Skolbanken Logo
Skolbanken

Språket i förskolan

Hillängens förskola, Ludvika · Senast uppdaterad: 19 januari 2019

Språket är en viktig grund i barnens utveckling. På förskolan arbetas det med lärorika och lustfyllda tillfällen för att främja barnens språkutveckling.

NULÄGE

I förskolan tränas språket i alla situationer under dagen och det finns en medvetenhet i pedagogernas arbetssätt, där vi är delaktiga och pratar med barnen om vad som sker. 

 

 

SYFTE

Vad ska utvecklas? Vad vill vi att barnen ska lära sig?

Syftet är att barnen ska utveckla det svenska språket genom att få ett utökat ordförråd, och att de ska kunna kommunicera med varandra.  

 

MÅL UR LÄROPLANEN

Vilka mål vill vi jobba mot? Max fem st.

METOD

Hur gör vi? Vilka lärprocesser/aktiviteter ska vi använda oss av för att utveckla barnens förmågor?

 - Planerade tillfällen med fokus på högläsning.

 - Polyglutt.

 - Språkpåsar.

 - Pedagogerna erbjuder ett varierande material på avdelningen.

 - För att tydliggöra språket använder vi bildstöd/tecken som stöd.

 - Sånger och ramsor.

 - Använder ipaden, med språkappar och för att lyssna och titta på språkmaterial.

DOKUMENTATION UNDER LÄRPROCESSEN

Vad ska dokumenteras? Hur ska vi dokumentera? Vem dokumenterar?

Pedagogerna dokumenterar med hjälp av ipad och tar kort på lärandetillfällena. 


Läroplanskopplingar

utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,

utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,

som har ett annat modersmål än svenska utvecklar sin kulturella identitet och sin förmåga att kommunicera såväl på svenska som på sitt modersmål.

stimuleras och utmanas i sin språk­ och kommunikationsutveckling,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback