Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Geografi, Samhällskunskap

·

Alla årskurser

Hav

Laröds skola, Helsingborg · Senast uppdaterad: 5 april 2018

I det här ämnesövergripande arbetet inom geografi, samhällskunskap, biologi och svenska utgår vi från havet för att diskutera hållbar utveckling, människans påverkan, politiska beslut och klimat och klimatförändringar.

 

Bara några kilometer väster om klassrummet stävar stora fartyg. Vatten förenar världen. Men hav och sötvatten utsätts också för stor miljöpåverkan från en växande befolkning. I Helsingborg liksom på många andra platser i världen är vi inte självförsörjande utan hämtar vattnet från Bolmen i Småland. Trenden tycks vara att kraftiga stormar med stigande vattennivåer kommer oftare här och på andra platser i världen. Hur påverkas vi lokalt i Helsingborg och hur berörs människor i andra delar av världen om havsnivån stiger?

Preliminär planering 

vecka 14  Introduktion, mål, plan. Å ena sidan jorden som havsplaneten å andra sidan vatten, en knapp resurs? Hur och var i världen finns vatten? Världshaven. Hållbar utveckling. Ekologiska fotavtryck. Vattnets kretslopp. Väder, vind. Klimatförändringar. 

vecka 15 Genomgång av fördjupningsuppgiften - muntlig redovisning och fackuppsats i geografi och svenska. Att studera hav och vatten, lokalt, europeiskt och globalt. 

vecka 16-18 Fördjupningsuppgift utifrån sex olika tema.   

vecka 19 Förberedelse och genomförande av presentationer på öppet hus tisdag 8 maj. Fackuppsats. 

vecka 19-20 Havs- och vattenfrågor kräver samarbete. Samhällskunskap Hur arbetar EU? Föreläsning Karin Falck Europa Direkt.  

vecka 21 Exkursion cykel må 21 maj,  Hittarpsrevet Kulla Gunnarstorps naturreservat. Biologi/ geografi. Spår av skiftande vattennivåer.   

vecka 22 Exkursion Hornbaek 31 maj- 1 juni uppgifter utifrån grupperna. 

Examination Gruppredovisningar på öppet hus tisdag 8 maj. Fackuppsats i svenska och geografi. Aktivt deltagande i diskussioner. Praktisering av gruppens kunskaper under exkursionerna i vecka 21-22.  

 

 


Läroplanskopplingar

göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och

värdera lösningar på olika miljö- och utvecklingsfrågor utifrån överväganden kring etik och hållbar utveckling.

analysera och kritiskt granska lokala, nationella och globala samhällsfrågor ur olika perspektiv,

uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,

Jordens klimat- och vegetationszoner samt på vilka sätt klimatet påverkar människors levnadsvillkor.

Klimatförändringar, olika förklaringar till dessa och vilka konsekvenser förändringarna kan få för människan, samhället och miljön i olika delar av världen.

Var olika varor och tjänster produceras och konsumeras samt hur varor transporteras. Hur människors försörjning och handelsmönster har förändrats över tid.

Namn och läge på världsdelarnas viktigare länder, vatten, öar, berg, öknar, regioner och orter.

Metoder för att samla in, bearbeta, värdera och presentera geografiska data, till exempel om klimat, hälsa och handel, med hjälp av kartor, geografiska informationssystem (GIS) och geografiska verktyg som finns tillgängliga på internet, till exempel satellitbilder.

Fältstudier av natur- och kulturlandskap, till exempel av samhällsplanering i närsamhället.

Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.

Sårbara platser och naturgivna risker och hot, till exempel översvämningar, torka och jordbävningar, och vilka konsekvenser det får för natur- och kulturlandskapet.

På vilka sätt sårbara platser kan identifieras och hur individer, grupper och samhällen kan förebygga risker.

Intressekonflikter om naturresurser, till exempel om tillgång till vatten och mark.

Förnybara energitillgångar, till exempel sol- och vindenergi och alternativa drivmedel.

Demokratiska fri- och rättigheter samt skyldigheter för medborgare i demokratiska samhällen. Etiska och demokratiska dilemman som hänger samman med demokratiska rättigheter och skyldigheter, till exempel gränsen mellan yttrandefrihet och kränkningar i sociala medier.

Hur länders och regioners ekonomier hänger samman och hur olika regioners ekonomier förändras i en globaliserad värld.

Sveriges politiska system med Europeiska unionen, riksdag, regering, landsting och kommuner. Var olika beslut fattas och hur de påverkar individer, grupper och samhället i stort. Sveriges grundlagar.

Aktuella samhällsfrågor, hotbilder och konflikter i Sverige och världen. FN:s syfte och huvudsakliga uppdrag, andra former av internationell konflikthantering och folkrätten i väpnade konflikter.

Europeiskt och nordiskt samarbete, dess bakgrund och innehåll.

Matriser i planeringen
GEOGRAFI kunskapskrav åk 9, Kunskapsstaden Helsingborg
SAMHÄLLSKUNSKAP kunskapskrav åk 9, Kunskapsstaden Helsingborg
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback