Skolbanken Logo
Skolbanken

Åldrar:

1 - 3

Monster

Sandtorps förskola, Nykvarn · Senast uppdaterad: 12 april 2018

Utifrån barnens intresse för monster startar vi ett projekt som erbjuder dem att skapa egna monster och vidare en film om dessa.

Syfte och bakgrund

Syftet med aktiviteten är att barnen ska få tillfälle att skapa ett eget monster samt möjlighet att skapa en egen film om monstret. Samt vidareutveckla projektet efter barnens intresse.

Bakgrunden är att barnen visat stort intresse för monster i sin lek.

Mål

Målet med aktiviteten är att barnen ska få möjlighet att utveckla sin förmåga att skapande och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som bild, olika medier och med talspråk. Barnen ska även få möjlighet att utveckla sitt intresse för olika medier samt förmåga att använda sig av, tolka och samtal om dessa. Barnen ska få möjlighet att uttrycka tankar, argumentera och kommunicera med varandra. Barnen får tillfälle att utforska ljus och skugga - fysikaliska fenomen.

Arbetssätt/metod

- Vi gör en mindmap tillsammans med barnen om vad vi behöver ha för att kunna skapa våra monster.

- Vi dukar upp ett bord med material och barnen får sedan fritt skapa sitt monster.

- Vi placerar monstrerna i vår monter för att ha som samtalssamtalsunderlag och där ges barnen tillfälle att berätta om monstrets eventuella egenskaper. 

- Vi erbjuder barnen att skapa en egen film till sitt monster med hjälp av appen iMotion.

- Vi tittar på och samtalar om våra filmer tillsammans och vårt tillvägagångssätt.  

- Barnen får möjlighet att föra fram olika känslor som monstrerna innehar.

- Om barnen vill skapar vi en bok om avdelningens alla monster, dess egenskaper och känslor.

- Barnen ville skapa en bok tillsammans om deras monster. Varje barn får skapa en varsin sida i boken som handlar om deras eget monster. De erbjuds att själva fotografera monstret, rita av det, skapa en QR-kod där de berättar om monstrets olika egenskaper och känslor, de får skriva sitt eget namn på datorn.

- På barnens önskemål går montstertemat vidare med att arbeta med ljus och skugga. De erbjuds att skapa ett varsitt "skuggmonster" som de kan använda för att göra skuggteater. 

Utveckling och process dokumenterar vi i Blogg och barnets Lärlogg


Läroplanskopplingar

utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,

utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga,

tillägnar sig och nyanserar innebörden i begrepp, ser samband och upptäcker nya sätt att förstå sin omvärld,

utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,

utvecklar intresse för bilder, texter och olika medier samt sin förmåga att använda sig av, tolka och samtala om dessa,

utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama,

utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,

utvecklar sin förmåga att urskilja teknik i vardagen och utforska hur enkel teknik fungerar,

utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap, och

ges förutsättningar för utveckling och lärande och samtidigt stimuleras att använda hela sin förmåga,

upplever att det är roligt och meningsfullt att lära sig nya saker,

ställs inför nya utmaningar som stimulerar lusten att erövra nya färdigheter, erfarenheter och kunskaper,

stimuleras och utmanas i sin språk­ och kommunikationsutveckling,

stimuleras och utmanas i sitt intresse för naturvetenskap och teknik,

ta vara på barns vetgirighet, vilja och lust att lära samt stärka barns tillit till den egna förmågan,

utmana barns nyfikenhet och begynnande förståelse för språk och kommunikation samt för matematik, naturvetenskap och teknik,

ge barn möjlighet att utveckla sin förmåga att kommunicera, dokumentera och förmedla upplevelser, erfarenheter, idéer och tankegångar med hjälp av ord, konkret material och bild samt estetiska och andra uttrycksformer,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback