Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Historia

·

Årskurs:

4 - 6

Vasatiden

Fajansskolan, Falkenberg · Senast uppdaterad: 31 maj 2018

Vad hände egentligen vid Stockholms blodbad? Varför åker vi Vasaloppet? Varför firar vi Sveriges nationaldag den 6 juni? Hur levde man på 1500-talet jämfört med idag? Detta och många andra saker kommer vi att jobba med i arbetsområdet Vasatiden.

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

I arbetsområdet ska utveckla din förmåga att:

 • berätta om Vasatidens viktiga personer och händelser
 • beskriva reformationen och dess påverkan på Sverige
 • kritiskt granska, tolka och värdera källor

Bedömning - vad och hur

Vi kommer bedöma dina kunskaper om:

 • Gustav Vasa och hans inflytande över Sverige
 • Sverige ett självständigt land
 • Dackefejden
 • Kungens makt jämfört med kyrkans makt
 • reformation, Sverige blir protestantiskt
 • Sverige blir arvrike, Gustav Vasas söner

och din förmåga

 • använda olika källor
 • jämföra Vasatiden med andra tidsperioder

Detta kommer vi att bedöma genom att:

 • observera klassrumsdiskussioner
 • läsa dina texter

Undervisning och arbetsformer

På lektionerna kommer vi att:

 • diskutera
 • läsa och skriva texter
 • se på filmer och bilder
 • gestalta
 • arbeta i grupper

Läroplanskopplingar

använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,

kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,

använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.

Nordens och Östersjöområdets deltagande i ett globalt utbyte, till exempel av handelsvaror, språk och kultur.

Den svenska statens framväxt och organisation.

Det svenska Östersjöriket. Orsakerna till dess uppkomst och konsekvenser för olika människor och grupper runt Östersjön. Migration till och från samt inom det svenska riket.

Reformationen och dess konsekvenser för Sverige och övriga Europa.

Vad historiska källor, till exempel brev och andra dokument, kan berätta om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män jämfört med i dag.

Exempel på hur forntiden, medeltiden, 1500-talet, 1600-talet och 1700-talet kan avläsas i våra dagar genom traditioner, namn, språkliga uttryck, byggnader, städer och gränser.

Hur historiska personer och händelser, till exempel drottning Kristina, Karl XII och häxprocesserna, har framställts på olika sätt genom olika tolkningar och under skilda tider.

Vad begreppen förändring, likheter och skillnader, kronologi, orsak och konsekvens, källor och tolkning betyder och hur de används i historiska sammanhang.

Tidsbegreppen vikingatiden, medeltiden, stormaktstiden och frihetstiden samt olika syn på deras betydelser.

Eleven har mycket goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestal­ter under olika tidsperioder.

Eleven visar det genom att föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar.

Eleven kan undersöka utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då komplexa samband mellan olika tidsperioder.

Eleven visar också hur någon av utvecklingslinjer­na har påverkat vår samtid, och motiverar sitt resonemang med välutvecklade och väl underbyggda hänvisningar till det förflutna.

Eleven kan tolka och visa på spår av historien i vår tid och föra välutvecklade och ny­anserade resonemang om varför det finns likheter och skillnader i olika framställningar av historiska händelser, personer och tidsperioder.

I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett väl fungerande sätt.

Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra enkla slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då välutvecklade resonemang om källornas användbarhet.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback