Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

2

Matematik åk 2 kap 8-9

Bjäre skola, Båstad · Senast uppdaterad: 4 april 2018

Vilka strategier kan jag använda när jag ska räkna addition och subtraktion med tiotalsövergång? Vad heter de fyra räknesätten? Hur och när använder jag dem? Vad väger ungefär 1 kg? Det här och många andra frågor kommer vi att arbeta med för att du ska bli en säker och snabb matematiker.

Konkretisering av målen

Du ska kunna

 • ta ansvar för ditt arbete genom att använda strategier för att skapa en god lärandemiljö.
 • namnge de fyra räknesätten och ange när man använder respektive räknesätt.
 • använda strategierna räkna varje talsort för sig vid addition och subtraktion.
 • använda strategierna "ta bort" och "fyll på" vid subtraktion med tiotalsövergång.
 • kunna uppskatta, jämföra och mäta massa med enheten kg.
 • använda dig av multiplikationstabellerna 2, 5 och 10.
 • kunna använda dig av problemlösningsstrategien "rita en bild".
 • kunna skapa ett problem i grupp där "rita en bild" är problemlösningsstrategien.

Undervisning

Du ska få:

 • diskutera och lära dig olika strategier för var och hur du kan arbeta på bästa sätt för att utveckla dina förmågor i matematik.
 • träna på och använda olika verktyg och hjälpmedel.
 • träna på att kommunicera matematik genom diskussioner och övningar i helklass, grupp och par.
 • lära dig samt träna räknesätten multiplikation och division (2, 5 och 10).
 • genom praktiska övningar träna på att jämföra, uppskatta och mäta massor med enheten kg.
 • lära dig och träna på problemlösningsstrategien "rita en bild".
 • skapa problem i grupp, som ska lösas med strategin "rita en bild".

 

Bedömning:  

 Jag bedömer din förmåga i matrisen nedan.

 

 

 

 

 

Läroplanskopplingar

formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,

använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,

välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,

föra och följa matematiska resonemang, och

använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.


Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal, vid huvudräkning och överslagsräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.

Rimlighetsbedömning i vardagliga situationer

Matematiska likheter och likhetstecknets betydelse.

Jämförelser och uppskattningar av matematiska storheter. Mätning av längd, massa, volym och tid med vanliga nutida och äldre måttenheter.

Olika proportionella samband, däribland dubbelt och hälften.

Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.

Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer genom att välja och använda någon strategi med viss anpassning till problemets karaktär.

Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i vanligt förekommande sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.

Eleven har grundläggande kunskaper om naturliga tal och kan visa det genom att beskriva tals inbördes relation samt genom att dela upp tal.

Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar med naturliga tal och lösa enkla rutinuppgifter med tillfredställande resultat.

Eleven kan använda huvudräkning för att genomföra beräkningar med de fyra räknesätten när talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0-20, samt för beräkningar av enkla tal i ett utvidgat talområde.

Vid addition och subtraktion kan eleven välja och använda skriftliga räknemetoder med tillfredställande resultat när talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0-200.

Eleven kan göra enkla mätningar, jämförelser och uppskattningar av längder, massor, volymer och tider och använder vanliga måttenheter för att uttrycka resultatet.

Eleven kan beskriva och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då konkret material, bilder, symboler och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till sammanhanget.

Eleven kan hantera enkla matematiska likheter och använder då likhetstecknet på ett fungerande sätt.

Matriser i planeringen
Matematik åk 2 kap 8-9
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback