Skolbanken Logo
Skolbanken

Alla åldrar

NF Utveckling och lärande 2018 Peter Pan

Saltkråkans förskola, Lunds för- och grundskolor · Senast uppdaterad: 1 juni 2018

Vi bedriver en verksamhet som utgår från att alla barn ska ges möjlighet till stimulans, motivation och utmaningar på förskolan. Den ska sätta barnet i fokus som en kompetent individ som vill utvecklas i förskolans alla varierande miljöer. Verksamheten ska bygga på en kvalitativ syn på kunskap och förmedla möjligheter till ett utforskande, nyfiket och lustfyllt lärande.

Läroplansmålen

Se målen nedan.

Planerade insatser

För att uppnå de mål som vi satt nedan kommer vi med hjälp av vår muckla Odin utföra olika utmaningar tillsammans med barnen. Dessa hämtar vi från grön-flaggs (håll Sverige rent) hemsida (hsr.se). Odin kommer vid jämna mellanrum lämna brev tillsammans med dessa uppdrag som vi sedan tar oss an. Ett uppdrag kan t ex vara "Leksak eller inte leksak" som går ut på att vi gemensamt gör en inventering på avdelningen över vad som är leksaker och vad som inte är leksaker och därefter sorterar bort prylar som inte var tänkta som leksaker från början .. Vi gör oss även då medvetna över att olika saker kan innehålla ämnen som är mindre bra för oss - detta för att skapa en så kemikalie- och giftfri förskola som möjligt. Vi kommer även att använda oss utav "Skräpspelet" samt sagorna "Rädda havet med hajen Kaj" och "Ali, Sara & allemansrätten" även detta hämtat från hsr.se för att ytterligare öka medvetenheten hos barnen kring vår natur och gemensamma miljö. Genom detta hoppas vi att få igång gemensamma diskussioner och reflektioner där vi tillsammans ökar vår medvetenhet om vårt miljöarbete men framför allt kring hur vi kan göra vår miljö (både ute och inne) så kemikalie- och giftfri som möjligt.

Utöver det nämnda ovan kommer vi att skapa skräpplockarglasögon tillsammans med barnen av återvinningsmaterial, dessa tas sedan på då vi går våra "skräpplockarrundor" i närområdet. Detta gör det mer lustfyllt för barnen samtidigt som ett lärande och ett ansvarstagande tas kring vår gemensamma närmiljö. Det eventuella skräp som samlas in diskuterar vi kring, sorterar för att slutligen återvinna i vårt gemensamma "återvinningshus" som vi kallar Spillkråkan.

Ett annat medel som vi kommer att ta till för att nå målen nedan är att tillsammans plantera tillsammans med barnen för att ge dem en viss förkunskap i vad allt växande behöver för att må bra och utvecklas. Detta kopplar vi även till ett av våra områden inom vårt grön-flagg arbete som är måltidspedagog då vår tanke med det som vi planterar är att i förlängningen kunna skörda och äta. 

Förväntade effekter (syfte och kännetecken) 

Vi kan se hur barngruppen verkligen tagit till sig utmaningarna från Odin gällande kemikalie- och giftfri miljö då de numera letar trianglar med siffror på det mesta - allt från dricksglasen vid lunchen till sittunderlagen som finns ute på vår förskolegård. Många diskussioner uppstår då barnen upptäcker föremål som innehåller ämnen som inte är bra för oss och kommentarer som "Men vart ska vi göra av dem, vem vill ha vårt gift?" eller "Äh, plastmuggen gör nog inget .. Vi kan pyssla med den i alla fall" men ett annat barn motsäger sig då och menar på att "Nä, muggen MÅSTE kastas om den är giftig" ..

Även vårdnadshavare vittnar om att lärande och utveckling pågår då de berättar att barnen hemma letar siffror med förstoringsglas på sina dinosaurier för att se om de är giftiga eller inte.

Via vårdnadshavare och barn kan vi höra hur de tagit till sig glädjen med att plantera och så. De berättar hur de även hemma provar att plantera men har också svar på att varför det inte går så bra ibland .. "Vi glömmer att vattna" säger dem. Därmed kan vi se hur de fått förståelse för vad allt växande är i behov av .. Likaså kan vi se ett utökat intresse men även mod till att våga prova det vi själva odlat så som dill, persilja eller ärtskott - upplevelsen att äta det man själv odlat är svårslaget.

 Vi kan också se hur de äldre barnen i gruppen (vilket är halva barngruppen) en väl tilltagen kunskap kring sortering och hantering av avfall då de ofta kommer med saker som de hittar som inte alls tillhör naturen .. Blev särskilt tydligt när ett barn valde en bild inför utvecklingssamtalet med ett batteri som hittats under en skärpplockarrunda med kommentaren "denna bilden ska vara med för ett batteri ska absolut inte vara i naturen - det vill jag visa"

Metodval

Genom samtal, iakttagelser samt diskussioner med barn och vårdnadshavare får vi en snabb och tydlig bild av att lärande sker. Men även via den pedagogiska dokumentation som vi kontinuerligt gör b la via vår blogg som nästan dagligen uppdateras med video, bilder och kommentarer från barnens vardag där deras lärande och utveckling är i fokus. Detta är även en hjälp för oss för att kunna följa upp, reflektera och utvärdera vår verksamhet. Vi använder också vidoes och bilder från verksamheten för att återkoppla till barnen olika händelser samt upplevelser vi varit med om - detta för att gemensamt kunna återuppleva, återberätta och sätta ord på vårt gemensamma lärande.     


Läroplanskopplingar

utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,

utvecklar sin förmåga att urskilja, utforska, dokumentera, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter