Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Samhällskunskap, Historia

·

Årskurs:

7 - 9

Fg Industriella revolutionen och 1800-talets Sverige, Lig åk 8

Fäladsgården, Lunds för- och grundskolor · Senast uppdaterad: 23 maj 2018

Under 1800-talet utvecklades Sverige från ett fattigt underutvecklat land, där gemenskapen fanns att finna i det gamla bondesamhället, på väg mot ett modernt industrisamhälle med ekonomisk utveckling. Det är intressant att titta närmre på den ekonomiska och demokratiska utvecklingen i Sverige, eftersom det bland annat kan ge oss kunskaper kring dagens underutvecklade länder och deras möjligheter till ekonomisk utveckling och ett demokratiskt samhälle.

Mål

Ett mål med arbetsområdet är att du med hjälp av de historiska kunskaperna kring ekonomisk och demokratisk utveckling ska kunna förstå och tolka aktuella händelser i världen. Ett annat mål är att du ska utveckla historiska ord och begrepp som du kan använda när du studerar andra epoker eller för att analyser den tid du lever i nu.

Arbetets innehåll

Vi kommer att studera hur det går till när ett land utvecklas från ett fattigt jordbrukssamhälle till ett ekonomiskt utvecklat samhälle med demokratiska värderingar. Vad är det som krävs? Vilka faser ska ett land gå igenom?

 

För att nå godkända kunskapskrav ska du visa att du:

  • kan redogöra för hur olika reformer inom jordbruket lade grunden för fortsatt ekonomisk utveckling, med hjälp av den ”inre marknaden”.

  • Förstår att utbildningsnivån i ett land påverkar möjligheten till att fungera demokratiskt och redogöra för folkskolestadgans och tidningarnas betydelse för utvecklingen mot den svenska demokratin.

  • Kan redogöra för urbaniseringen och emigrationen och förklara hur dessa företeelser kom att förändra människors livsvillkor.

  • Kan redogöra för en eller ett par tekniska uppfinningar och förstår hur transporter och människors möten kom att förändras under 1800-talet.

 

 

Arbetssätt och redovisningsform- Lärarledda genomgångar
- olika instuderingsuppgifter och gruppövningar

- Gleerups läromedel Utkik Historia 7-9

 

Visa din kunskap - Bedömning

Vad kommer att ligga till grund för min bedömning?

- muntliga och skriftliga diskussionsuppgifter

 

- författandet av ett tidsenligt brev ur en utvandrares perspektiv

 

Reflektion

Här kan du ställa några reflektionsfrågor till eleven som sedan svarar i dialogrutan. 


Läroplanskopplingar

använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,

kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,

reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv, och

använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.

reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,

analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller,

reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.

Industrialiseringen i Europa och Sverige. Olika historiska förklaringar till industrialiseringen, samt konsekvenser för olika samhällsgruppers och människors levnadsvillkor i Sverige, Norden, Europa och några olika delar av världen. Migration inom och mellan länder.

Revolutioner och framväxten av nya idéer, samhällsklasser och politiska ideologier.

Vad historiska källor kan berätta om människors och gruppers strävan att påverka och förbättra sina egna och andras levnadsvillkor, till exempel genom uppfinningar, bildandet av fackföreningar och kampen mot slaveri.

Demokratisering i Sverige. Bildandet av politiska partier, nya folkrörelser, till exempel kvinnorörelsen, och kampen för allmän rösträtt för kvinnor och män. Kontinuitet och förändring i synen på kön, jämställdhet och sexualitet.

Aktuella konflikter i världen och historiska perspektiv på dessa.

Hur historiska källor och berättelser om en familjs eller släkts historia speglar övergripande förändringar i människors levnadsvillkor.

Exempel på hur 1800- och 1900-talet kan avläsas i våra dagar genom traditioner, namn, språkliga uttryck, byggnader, städer och gränser.

Hur historia kan användas för att förstå hur den tid som människor lever i påverkar deras villkor och värderingar.

Vad begreppen kontinuitet och förändring, förklaring, källkritik och identitet betyder och hur de används i historiska sammanhang.

Immigration till Sverige förr och nu. Integration och segregation i samhället.

Demokratiska fri- och rättigheter samt skyldigheter för medborgare i demokratiska samhällen. Etiska och demokratiska dilemman som hänger samman med demokratiska rättigheter och skyldigheter, till exempel gränsen mellan yttrandefrihet och kränkningar i sociala medier.

Politiska ideologier och hur skiljelinjerna i det svenska partiväsendet har utvecklats.

Individers och gruppers möjligheter att påverka beslut och samhällsutveckling samt hur man inom ramen för den demokratiska processen kan påverka beslut.

Eleven har goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder.

Eleven visar det genom att föra utvecklade och relativt väl under­ byggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar, samt om Förintelsen och andra folkmord.

Dessutom förklarar eleven hur människors villkor och värderingar kan påverkas av den tid de lever i.

Eleven kan undersöka några utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då förhållandevis komplexa sam­band mellan olika tidsperioder.

Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då förhållandevis komplexa samband inom och mellan olika samhällsstrukturer.

I beskrivningarna kan eleven använda begrepp och modeller på ett relativt väl fungerande sätt.

Eleven kan föra relativt väl utvecklade resonemang om hur individer och samhällen påverkas av och påverkar varandra och beskriver då förhållandevis komplexa samband mellan olika faktorer som har betydelse för individers möjligheter att påverka sin egen och andras livssituation.

Eleven kan undersöka samhällsfrågor ur olika perspektiv och beskriver då förhållandevis komplexa samband med utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang.

Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i några samhällsfrågor med utvecklade resonemang och relativt väl underbyggda argument och kan då i förhållandevis stor utsträckning växla mellan olika perspektiv.

Eleven har goda kunskaper om demokratiska värden och processer och visar det genom att föra utvecklade resonemang om demokratiska rättigheter och skyldigheter samt om för- och nackdelar med olika former för gemensamt beslutsfattande.

Eleven anger också någon tänkbar fortsättning på dessa utvecklingslinjer och motiverar sitt resonemang med utvecklade och relativt väl underbyggda hänvisningar till det förflutna och nuet.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback