Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska, Biologi, Kemi

·

Årskurs:

4

Liv, djur och ekologi

Gunnesboskolan F-6 (nedlagd), Lunds för- och grundskolor · Senast uppdaterad: 7 juni 2018

Ett temaarbete om djur och ekologi.

Syfte

Undervisningen i ämnet biologi ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om biologiska sammanhang och nyfikenhet på och intresse för att veta mer om sig själva och naturen (Lgr 11).

Undervisningens innehåll: Vad?

 • känna till vem Carl von Linné var
 • förklara begreppen art, släkte och familj
 • redogöra för fotosyntes
 • förklara vad ryggradslösa djur samt ryggradsdjur är
 • känna till begreppen växelvarm och jämnvarm
 • förklara begreppen inre befruktning och yttre befruktning
 • känna till hur växter och djur samspelar
 • rita upp en näringskedja och förklara hur man bygger en näringsväv
 • förklara på vilket sätt och varför vi måste vara rädda om vår natur
 • känna till begreppet nedbrytning
 • förklara begreppen ekologi, ekosystem och biologisk mångfald

Undervisningens innehåll: Hur?

Du kommer att:

 • läsa faktatexter samt svara på frågor utifrån boken
 • titta på olika kortfilmer
 • ha självständigt arbete, både enskilt och i par

Bedömning

Jag kommer att bedöma din förmåga att:

 • delta i diskussioner
 • tolka och granska fakta
 • resonera och diskutera fakta
 • ta emot och framföra muntlig information
 • förklara olika begrepp inom ämnet biologi
 • skriva en faktatext

Läroplanskopplingar

använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,

använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.

Människans beroende av och påverkan på naturen och vad detta innebär för en hållbar utveckling. Ekosystemtjänster, till exempel nedbrytning, pollinering och rening av vatten och luft.

Djurs, växters och andra organismers liv. Fotosyntes, förbränning och ekologiska samband och vilken betydelse kunskaper om detta har, till exempel för jordbruk och fiske.

Ekosystem i närmiljön, samband mellan olika organismer och namn på vanligt förekommande arter. Samband mellan organismer och den icke levande miljön.

Några historiska och nutida upptäckter inom biologiområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på naturen.

Livets utveckling och organismers anpassningar till olika livsmiljöer.

Hur djur, växter och andra organismer kan identifieras, sorteras och grupperas.

Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.

Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.

Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för enkla resonemang om informationens och källornas användbarhet.

Eleven kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med viss anpassning till sammanhanget.

Eleven har grundläggande kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av biologins begrepp.

Eleven kan också beskriva och ge exempel på människors beroende av och påverkan på naturen och gör då kopplingar till organismers liv och ekologiska samband.

Eleven kan också berätta om några naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.

Eleven kan jämföra sina och andras resultat och för då enkla resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på samt bidrar till att ge förslag som kan förbättra undersökningen.

Eleven har grundläggande kunskaper om materiens uppbyggnad och egenskaper och andra kemiska sammanhang och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av kemins begrepp.

Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll, i huvudsak fungerande struktur och viss språklig variation.

Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då enkla resonemang om informationens användbarhet.

Sammanställningarna innehåller enkla beskrivningar, egna formuleringar och viss användning av ämnesspecifika ord och begrepp.

Eleven kan skriva olika slags texter med relativt tydligt innehåll och relativt väl fungerande struktur samt förhållandevis god språklig variation

Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då utvecklade resonemang om informationens användbarhet

Eleven kan skriva olika slags texter med tydligt innehåll, väl fungerande struktur samt och god språklig variation.

Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då välutvecklade resonemang om informationens användbarhet.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback