Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Teknik

·

Årskurs:

4 - 6

Hållfasta och stabila konstruktioner

Glasbergsskolan, Mölndals Stad · Senast uppdaterad: 14 juni 2018

Vad är en hållfast konstruktion? Hur ska man bygga för att bygga stabilt? Vilka material används till olika konstruktioner? Det är några av frågorna vi kommer att ta upp under arbetsområdet.

Målet med arbetsområdet är att utveckla förmågan att...

 • - förstå och använda nya ord och begrepp

 • använda teknikens uttryckssätt i samband med arbetet med tekniska konstruktioner (skisser, ritningar, bilder etc)

 • upptäcka och förstå hur olika material fungerar i olika konstruktioner.

 • veta hur man kan hitta olika lösningar på problem genom att t.ex. pröva sig fram


Så här kommer vi att arbeta...

Innehåll

Vi kommer att titta på hur olika brotyper är uppbyggda samt diskutera vanliga material som används i hållfasta och stabila konstruktioner och deras egenskaper. Vi tittar också på fördelar och nackdelar med de olika materialen.

Vi kommer också att arbeta med arbetsprocessen i teknik där du får planera en konstruktion, göra en skiss och sedan även en modell för att till slut testa om den håller. Du ska även utvärdera ditt arbete.

Arbetssätt

 • gemensamma genomgångar
 • läsa och diskutera innehållet i faktatexter
 • arbetsprocessen i ämnet teknik, göra skisser och modeller
 • söka information om olika broar och material
 • jämföra olika brokonstruktioner
 • bygga en modell av en bro
 • utvärdera din arbetsinsats efter avslutat arbete

 

Detta kommer att bedömas - Din förmåga att...

 • Beskriva olika typer av broar, hur de är uppbyggda och vilket material som används samt vad de olika brotyperna har gemensamt (se samband mellan dem).
 • Bygga modeller.
 • Visa med hjälp av skisser eller texter hur du ska arbeta. Du visar hur du har tänkt.

Läroplanskopplingar

identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,

använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,

Hur vanliga hållfasta och stabila konstruktioner är uppbyggda, till exempel hus och broar.

Vanliga material, till exempel trä, glas och betong, och deras egenskaper samt användning i hållfasta och stabila konstruktioner.

Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.

Teknikutvecklingsarbetets olika faser: identifiering av behov, undersökning, förslag till lösningar, konstruktion och utprövning.

Egna konstruktioner med tillämpningar av hållfasta och stabila strukturer, mekanismer och elektriska kopplingar, i form av fysiska och digitala modeller.

Dokumentation i form av skisser med förklarande ord och begrepp, symboler och måttangivelser samt fysiska och digitala modeller.

Dessutom kan eleven på ett välutvecklat sätt beskriva och visa på samband mellan några hållfasta och stabila konstruktioner i vardagen, deras uppbyggnad och de material som används

Eleven kan genomföra mycket enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att systematiskt pröva och ompröva möjliga idéer till lösningar samt utforma välutvecklade fysiska eller digitala modeller.

Eleven gör välutvecklade dokumentationer av arbetet med skisser, modeller eller texter där intentionen i arbetet är väl synliggjord.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter