Skolbanken Logo
Skolbanken

Jorden och vårt solsystem

Montessoriförskolan Solkatten, Fristående förskolor · Senast uppdaterad: 23 januari 2019

Planeten Jorden, vår planet. Hur har det uppstått liv på jorden? Hur ser vår värld ut? Hur ser det ut i vårt solsystem?

Mål

Att skapa nyfikenhet för det som finns runtomkring oss.

Att skapa en förståelse och nyfikenhet för olikheter.

Att skapa en nyfikenhet på det som finns i vårt solsystem och på de förutsättningar som finns där - kan det finnas liv på andra planeter.

Att skapa en nyfikenhet på vår historia och på framtiden.

Att skapa en förståelse för vikten av att ta hand om vår planet och att vi är en del av naturens kretslopp.

Orsak till valt mål

Vi ser i barngruppen att det finns ett stort intresse för vår världskarta och barnen pratar ofta om vad de olika världsdelarna heter och vilka djur och människor som finns där. 

Vi ser också att barnen är väldigt intresserade av rymden. 

Vi ser också ett intresse för vår natur - varför vi återvinner olika material. 

Vi ser också en nyfikenhet på hur det var förr. Hur var det innan vi hade mobiltelefoner och innan det fanns färg-tv etc. 

Så här planerar vi att arbeta för att nå målen

Vi startar upp genom att titta på de olika globerna - först land och vatten och sedan hur allt land är indelat i olika kontinenter.

Vi jämför globen med en karta och hittar de olika kontinenterna på världskartan och lär oss namnen på världsdelarna. 

Vi kommer att tillsammans med Doki och hans gäng (UR) att åka runt världen och besöka olika världsdelar. 

Jupiter kommer att göra världskartor.

Tillsammans med alla barn kommer vi att sätta upp olika djur, människor, byggnader etc på de olika kontinenterna på vår stora världsdelskarta. 

Sen tittar vi på vårt solsystem och hur det skapades (Big Bang).

Jupiter tillverkar planeterna och solen i vårt solsystem och gör egna planetböcker. 

Saturnus och Pluto kommer att få göra raketer till vårt solsystem. 

Vi reser ut i rymden tillsammans med Ki, Pi och Ti, "Vims i rymden" (UR)

Tillsammans med Jupiter pratar vi om hur livet har utvecklats på jorden från bakterie till människans tidsålder. 

Vi stannar upp vid dinosaurierna eftersom vi ser ett stort intresse för dinosaurier i barngruppen. 

I skapande så tillverkar vi ett landskap till dinosaurierna.

Så här kommer vi löpande att följa barnens lärprocesser

Pedagogisk dokumentation och reflektion både enskilt och i grupp med barnen samt i personalgruppen. Ni föräldrar blir delaktiga genom den pedagogiska dokumentationen i Unikum. Titta gärna på dokumentationen tillsammans med era barn och dela era reflektioner med oss pedagoger. 

Det här resultatet förväntar vi oss

Att barnen på ett lustfyllt sätt ska få intresse och nyfikenhet på vår värld och allt fantastiskt som finns runt omkring oss. 

Att barnen ska få en uppfattning om vad som har varit för att kunna förstå vad som kanske kommer att hända i framtiden. 

Att barnens drivkrafter att söka kunskap ska växa sig stark genom att väcka barnens nyfikenhet.

Att barnen ska känna sig som en del av naturens kretslopp och förstå det ansvar som det innebär. Hur viktigt det är att sopsortera, inte slösa på vatten, allemansrätten (vi får gå ut i skogen men vi det innebär också ett ansvar).

Utvärdering

Reflektion och analys av vår pedagogiska dokumentation.


Läroplanskopplingar

utvecklar sin identitet och känner trygghet i den,

utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,

känner delaktighet i sin egen kultur och utvecklar känsla och respekt för andra kulturer,

utvecklar sin förmåga att fungera enskilt och i grupp, att hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt ta ansvar för gemensamma regler,

tillägnar sig och nyanserar innebörden i begrepp, ser samband och upptäcker nya sätt att förstå sin omvärld,

utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv,

utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,

utvecklar intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och deras kommunikativa funktioner,

utvecklar intresse för bilder, texter och olika medier samt sin förmåga att använda sig av, tolka och samtala om dessa,

utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama,

utvecklar sin förståelse för rum, form, läge och riktning och grundläggande egenskaper hos mängder, antal, ordning och talbegrepp samt för mätning, tid och förändring,

utvecklar intresse och förståelse för naturens olika kretslopp och för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,

utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,

utvecklar sin förmåga att urskilja, utforska, dokumentera, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap,

utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap, och

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback