Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Engelska

·

Årskurs:

7 - 9

Engelska - planering för 7D, 7E och 7F v. 2-8 vt. 2018

Kronängsskolan, Vaxholm Stad · Senast uppdaterad: 13 juni 2018

Under vecka 2-8 arbetar vi med temat rymden i läroboken Gleerups engelska 7 . Vi läser texter som handlar om rymden, talar om frågor som rör rymden, skriver texten kring temat och gör ett eget arbete. Genom detta utökar det engelska ordförrådet. Vi kommer också att repetera grammatik (obestämd artikel, verbformer och oregelbundna verb).

Unit 10 - Space

Planeringen gäller i 7D, 7E och 7F ht 2017.

Läxdagar

Läxa till tisdagar: 7F

Läxa till torsdagar: 7D (alltid denna läxdag), 7E (Ett fåtal gånger, se planeringen nedan samt kalendern).

Läxa till fredagar: 7E (Läxan är i regel till fredagar, men några undantag. Se planeringen nedan, samt kalendern)

 

Läromedel

Gleerups Engelska 7

 

Prov och utvärdering

Lektionsarbete (muntligt och skriftligt), läxförhör och prov kommer att vara betygsgrundande. Momentet Space kommer att avslutas med ett prov som testar allmänkunskaper. Det går alltså inte att läsa på till provet. Provet består av läsförståelse, hörförståelse i vecka 8 och uppsatsskrivning i vecka 4.  Övriga texter som skrivs kan också ingå i betygsunderlaget. Under temat kommer vi också att bedöma elevernas muntliga förmåga i gruppdiskussioner, t.ex. i diskussionen av filmen E.T.

 

Lektionsplanering och läxor

Week 2:

Mini-project work about space.

 

Week 3

 

Lesson plan week 3

Text A The Earth – 46 years old?

Read the text. Do the exercises individually.

 

Grammar: Verb forms (hand-out) + irregular verbs exercise

 

Extra work:

Read Facts about space. Find more facts. Present in text or orally.

 

Week 4

 

Homework for week 4 (7E for Tuesday, 7D for Thursday and 7E for Thursday)

Read Text A The Earth – 46 years old? (Gleerups English 7 ID: A551) Practice retelling the text using the pictures in Gleerups ID:A551. Use the words from the word list.

Irregular verbs: be – buy (See verb list in Gleerups English 7 ID:A849).

 

Lesson plan week 4

Lesson 2: Text B1 Messages to Outer Space (Gleerups English 7 ID:a208).

 

Read the text. Then discuss in class: Send five things that give information about you, to outer space. What would you choose? Write a list and then compare your lists in the class.

 

Do the exercises individually. ID: A301

+ Irregular verbs exercise (hand-out).

 

Write a letter to aliens presenting Earth and the human race. One more lesson (next week) will be devoted to this!

 

 

Week 5

 

Homework for week 5 (7F for Tuesday, 7D for Thursday and 7E for Friday)

Read the text Messages to Outer Space (Gleerups English 7 ID:a208). Learn 15 words from the text. You´ll find them at:

https://quizlet.com/_4awx2n

 

+ Irregular verbs: choose – drink (See verb list in Gleerups English 7 ID:A849).

 

Lesson plan week 5

Finish writing letter

Listening comprehension (exercise)

Grammar: Obestämd artikel ID: A186 + Irregular verbs exercise (hand-out).

 

 

Week 6

 

Homework for week 6 (7F for Tuesday, 7D for Thursday and 7E for Friday)

Irregular verbs: drive-find (See verb list in Gleerups English 7 ID:A849).

Print out pictures/or cut out from magazines to bring for the advertisement you are going to make in class next week (see Gleeups English 7 ID:A752).

 

Lesson plan week 6

Text C: The Ultimate Adventure Holiday ID: a252

Read the text. Do exercises 1-3 individually.  ID: A752

Then do exercise 4: Make an advertisement. Work in pairs.

 

 

Week 7

 

Homework for week 7 (7E for Tuesday, 7D for Thursday and 7E for Thursday)

Read the text The Ultimate Adventure Holiday (Gleerups English 7 ID:a252). Choose between 10 and 20 words from the word list that you want to learn. Write them in both English and Swedish in a Word document. Save the document in your English folder (inlämningsmappen) in Office 365. Learn the words.

 

+ Irregular verbs: forget-have (See verb list in Gleerups English 7 ID:A849).

 

Lesson plan week 7

We´ll watch the film E.T.!

 

 

Week 8

 

No homework for week 8!

 

Lesson plan week 8

Film discussion in groups. /Finish mini-project work from week 2/Other work.

 

Week 9

Holiday

 

Week 10

Listening comprehension test and reading comprehension test.

 

 

 

 

 


Läroplanskopplingar

Aktuella och för eleverna välbekanta ämnesområden.

Intressen, vardagliga situationer, aktiviteter, händelseförlopp samt relationer och etiska frågor.

Åsikter, erfarenheter, känslor och framtidsplaner.

Levnadsvillkor, traditioner, sociala relationer och kulturella företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används.

Talad engelska och texter från olika medier.

Talad engelska med viss regional och social färgning.

Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.

Olika former av samtal, dialoger, intervjuer och muntliga framställningar.

Sånger och dikter.

Muntlig och skriftlig information samt diskussioner och argumentation med olika syften, till exempel nyheter, reportage och tidningsartiklar.

Strategier för att uppfatta detaljer och sammanhang i talat språk och texter, till exempel att anpassa lyssnande och läsning efter framställningens form, innehåll och syfte.

Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer, satsbyggnad, ord med olika stilvärden samt fasta språkliga uttryck i det språk eleverna möter.

Hur sammanbindande ord och andra uttryck används för att skapa struktur och språkligt sammanhängande helheter.

Olika sätt att bearbeta egna framställningar för att variera, tydliggöra, precisera och anpassa dem efter deras syften.

Muntliga och skriftliga berättelser, beskrivningar och instruktioner.

Samtal och diskussioner samt argumentation.

Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar, frågor och förklaringar.

Språkliga strategier för att bidra till och aktivt medverka i samtal genom att ta initiativ till interaktion, ge bekräftelse, ställa följdfrågor, ta initiativ till nya frågeställningar och ämnesområden samt för att avsluta samtalet.

Språkliga företeelser för att förtydliga, variera och berika kommunikationen som uttal, intonation och fasta språkliga uttryck, grammatiska strukturer och satsbyggnad.

Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i talad engelska i måttligt tempo i olika genrer.

Eleven visar sin förståelse genom att översiktligt redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.

För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven välja och använda sig av någon strategi för lyssnande och läsning.

I muntliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig enkelt, begripligt och relativt sammanhängande.

För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställningar.

I muntlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig begripligt och enkelt samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.

Dessutom kan eleven välja och använda sig av i huvudsak fungerande strategier som i viss mån löser problem i och förbättrar interaktionen.

Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta väsentliga detaljer i talad engelska i måttligt tempo i olika genrer.

Eleven visar sin förståelse genom att välgrundat redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med tillfredställande resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.

För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven i viss utsträckning välja och använda sig av strategier för lyssnande och läsning.

I muntliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande.

Eleven formulerar sig även med visst flyt och i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.

För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta, och göra välgrundade förbättringar av, egna framställningar.

I muntlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig tydligt och med visst flyt samt med viss anpassning till syfte, mottagare och situation.

Dessutom kan eleven välja och använda sig av fungerande strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.

Eleven kan förstå såväl helhet som detaljer i talad engelska i måttligt tempo i olika genrer.

Eleven visar sin förståelse genom att välgrundat och nyanserat redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.

För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven i viss utsträckning välja och använda sig av strategier för lyssnande och läsning.

I muntliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, tydligt och sammanhängande.

Eleven formulerar sig även med flyt och viss anpassning till syfte, mottagare och situation.

För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra välgrundade förbättringar av egna framställningar.

I muntlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig tydligt och med flyt samt med viss anpassning till syfte, mottagare och situation.

Dessutom kan eleven välja och använda sig av väl fungerande strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen och för den framåt på ett konstruktivt sätt.

Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i lättillgängliga texter i olika genrer.

Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta väsentliga detaljer i lättillgängliga texter i olika genrer.

Eleven kan förstå såväl helhet som detaljer i lättillgängliga texter i olika genrer.

I skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig enkelt, begripligt och relativt sammanhängande.

I skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande.

I skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, tydligt och sammanhängande.

I skriftlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig begripligt och enkelt samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.

I skriftlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig tydligt och med visst flyt samt med viss anpassning till syfte, mottagare och situation.

I skriftlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig tydligt och med flyt samt med viss anpassning till syfte, mottagare och situation.

Matriser i planeringen
Provresultat engelska läsa, lyssna, skriva (tema Space)
Provresultat engelska läsa, lyssna, skriva, tala (tema Ireland och tema Mystery)
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback