Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

5

Geometri

Bäckagårdsskolan, Halmstad · Senast uppdaterad: 28 maj 2018

I kapitlet Geometri kommer vi fördjupa oss i area- och omkretsberäkningar. Vi kommer arbeta med skala och med olika vinklar. Det är viktigt att kunna sambanden mellan olika enheter för längd för att kunna göra beräkningar inom geometri.

Syfte / förmågor

 Begreppsförmågan - Du ska kunna förstå och förklara följande begrepp:

 

 

SPETSIG VINKEL

 

FÖRMINSKNING

 

 

TRUBBIG VINKEL

 

BAS

ROMB

 

RÄT VINKEL

 

HÖJD

OMKRETS

 

SKALA

 

PARALLELLOGRAM

AREA

 

Kommunikativa förmågan

Du ska kunna delta muntligt i diskussioner i grupp och vid genomgångar. Du ska förklara hur du tänker när du gör beräkningar inom området geometri. Du ska skriftligt kunna visa hur du löser olika uppgifter samt välja en effektiv strategi för att lösa ett problem.

Procedurförmågan

Du ska kunna tolka bilder i olika skalor och kunna räkna ut hur föremålen är i verkligheten. Du ska kunna räkna ut omkrets och area på olika geometriska figurer t.ex. rektanglar och trianglar.

Analysförmågan

Du ska kunna se samband mellan olika begrepp. T.ex. kunna känna igen och jämföra olika vinklar. Du ska kunna tolka skyltar med sträckor och omvandla det till andra enheter, t.ex. meter – kilometer - mil. Du ska kunna formulera och lösa problem genom att använda olika strategier anpassade till vilket problem du ska lösa.

Metakognitiv förmåga

Du ska kunna se om ditt svar är rimligt. Du ska kunna välja en metod och motivera varför när du ställs inför en uppgift.

 

Undervisning

Du kommer att:

  • arbeta i par, grupp och enskilt (EPA)
  • diskutera matematik
  • vara med vid genomgångar

Bedömning

Se matris


Läroplanskopplingar

Grundläggande geometriska objekt däribland polygoner, cirklar, klot, koner, cylindrar, pyramider och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.

Konstruktion av geometriska objekt, såväl med som utan digitala verktyg. Skala och dess användning i vardagliga situationer.

Metoder för hur omkrets och area hos olika tvådimensionella geometriska figurer kan bestämmas och uppskattas.

Jämförelse, uppskattning och mätning av längd, area, volym, massa, tid och vinkel med vanliga måttenheter. Mätningar med användning av nutida och äldre metoder.

Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett i huvudsak fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär.

Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.

Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med tillfredställande resultat.

Matriser i planeringen
Bedömningsmatris - geometri
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter