Skolbanken Logo
Skolbanken

Kurser:

DESDES01

Designhistoria

Martin Koch-gymnasiet, Hedemora · Senast uppdaterad: 12 april 2018

Designhistorien går hand i hand med människans behov och önskemål om att skapa och förbättra föremål. Designhistorien sträcker sig således ända tillbaka till pilspetsens begynnelse och fram till idag. Vissa säger att pilspetsen är det första designade verktyget, detta på grund av dess formgivning och utveckling från flinta till både brons och järn. För att lyckas inom begreppet design krävs en god tillverkare, t.ex. för att formge något både ergonomiskt, användbart och estetiskt tilltalande.

Arbetssätt – Hur jobbar vi?

Vad – I det här arbetsområdet kommer vi att utveckla våra kunskaper om produktutveckling utifrån olika aspekter, till exempel målgruppers ekonomiska, ergonomiska, estetiska, funktionella och sociala behov. Vi kommer att fokusera på designens och designerns roll i samhället med fokus på människors olika behov och förutsättningar, till exempel utifrån genus eller funktionshinder. För att uppnå detta kommer vi arbeta utifrån ett design- och kulturhistoriskt perspektiv. I arbetet skapar vi oss en medvetenhet om begrepp, stilar och material. En stor vikt läggs också vid källor av olika slag och deras relevans för arbetet.

Hur – För att uppnå ovanstående mål behöver du skriva ett eget, designhistoriskt arbete utifrån en tidsperiod/epok du väljer själv.  Du väljer alltså en tidsperiod historien som du sedan fokuserar ditt skrivarbete kring. Du behöver på egen hand göra research om den period som du har bestämt att ditt arbete ska handla om. Här behöver du använda dig av flera olika källor för att styrka dina påståenden eller den information du hittar. Ditt arbete bör innehålla dessa punkter för att motsvara det centrala innehållet och kunskapskraven i kursen:

 

  • Börja med att läsa kapitel 12 i boken design 1. Välj därefter en epok/tidsperiod du tycker verkar intressant. Ta reda på mer om den tidsepoken genom att tex läsa i böcker eller på internet. (Glöm inte var du läst vad, du ska ange källor i ditt arbete)
  • Sätt dig in i hur hur människorna hade det under perioden du valt. Du ska nu beskriva människors olika designmässiga behov och möjligheter utifrån dessa områden: ekonomi, ergonomi, estetik, funktion och sociala behov.
  • Du ska också utifrån den valda tidsperioden resonera kring olika människors förutsättningar utifrån t.ex. genus eller funktionshinder. Hur tror du tex det vore att vara kvinna/man/funktionshindrad/normbrytande under din valda tid? 
  • I ditt arbete använder du dig av relevanta begrepp och tar också upp relevanta stilar eller material för just den tiden. (Använd gärna bilder)
  • Du redovisar dina källor i en fullständig och komplett källförteckning.
  • Ditt arbete ska vara (minst) fyra sidor långt inkl. bilder. 

Du har sex lektioner på dig att färdigställa ditt arbete. 

 

Varför – Genom att förstå vår historia kan vi också förstå oss själva. Således kan vi genom att skapa en bättre förståelse för designens historia utveckla vår egen förmåga att skapa och designa.

Till vår hjälp har vi boken Design 1.

Syfte – Vad tränar vi?

Under kursen Design 1 ska vi utveckla våra kunskaper inom designområdet. Vi kommer i det här projektet analysera och värdera design ur olika aspekter. Vi kommer också att öka vår förståelse för hur människors behov ser ut samt vilka förutsättningar olika människor har att hantera och samspela med olika miljöer.

Under projektets gång kommer vi att närma oss samt utveckla våra kunskaper i designprocessen och vår förmåga att genomföra den. För att gör detta möjligt kommer vi att arbeta två- och tredimensionellt, utforska och arbeta med olika material och utvärdera våra processer och resultat. Genom att på egen hand göra research om uppdragsgivaren kommer du behöva värdera information från olika källor.


Läroplanskopplingar

Produktutveckling utifrån olika aspekter, till exempel målgruppers ekonomiska, ergonomiska, estetiska, funktionella och sociala behov.

Design och designerns roll i samhället med fokus på människors olika behov och förutsättningar, till exempel utifrån genus eller funktionshinder.

Grundläggande design- och kulturhistoria. Begrepp, stilar och material.

Källor av olika slag i ett designprojekt.

Matriser i planeringen
Designhistoria
Uppgifter
Inlämning Designhistoria