Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Modersmål

·

Årskurs:

7 - 9

Modersmåls arabiska

Modersmålsenhet, Karlshamn · Senast uppdaterad: 7 juni 2018

Tema: Sagor I detta arbetsområde kommer eleverna att bekanta sig traditionella och moderna sagor i området som modersmålet talas och jämföra med svenska sagor. Vi skriver våra sagor med hjälp av kunskaper om sagans typiska struktur och kännetecken och med hjälp av digitala verktyg.

                     Modersmål

                                              ÅK 7-9

 

 

 

            Terminsplanering

         Tema: Sagor  

 

     ÅK 7-9

 

Arbetsområdet: sagor

 

Tidsåtgång: v. 9-22  med fokus på grammatik t.ex. tempus och genre.

 

Beskrivning om arbetsområdet:

I detta arbetsområde kommer eleverna att bekanta sig traditionella och moderna sagor i området som modersmålet talas och jämföra med svenska sagor
Målen

  • Målet med undervisningen är att utveckla sitt lässtrategier, tal och skriftspråket så att elever får tilltro till sin språkförmåga och kan uttrycka sig i olika sammanhang.

  • Genom språket utvecklar människor sin identitet, uttrycker känslor och tankar och förstår hur andra känner och tänker.

  • Att ha ett rikt och varierat språk är betydelsefullt för att kunna förstå och verka i ett samhälle där kulturer, livsåskådningar, generationer och språk möts.

  • Att ha tillgång till sitt modersmål underlättar också språkutveckling och lärande inom olika områden.

 

Förankring i kursplanens syfte

  1. formulera sig och kommunicera i tal och skrift

  2. använda sitt modersmål som ett medel för sin språkutveckling och sitt lärande

  3. anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang

  4. urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer

  5. läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften

  6. reflektera över traditioner, kulturella företeelser och samhällsfrågor i områden där modersmålet talas utifrån jämförelser med svenska förhållanden.

 

 

Förankring i centrala innehållet till årskurs 7-9               

Läsa och skriva

• Lässtrategier för att förstå och tolka olika slags av
texter. Att utläsa texters budskap, både det uttalade och sådant som står
mellan raderna.

• Strategier för att skriva olika typer av texter med
anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter
där ord och bild samspelar.

• Modersmålets
grundläggande struktur i jämförelse med svenskan. Ordbildning och
meningsbyggnad på modersmålet i jämförelse med svenskan.

 

 

Tala, lyssna och samtala

• Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika
mottagare. Anpassning av språk, innehåll och disposition efter syfte och
mottagare.

 

Språkbruk

• Ord och begrepp för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter

Kultur och samhälle

• Traditioner och högtider som eleven möter i olika sammanhangKunskapsmål

Eleverna utvecklar att tala, skriva och läsa genom att läsa olika sagor, återberätta muntligt och kunna sammanfatta samt att ha förmåga att skriva sina enkla egna sagor.  

Genomförande/arbetssätt

Skriva och berätta om några Sagor. Skriva också om någon eller flera typer av Sagor om tiden räcker.

Berätta muntligt, gör en powerpoint och visa bilder.Titta på filmer och texter från böcker och olika hemsidor.

Klipp från Youtube mm för att illustrera de olika Sagorna som finns.

 

Bedömning:

Läraren bedömer både det fortlöpande arbetet, det skriftliga resultatet och det muntliga framträdandet.

 

Om läraren önskar kan man tillsammans välja ut texter som man gör ett skriftligt prov på dem.


Läroplanskopplingar

Eleven kan läsa olika texter med flyt genom att, på ett i huvudsak fungerande sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.

Genom att göra enkla sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med viss koppling till tidsaspekter och orsakssamband visar eleven grundläggande läsförståelse.

Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter och referensramar tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk.

Eleven kan utifrån sitt modersmåls särdrag skriva olika texter med begripligt innehåll och viss språklig variation med en i huvudsak fungerande kombination av vardagsrelaterade och ämnesrelaterade ord och begrepp.

Texterna kännetecknas av enkla beskrivningar och enkel berättarstruktur.

Eleven anpassar på ett enkelt sätt sina texters innehåll och språk så att de i huvudsak fungerar i de situationer som skrivandet avser.

Genom att på ett i huvudsak fungerande sätt jämföra och översätta ord, begrepp och fraser mellan modersmålet och svenska kan eleven föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om likheter och skillnader mellan modersmålet och svenska.

Eleven kan med en i huvudsak fungerande kombination av vardagsrelaterat och ämnesrelaterat språk samtala om och diskutera varierande ämnen på ett enkelt sätt.

I sådana situationer kan eleven ställa frågor och framföra åsikter med enkla och till viss del underbyggda argument på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.

Dessutom kan eleven förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande inledning, innehåll och avslutning och viss anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.

Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang kring några kunskapsområden och samhällsfrågor med anknytning till modersmålet och områden där modersmålet talas.

Eleven gör då enkla jämförelser med egna erfarenheter och förhållanden i Sverige och drar enkla och till viss del underbyggda slutsatser om vad dessa kan bero på och leda till.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback