Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

SO (år 1-3), Religionskunskap

·

Årskurs:

3

Världsreligionerna

Kattegattgymnasiet, Halmstad · Senast uppdaterad: 21 maj 2018

Undervisningen ska göra dig nyfiken på de olika religionerna som vi har i vår värld. Du ska få kunskaper om hur många världsreligioner vi har, vad som kännetecknar varje religion, likheter och olikheter mellan de olika religionerna och lära dig hur det är att leva i respektive religion samt diskutera vad är egentligen religion?

Syfte

Du kommer att lära dig om våra världsreligioner kristendom, judendom, buddism, islam och hinduism. Du kommer att lära dig om religionernas gudar, budord, grundare, heliga skrifter, heliga platser, högtider och kännetecken.

Du ska utveckla din förmåga att (Du ska lära dig):

  • om de olika världsreligionerna och vad som kännetecknar dem
  • formulera egna åsikter och tankar kring religion

Undervisning

Vi kommer att läsa, skriva, diskutera och titta på filmer kring religion och etik och moral. 

Bedömning

Jag kommer att bedöma din förmåga att:

-         Kunna redogöra de viktigaste dragen i de olika religionerna som gudar,               budord, grundare, heliga skrifter, heliga platser, högtider och kännetecken

-         Kunna redogöra för olika begrepp

-         Kunna redogöra för skillnader och likheter mellan de olika religionerna

-         Kunna förklara och redogöra för hur livet kan vara för en troende


Läroplanskopplingar

analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,

analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället,

reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet,

resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar utifrån etiska begrepp och modeller, och

söka information om religioner och andra livsåskådningar och värdera källornas relevans och trovärdighet.

Ritualer och religiöst motiverade levnadsregler samt heliga platser och rum i kristendomen och i de andra världsreligionerna islam, judendom, hinduism och buddhism.

Centrala tankegångar bakom ritualer, levnadsregler och heliga platser i kristendomen och de andra världsreligionerna, till exempel som de uttrycks i religiösa berättelser i Bibeln och andra urkunder.

Begreppen religion och livsåskådning.

Kristendomens betydelse för värderingar och kultur i det svenska samhället förr och nu. Kristna högtider och traditioner med koppling till kyrkoåret, till exempel sånger och psalmer.

Hur spår av fornskandinavisk religion kan iakttas i dagens samhälle.

Hur olika livsfrågor, till exempel vad som är viktigt i livet och vad det innebär att vara en bra kamrat, skildras i populärkulturen.

Hur olika livsfrågor, till exempel synen på kärlek och vad som händer efter döden, skildras i religioner och andra livsåskådningar.

Vad religioner och andra livsåskådningar kan betyda för människors identitet, livsstil och grupptillhörighet.

Några etiska begrepp, till exempel rätt och orätt, jämlikhet och solidaritet.

Matriser i planeringen
Matris världsreligionerna
Uppgifter
Slutuppgift Buddhismen
Hinduism
ISLAM frågor. Vecka 9