Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

1

Eldorado 1B

Östad skola, Lerum · Senast uppdaterad: 4 juni 2018

Du arbetar med ental och tiotal i talområdet 0-100. Du läser av och fyller i enkla tabeller. Du arbetar med tid: månader och klockan (hel- och halvtimmar, kvart i och kvart över). Du arbetar med längd (cm), volym (l och dl). Du fortsätter arbeta med hälften och dubbelt. Arbetet med problemlösning fortsätter. Du börjar arbeta lite med multiplikation och division.

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Syftet är att du ska få möjlighet att använda matematiskt tänkande i olika sammanhang. Du ska förstå och kunna använda matematiska begrepp och lösa problem med hjälp av matematik. Du ska få möjlighet att utveckla ett intresse för matematik och tilltro till din förmåga att använda matematik i olika sammanhang. Du ska få möjlighet att träna förmågorna att se samband, undersöka, pröva, reflektera och dra slutsatser i matematiken.

Bedömning - vad och hur

Vad

- Din kunskap och säkerhet av talen 0-100, ental och tiotal

- Avläsning av klockan

- Din förmåga att mäta enkla längder och volymer.

- Din förmåga att lösa enkla problem.

- Din förmåga att fylla i samt avläsa enkla diagram.

Hur

- Vuxen iakttar dig under det vardagliga arbetet. Du visar din förmåga även genom vissa diagnoser.

- Du ska praktiskt visa din förmåga av hur man använder en linjal för att mäta kortare linjer.

- Du ska praktiskt visa din förmåga att avläsa volym i dl och l.

- Du visar din förmåga att förklara hur du löser problem.

- Du visar din förmåga att avläsa klockan.

- Du fyller i samt läser av ett enkelt diagram.

 

 

 

 

Undervisning och arbetsformer

Du är med på gemensamma genomgångar av nya begrepp och uttryck. Du använder material och enkla bilder för att konkretisera. Genom spel tränar och befäster du din förmåga att lösa problem matematiskt. I samarbete med kamrater diskuterar du lösningar på olika problem. Du gör övningar i matematikboken. Du utför praktiska övningar utomhus. Du använder dator för att träna och fördjupa kunskaper. Du mäter längd och volym i vardagliga situationer.Du tränar hälften och dubbelt i många situationer, både praktiskt och teoretiskt. Du fyller i samt läser av enkla diagram.


Läroplanskopplingar

välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,

föra och följa matematiska resonemang, och

Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning

Matematiska likheter och likhetstecknets betydelse.

Jämförelser och uppskattningar av matematiska storheter. Mätning av längd, massa, volym och tid med vanliga nutida och äldre måttenheter.

Enkla tabeller och diagram och hur de kan användas för att sortera data och beskriva resultat från enkla undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg.

Olika proportionella samband, däribland dubbelt och hälften.

Matematisk formulering av frågeställningar utifrån enkla vardagliga situationer.

Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer genom att välja och använda någon strategi med viss anpassning till problemets karaktär.

Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i vanligt förekommande sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.

Eleven har grundläggande kunskaper om naturliga tal och kan visa det genom att beskriva tals inbördes relation samt genom att dela upp tal.

Dessutom kan eleven använda grundläggande geometriska begrepp och vanliga lägesord för att beskriva geometriska objekts egenskaper, läge och inbördes relationer.

Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar med naturliga tal och lösa enkla rutinuppgifter med tillfredställande resultat.

Eleven kan göra enkla mätningar, jämförelser och uppskattningar av längder, massor, volymer och tider och använder vanliga måttenheter för att uttrycka resultatet.

Eleven kan hantera enkla matematiska likheter och använder då likhetstecknet på ett fungerande sätt.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback