Skolbanken Logo
Skolbanken

Digitala verktyg

Förskolan Äventyret, Kristinehamn · Senast uppdaterad: 11 juni 2018

Vårt arbete med programmering och digitala verktyg i förskolan

Förväntat resultat (utvärderas som resultatkvalitet)

Vad vill vi ska hända i barnens utveckling?

 Vi vill rusta barnen för det digitala samhället vi lever i. Digitala verktyg är en naturlig del av barnens vardag och det gäller för oss inom förskolan att hänga med i denna utveckling. Barnen är väldigt intresserade av detta och kan mycket redan. Programmering är ett ämne i skolan och kommer även att komma in i förskolans läroplan om några år. Vår uppgift på förskolan blir att hjälpa barnen att tolka intryck och kunskap de får till sig via digitala medier samt ge dem nya utmaningar att tänka vidare.Hur ska det märkas på barnen?

En medvetenhet kring digitala verktyg och vilka möjligheter vi har till att berika vår verksamhet med dem.

 


Hur bidrar det till barnens långsiktiga utveckling?

Få en förförståelse för vad programmering är och hur den kan användas,

 


Vilken påverkan får det vi har tänkt på verksamheten i stort?

 


...

Ramar för arbetsområdet - struktur (utvärderas som strukturkvalitet)

Obs! Skriv inga namn på barn eller personal


Välj mål ur läroplanens avsnitt 2.1, 2.2, 2.3 (under rubriken "Lägg till" nedan). Utifrån de valda målen, vad är det allra viktigaste barnen ska lära sig (förståelse, kunskap, förmåga, känsla, verktyg, startskott till...)?Vilka lärmiljöer har vi? På vilket sätt gynnar/hindrar det vi tänkt? Hur kan vi påverka lärmiljön så att det gynnar det vi tänkt?

Vi har precis köpt en blue-bot till avdelningen som vi har börjat använda

Dator finns på avdelningen för att kunna använda sig av t.ex Youtube. Dock har vi ingen projektor och skärm för att visa på storbild.

Ipad

Qr-koder finns uppsatta på avdelningen


Vilka styrkor ser vi i barngruppen? Hur kan vi använda dem?

Barnen är väldigt intresserade av programmering och motiverade till att utforska detta ämne mer. De har med sig mycket hemifrån kring kunskap med t.ex ipad 

 


Vilka kompetenser i personalgruppen gynnar det vi tänkt?

Vi har varierande kunskap om teknik och ikt, vår största styrka är att vi är nyfikna och intresserade av att lära oss mer. Vi lär av varandra, av barnen och tillsammans!  


Under vilken tidsperiod ska vi arbeta?

Vi tänker att detta är ett arbete som ständigt kommer att vara med oss på olika sätt i olika projekt, men vi väljer att rikta fokus mot det mer intensivt under vårterminen -18.  


Vilka arbetsformer (grupp, enskilt, par, ute, inne...)?

Dels i storgrupp i t.ex samlingar, men främst i mindre grupper för att barnen ska få ta större plats och hinna med att prova på ordentligt. Till en början inne, men kanske hittar vi sätt att ta med projektet ut.


Vilket material?

Blue-Bot och tillhörande tangentbord och banor till den som vi skapar själva.

Ipads; appar för att spela, qr-koder, fotografera och filma

Dator för att titta på Youtube t.ex


Till vilken kostnad?

Inköp av blue-bot, eventuellt appar

 


...

Hur vi genomför arbetsområdet - process (utvärderas som processkvalitet)

Vilka aktiviteter ska vi ha och vilka utmaningar planerar vi för dem? Hur organiserar vi aktiviteterna?

Barnen ska i mindre grupp få prova på att programmera med Blue-Bot genom olika banor. Programmera varandra. 

 

 

Vilka arbetssätt ska vi använda? Hur tänker vi att de gynnar det vi vill ska hända?

Att barnen i lugn och ro får utforska programmering på deras nivå

 


Vilka är de kritiska aspekterna för att barnen ska förstå…? Vad kan bli klurigt för barnen/hur kan vi undvika det? Ska vi undvika det?

Att börja tänka i olika steg

Höger och vänster

 

 

Hur tänker vi utifrån genusperspektiv?

Vi pedagoger måste alltid vara medvetna om strukturer i samhället och på lämplig nivå prata med barnen om detta, t.ex att kulturen ser ut som så att teknik/ikt är traditionellt ett större intresse hos pojkar, och detta kan vara något som barnen snappat upp. Vi behver visa på en mångfald, att teknik är för alla, vi alla kan och kan rätt att ta lika stor plats. Lyssna in barnen.

 


I vilka situationer blir det tydligt att vi jobbar mot de valda läroplansmålen?

I de planerade aktiviteterna och i vardagen när barnen efterfrågar olika verktyg för sina lekar/skapande, t.ex fråga efter att få fotografera, göra en film osv.  

 


Hur ska vi följa upp och utvärdera arbetsområdet?

Vid reflektionstillfällen var tredje vecka, samt kontinuerligt med barnen

 

...

Föräldrarnas upplevelse - service (utvärderas som servicekvalitet)

Hur påverkar föräldrarnas uppfattning planeringen?

Om föräldrarna visar intresse så bidrar det positivt till barnens lärande

 


Vad vill vi att de ska märka på barnen?

Att barnen är engagerade och intresserade, att de har fått känna att de är delaktiga och medskapare av våra projekt


Hur vill vi att de ska medverka till att barnen utvecklar...?

 

...


Läroplanskopplingar

utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,

utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga,

utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för vikten av att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande,

utvecklar intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och deras kommunikativa funktioner,

utvecklar intresse för bilder, texter och olika medier samt sin förmåga att använda sig av, tolka och samtala om dessa,

utvecklar sin förståelse för rum, form, läge och riktning och grundläggande egenskaper hos mängder, antal, ordning och talbegrepp samt för mätning, tid och förändring,

utvecklar sin förmåga att urskilja teknik i vardagen och utforska hur enkel teknik fungerar,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback