Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska

·

Årskurs:

5

Svenska, år 5, VT 2018

Ugglums skola 5-9, Partille · Senast uppdaterad: 12 juni 2018

"Språket är vårt främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Genom språket utvecklar vi vår identitet, uttrycker känslor och tankar och förstår hur andra känner och tänker. Att ha ett rikt språk är betydelsesfullt för att kunna förstå och verka i ett samhälle där kulturer, livsåskådningar, generationer och språk möts." (Ur läroplanen 2011, Skolverket)

Vad ska du lära dig?

Du arbetar med att utveckla förmågorna tala, läsa, skriva och lyssna.   

Hur arbetar vi?

Vi läser skönlitteratur och faktatexter tillsammans, vi samtalar, diskuterar och tolkar.
Eleverna skriver egna texter i olika genrer och vi lär oss olika strategier för hur man skriver olika texter. 
Vi arbetar med språkets struktur som meningsbyggnad, stavningsregler, skiljetecken o.s.v.
Vi arbetar med olika texters budskap och övar på att tolka och förstå texter.
Eleverna söker information ur böcker och på internet, sammanställer med egna ord, samt tränar källkritik.
Vi kommer ha muntliga redovisningar av olika slag.
SO och NO-ämnet kommer integreras i denna träning.
Vi arbetar med text, bild, ljud och webtexter.

Vi arbetar enskilt och i grupp. 
Vi diskuterar i grupp och i helklass.
Vi gör olika processövningar samt har kompissamtal.

Vi har läsläxa varje vecka och veckans ord periodvis.
Vi arbetar med boken Varg och kommer att lära oss hur man skriver tidningsartiklar samt hur en tidning är uppbyggd.

Vi forskar om olika författare och redovisar muntligt i mindre grupper.

 

Så bedömer jag dina kunskaper:

Att du deltar aktivt i undervisningen.  
Att du i din skrivprocess klarar av att följa skrivregler som t.ex.stor bokstav, punkt och fullständiga meningar.
Att du kan skriva texter med tydligt budskap,följer en röd tråd samt har ett varierande innehåll med beskrivningar.
Att du kan läsa med flyt.
Att du har kännedom om de ordklasser vi gått genom.
Att du kan förstå och tolka texters innehåll och budskap.
Att du kan söka, välja ut och sammanställa information från minst två olika källor samt att du kan reflektera över den information du hittar.
Att du behärskar Google presentation och kan använda dig av den vid muntliga redovisningar.
Att du kan ge en kamrat respons om en texts innehåll och själv ta del av kamratrespons.
Att du efter kamratresponsen kan reflektera över din egen texts innehåll samt bearbeta din text utifrån den respons du fått.

Att du deltar i diskussioner och kan föra fram din åsikter samt motivera dem. Både muntligt och skriftligt.

Vid uppföljning av redovisningar, inlämningar, läxförhör och prov tittar jag på hur du utvecklat dina förmågor i svenskans olika delar. 

 


Läroplanskopplingar

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,

anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,

urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och

söka information från olika källor och värdera dessa.

Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.

Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.

Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.

Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.

Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.

Hur man använder ordböcker och digitala verktyg för stavning och ordförståelse.

Att argumentera i olika samtalssituationer och beslutsprocesser.

Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från vardag och skola. Stödord, bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig presentation. Hur gester och kroppsspråk kan påverka en presentation.

Berättande texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad med parallellhandling och tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar samt dialoger.

Några skönlitterärt betydelsefulla barn- och ungdomsboksförfattare och deras verk.

Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.

Texter som kombinerar ord, bild och ljud, till exempel webbtexter, spel och tv-program. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.

Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel tankekartor och stödord.

Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.

Skillnader i språkanvändning beroende på vem man skriver till och med vilket syfte, till exempel skillnader mellan att skriva ett personligt sms, ett inlägg i sociala medier och att skriva en faktatext.

Språkbruk i Sverige och Norden. Några varianter av regionala skillnader i talad svenska. Några kännetecknande ord och begrepp i de nordiska språken samt skillnader och likheter mellan dem. Vilka de nationella minoritetsspråken är.

Informationssökning i några olika medier och källor, till exempel i uppslagsböcker, genom intervjuer och via sökmotorer på internet.

Hur man jämför källor och prövar deras tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt.

Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerade sätt.

Genom att göra enkla, kronologiska sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med viss koppling till sammanhanget visar eleven grundläggande läsförståelse.

Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter, tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett enkelt sätt beskriva sin upplevelse av läsningen.

Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då enkla resonemang om informationens användbarhet.

Sammanställningarna innehåller enkla beskrivningar, egna formuleringar och viss användning av ämnesspecifika ord och begrepp.

Eleven kan samtala om bekanta ämnen genom att ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som till viss del upprätthåller samtalet.

Dessutom kan eleven förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande inledning, innehåll och avslutning och viss anpassning till syfte och mottagare.

Matriser i planeringen
Grundmatris Ugglum åk 5
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback