen och reflekterar kring vad vi har lärt oss.
  • Vi lägger ut det vi gjort på Unikum för att få föräldrarna delaktiga i det vi gör, samt ge dem möjligheten att diskutera hemma tillsammans med sina barn. 

Hur gick det?

Med hjälp av våra temafigurer har barnen fått möta matematiken som finns runt omkring oss.
Vi har arbetat med jämförelseord och lägesord när vi har skapat temafigurernas bo och även i leken har vi tränat på dessa begrepp.  Barnen har varit nyfikna och visat intresse av att lära sig mer. Vid olika lärsituationer har barnen utmanats i sin matematiska utveckling. Barnen har tränat sin taluppfattning, räknat med addition och subtraktion samt tränat på att skriva siffror.

Barnen har utvecklat sin förmåga att upptäcka mönster och samband när de till exempel har pärlat pärlplattor och pusslat. De har tränat på att känna igen och benämna olika geometriska former. Vi har tränat på att teckna siffror med hjälp av TAKK.

Vid boksamtal har vi tillsammans med barnen upptäckt matematiken i de böcker vi har läst. Vi har ställt utmanande frågor som stimulerar barnen att tänka ett steg längre. I vilken ordning händer det? Hur lång tid tar det? Hur många fyrbenta djur ser ni? Hur många bilar är kvar om två kör in i garaget? Osv.

 

 

Vad fungerade/fungerade inte?

Vi har inte hunnit med så många planerade undervisningstillfällen som vi tänkt men istället tagit tillvara på det spontana lärandet som uppstått utifrån barnens nyfikenhet och intresse

 

 

Hur går vi vidare? 

Vi fortsätter med att ge barnen möjlighet och förutsättningar att upptäcka och sätta ord på matematiken som finns runtomkring. 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter