Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Geografi, Svenska

·

Årskurs:

5

Europa

Unikum Ansvariga Grundskola (K-backa), Kungsbacka Förskola & Grundskola - slutgallrad · Senast uppdaterad: 22 maj 2018

Lära om Europas geografi, jämföra likheter och skillnader, se varför människor bor där de bor och hitta vad som är typiskt för några av länderna.

Syfte

 • Förmågor (grön cirkel)
 • Centralt innehåll (lila större kvadrat)
 • Kunskapskraven (Lgr 11) (blå kvadrat)

                    Se kopplingar till läroplanen nedan.

Det här skall du lära dig (konkretisering av kunskapskraven)

Geografi

 • E -  15  C -  25   A - 40          länder 
 • E -  15   C -  25  A - 40           huvudstäder
 • E -  5.   C -  10   A -  12        hav, sjöar och berg
 • veta varför människor bosätter sig på vissa platser och vilka konsekvenser det får
 • jämföra olika länder utifrån ekonomi, naturlandskap, näringsliv, klimat, levnadsvillkor
 • berätta om sambandet mellan naturlandskap, naturresurs och befolkning
 • veta vad EU är och vad de länder som ingår i EU samarbetar kring.
 • begreppen:  innanhav, naturresurs, naturlandskap, näringsliv, befolkning, sötvatten, klimatzon, hamn, åkermark, lågland, slätt, översvämning, gräns, demokrati och diktatur.

Svenska

 • Kombinera text och bild och på så sätt förstärka texten.
 • Skriva en återberättande text med noggranna beskrivningar där du använder de geografiska begreppen.

Så här kommer du att få arbeta (arbetsformer).

Ta reda på information om olika länder på olika sätt, böcker, webben, filmer.

Skapa en blogg där du skriver en resedagbok om de länder du besöker.

Sätt in bilder, filmer eller lägga till ljud som stärker din text.

Fylla i kartor om Europas geografi.

 

Så här kommer dina kunskaper att bedömas (bedömning)

Hur aktiv du är vid diskussioner kring Europas länder.

Fylla i en blindkarta om Europas geografi där du når de mål vi tillsammans satt upp.

Att du i din blogg har skrivit beskrivande texter där du fått med de begrepp som ska finnas med och förklarat dem.

Att du i din blogg har med bilder, filmer eller ljud som förstärker din text.

 

 


Läroplanskopplingar

analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,

utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,

göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

De svenska, nordiska och övriga europeiska natur- och kulturlandskapen. Processen bakom samt deras utmärkande drag och utbredning.

Fördelningen av Sveriges, Nordens och övriga Europas befolkning samt orsaker till fördelningen och konsekvenser av denna.

Namn och läge på övriga Europas länder samt viktigare öar, vatten, berg, regioner och orter.

Kartan och dess uppbyggnad med färger, symboler och skala. Topografiska och tematiska kartor.

Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.

Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.

Texter som kombinerar ord, bild och ljud, till exempel webbtexter, spel och tv-program. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.

I resonemangen beskriver eleven enkla samband mellan natur- och kulturlandskap, naturresurser och hur befolkningen är fördelad.

Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.

Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, metoder och tekniker på ett i huvudsak fungerande sätt, samt för enkla resonemang om olika källors användbarhet.

Vid fältstudier använder eleven kartor och enkla geografiska verktyg på ett huvudsak fungerande sätt.

Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll, i huvudsak fungerande struktur och viss språklig variation.

Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då enkla resonemang om informationens användbarhet.

Sammanställningarna innehåller enkla beskrivningar, egna formuleringar och viss användning av ämnesspecifika ord och begrepp.

Genom att kombinera text med olika estetiska uttryck så att de samspelar på ett i huvudsak fungerande sätt kan eleven förtydliga, förstärka och levandegöra sina texters budskap.

Eleven har grundläggande kunska­per om Sveriges, Nordens och Europas namngeografi och visar det genom att med viss säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.

Matriser i planeringen
Matris Geografi Europa
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback