Skolbanken Logo
Skolbanken

Månen SKA Barns inflytande vt-18

Gammeltorps förskola, Nykvarn · Senast uppdaterad: 15 oktober 2018

Alla barn ska ha ett reellt inflytande på arbetssätt och verksamhetens innehåll.

Avdelning, ansvarig personal, kapitel och mål

Avdelningens namn

Månen

Ansvarig personal

Anne, Nettan, Siv

Kapitel från LpFö

Lpfö 2:3

Mål och riktlinjer (i början av perioden)

Prioriterat mål:

Förskolan ansvarar för att alla barn får ett reellt inflytande på arbetssätt och verksamhetens innehåll.

Hur vill ni att det ska vara på förskolan när ni nått målet för verksamheten? Beskriv konkret vad ni önskar att barnen ska ha möjlighet att utveckla utifrån de utdrag ur läroplanen ni har gjort ovan. Kom ihåg att ha barnfokus! Hur kan vi anpassa verksamheten utifrån barngruppens behov och önskemål! Gå ner på detaljnivå så blir analysen hanterbar. Punkta upp målen med siffror 1,2,3 etc. 

Utveckling pågår när:

Pedagogerna är lyhörda för barnens avsikter och önskemål. Detta vill vi inom olika områden:

1. Plats: att få bestämma VAR man vill leka 

2. Lek: att få bestämma VAD man vill leka

3. Det ska vara tillåtet att flytta material mellan rummen när barnen har en tydlig avsikt med "flytten"

4. Kompis: att få bestämma med VEM man vill leka

5. MAT: att få ta grönsaker och viss mat själv och därmed välja VAD och HUR MYCKET

6. Ute/inne: att få välja om man vill vara ute eller inne 

7. Tid: att få välja att göra färdigt det man håller på med innan man tar mellanmål

 

 

Så ska vi arbeta för att nå dit (i början av perioden)

Hur tänker ni gå till väga rent praktiskt? Skriv en “ att göra lista”. Hur kommer det här synas och märkas i verksamheten? Kommer ni förändra miljön ute eller inne? Kommer det påverka gruppen eller miljön på förskolan? Varje sak ska följas av vem som är ansvarig på förskolan. Följ siffrorna ovan nr 1 på förväntat resultat blir nummer 1 i “att göra listan “ osv. Det underlättar för kommande analys. Lägg in observationer så har ni möjlighet att konkret se resultaten av ert arbete. En observation före och en efter varje insats.

Att göra, så syns det:

1. - 4. : Vi pedagoger strävar efter att bli mer lyhörda inför varje barns avsikter och önskemål. 

5. Se till att uppläggningskärlen är lätta att ta ur och med bra redskap så barnen känner att de lyckas, samt att vi pedagoger ger barnen tid att göra själva.

6. Vi provar att ge barnen möjlighet att välja ute-eller innevistelse vid några tillfällen och ser hur det tas emot av barnen

7. När vi inbjuder till mellanmål ger vi den som vill möjlighet att komma när man är redo/lekt klart ....

Så här ska vi följa upp (i början av perioden)

För att kunna mäta en kvalitetsutveckling behöver ni observera statusen på förskolan och i barngruppen innan och efter en insats. Det kan vara spaltdokumentation, barnintervjuer, sociogram osv. Välj det verktyg ni anser passar bäst och gör en mätning innan och en efter vald insats. Hur vet vi det?

Observationer, dokumentatationer, intervjuer etc:

För att kunna se en utveckling hos varje barn gör vi en veckas observationer i nuläget och en mot slutet av våren. 

Uppföljning (under perioden)

Vilka insatser som görs fyller vi  på kontinuerligt under arbetets gång i Blogg och Lärlogg.

Analys (i slutet av perioden)

Varför det blev som det blev? Vad det var som påverkade att vi fick det resultat som vi fick? Hur barngruppen påverkades ? Vad som hände i barngruppen när vi försökte nå målen ovan? Om barngruppen förändrades på något sätt? Om arbetet  på förskolan påverkades? Positiva och negativa effekter av arbetet med målområdet?  Hur vet ni det? Vilka “bevis” har vi?  (Observationerna som gjordes före och efter vald insats)

Observationsveckan i början av terminen blev viktig för hur vi pedagoger bemöter barnens avsikter och önskningar. Genom att vi observerade barnen blev vi medvetna om hur och varför vi säger nej/stopp. Det blev viktigt för oss att tänka till och ge mer utrymme för barnens önskningar och därmed få mer inflytande.

Förslag till åtgärder (i slutet av perioden)

Genom att besvara dessa frågorna får vi syn på vad som behöver justeras för att leda barngruppen och verksamheten vidare.

Uppföljning av åtgärder (i slutet av perioden)

Cirka två månader efter att analysen blivit gjord följer vi upp och för att se om det förändrade arbetssättet fortfarande är förankrat i grundverksamheten.

Det är viktigt att fortsättningsvis vara lyhörd för barnens vilja och avsikter. Vi har sett att barnens lek utvecklats på ett mycket bra sätt genom att de fått ha ett större inflytande i miljön.


Läroplanskopplingar

att alla barn får ett reellt inflytande på arbetssätt och verksamhetens innehåll.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter