Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

6

Matematik åk 6, vt 2018

Allerums skola, Helsingborg · Senast uppdaterad: 30 maj 2018

Arbetsområden som du ska fördjupa dig i under denna period är "Samband och förändring", "Algebra" samt "Geometri".

Mål

Under arbetets gång kommer du att utveckla följande förmågor:

  • Problemlösning: Du kommer att tränas i att tolka problem/uppgifter. Att kunna se andra lösningar samt att kunna undersöka och pröva.
  • Resonemangsförmåga: Att kunna utveckla sina tankegångar, "det borde vara så här därför att". Att kunna motivera sitt val av räknesätt samt kunna dra slutsatser.
  • Procedurförmåga: Att kunna söka efter samt samla ihop information som kan vara viktig för att lösa ett problem. Att veta vilket sätt du ska lösa ett problem på, samt att kunna lösa rutinuppgifter.
  • Kommunikation: Att kunna visa både skriftligt och muntligt hur du har löst uppgiften. Att kunna prata om dina tankegångar, "så här räknar jag för att".
  • Begrepp: Att förstå och kunna använda rätt begrepp i rätt sammanhang. Att kunna se samband och kunna jämföra olika begrepp. 

Undervisning

Det här ska du lära dig.

Så här ska vi arbeta.

Lektionerna kommer både vara lärarledda samt du kommer att arbeta enskilt. Ni kommer även att arbeta i grupp.

Vi kommer att arbeta både med uppgifter från boken samt andra uppgifter.

Vi kommer att arbeta enligt EPA-metoden, ensam-par-alla.

Vi kommer att repetera arbetsområden från tidigare terminer inför nationella proven. Du kommer även att få prova på uppgifter från nationella prov som är frisläppta.


Läroplanskopplingar

formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,

använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,

välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,

föra och följa matematiska resonemang, och

använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Obekanta tal och deras egenskaper samt situationer där det finns behov av att beteckna ett obekant tal med en symbol.

Enkla algebraiska uttryck och ekvationer i situationer som är relevanta för eleven.

Metoder för enkel ekvationslösning.

Hur mönster i talföljder och geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas.

Grundläggande geometriska objekt däribland polygoner, cirklar, klot, koner, cylindrar, pyramider och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.

Konstruktion av geometriska objekt, såväl med som utan digitala verktyg. Skala och dess användning i vardagliga situationer.

Symmetri i vardagen, i konsten och i naturen samt hur symmetri kan konstrueras.

Metoder för hur omkrets och area hos olika tvådimensionella geometriska figurer kan bestämmas och uppskattas.

Jämförelse, uppskattning och mätning av längd, area, volym, massa, tid och vinkel med vanliga måttenheter. Mätningar med användning av nutida och äldre metoder.

Sannolikhet, chans och risk grundat på observationer, simuleringar eller statistiskt material från vardagliga situationer. Jämförelser av sannolikheten vid olika slumpmässiga försök.

Tabeller och diagram för att beskriva resultat från undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg. Tolkning av data i tabeller och diagram.

Lägesmåtten medelvärde, typvärde och median samt hur de kan användas i statistiska undersökningar.

Proportionalitet och procent samt deras samband.

Grafer för att uttrycka olika typer av proportionella samband vid enkla undersökningar.

Koordinatsystem och strategier för gradering av koordinataxlar.

Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.

Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.

Matriser i planeringen
Bedömningsmatris
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback