Skolbanken Logo
Skolbanken

Empatiskt ledarskap

Skattkistans förskola, Hörby · Senast uppdaterad: 18 juni 2018

Vi pedagoger ansvarar för att skapa goda relationer... Grunden för att kunna respektera andras gränser är att få sina egna gränser respekterade...

Detta vill vi utveckla:

Vår samspelande förmåga som pedagoger.

 Vår förmåga  att se barnets värld med dess ögon och uppleva genom dess personlighet. 

Att uttrycka oss i jag-form.

 

Bakgrund:

På vår förskola har vi mötet som profil där varje möte är unikt och så här tänker vi kring våra ledord:

  • Ett bra möte präglas av att vi visar varandra intresse och respekt på ett sådant sätt  att  vi känner oss bekräftade och värdefulla.
  • När vi delar varandras tankar och upplever tillsammans.

Vi har ett kollegialt lärande i form av reflektionsgrupper, där vi samtalar kring ämnen som är  viktiga för oss att diskutera. Det kan handla om förhållningssätt, hur vi tänker kring ett ord t.ex. bemötande och då lyssnade vi först på ett avsnitt ur förskolepodden, vi kan också utgå från gemensam litteratur. Den här planeringen utgår från boken:

 Empatiskt ledarskap-Samspel i barngruppen den berör pedagogens roll i samspelet.

Vi har reflektionstid i arbetslaget en gång i veckan där vi har möjlighet att samtala- reflektera- analysera kring verksamheten.

 

 

Vi pedagoger i arbetslaget lägger stor vikt på kontakt och närhet i relationen med barnen, vi försöker lära känna varje barn i gruppen,  se deras intresse, behov och deras förmågor ,hur de har det i gruppen och hur de upplever verksamheten. Vi lägger också stor vikt vid att bygga goda relationer med barnens föräldrar.

 

Lpfö 98 rev 2016 Förskolans uppdrag

Personalens förmåga att förstå och samspela med barnet och få föräldrarnas förtroende är viktigt, så att vistelsen i förskolan blir ett positivt stöd för barn med svårigheter. Alla barn ska erfara den tillfredsställelse det ger att göra framsteg, övervinna svårigheter och få uppleva sig vara en tillgång i gruppen.

Så här ska det gå till:

Barnen möter pedagoger som är engagerade, intresserade och har ett förhållningssätt som bygger på att skapa goda relationer.

För att kunna kommunicera våra gränser tydligt och respektfullt tänker vi använda oss av jag-budskap.

Genom att reflektera över hur vi bemöter barnen när de uttrycker sina personliga gränser kan vi bli mer medvetna om hur vi förhåller oss till dem. 

Vad svarar vi, vad tänker vi och vad känner vi?

Att vi pedagoger sätter ord på barnens känslor och bekräftar att vi förstår, (empatisk förmåga) så att barnen lär känna sig själva, sina behov och förstår att vi vill lära känna dem och förstå deras gränser och behov.

Stanna kvar tills barnet " känt färdigt". Ge den tid som behövs.

 

 

 

 

 

Så här ska vi synliggöra utvecklingen:

Observationer i barngruppen, sker det någon förändring...

Reflektera i arbetslaget kring vårt empatiska ledarskap.

Reflektion/Hur blev det?

Vi har blivit mer medvetna om hur vi för dialog/samtal med barnen och att det får ta tid.

När vi har använt oss av jag-budskapet känner vi att vi får en annan respons och förståelse från barnet. När vi sen ställer följdfrågor

hur dom tänkte/kände och vi visar förståelse/intresse i den situationen ser vi hur många bra lösningar/tankar våra barn har.

Vi pedagoger reflekterar dagligen över situationer som händer i gruppen.

Vi tänker mer i termen att konflikthantering är en lärandeprocess både för oss pedagoger och för ”våra barn” där barnen har blivit mer medvetna om att de är med och påverkar hur vi tillsammans löser dilemman som uppstår. 

 

 

 

Analys/Vad behöver nu utvecklas?

Tanken är att vi som pedagoger ska få barnen att bli "empatiska ledare" - kunnat se att de barn som utvecklat sitt språk har kunnat få en ökad tolerans hos kompisen när de använt jag-budskap för att uttrycka önskningar och känslor. Vi pedagoger som stöd för att uttrycka..


Läroplanskopplingar

visa respekt för individen och medverka till att det skapas ett demokratiskt klimat i förskolan, där samhörighet och ansvar kan utvecklas och där barnen får möjlighet att visa solidaritet,

stimulera barnens samspel och hjälpa dem att bearbeta konflikter samt reda ut missförstånd, kompromissa och respektera varandra,

samarbeta för att erbjuda en god miljö för utveckling, lek och lärande och särskilt uppmärksamma och hjälpa de barn som av olika skäl behöver stöd i sin utveckling,

ta vara på barns vetgirighet, vilja och lust att lära samt stärka barns tillit till den egna förmågan,

verka för att varje barns uppfattningar och åsikter respekteras,

ta till vara varje barns förmåga och vilja att ta ett allt större ansvar för sig själv och för samvaron i barngruppen,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback