Skolbanken Logo
Skolbanken

Kamratskapstema

Vitklövergatans förskola, Ale · Senast uppdaterad: 23 april 2018

På avdelning Blåklockan har en del förändringar skett i barn-/personalgruppen, under det senaste läsåret. Därför är vår tanke att vi startar upp ett tema med fokus på "Kamratskap". Vi kommer att starta upp det här temat under våren 2018, för att sedan fortsätta arbetet även under hösten. Specifikt kommer vi att arbeta med att få barnen att känna trygghet med kamrater och pedagoger på vår avdelning, men även med att stärka barns självkänsla och tro på sin egen kapacitet. Vi har valt att använda oss av ett material som handlar om "Kanin och Igelkott". I materialet finns stora kompiskort med olika arbetsuppgifter. Varje kompiskort utgår från ett dilemma. Till materialet finns också små böcker kring varje dilemma, att använda som ett diskussionsunderlag i arbetet med barngruppen. Vi kommer också att arbeta med språk. Läsa böcker, ha ”bokprat”, använda oss av flerspråklighet. Även andra uttryckssätt som bild och rörelse kommer vi att använda oss av. Nya begreppsvärldar presenteras för barnen, på olika vis under temat.

Kartläggning av barngruppen

Mål

¤ Att barnen ska känna trygghet, delaktighet samt gemenskap med barnen och pedagogerna på avd. Blåklockan.

¤ Att barnen ska kunna lita på sin egen förmåga, tro på sig själva i olika sammanhang, utvidga sin förståelse för olika begrepp i vår omvärld samt våga framföra egna ståndpunkter och känna sig trygga med det.

¤ Att barnen ska kunna känna så pass mycket ro i gruppen att de kan utvecklas och lära optimalt utifrån sina egna förutsättningar.

 

 

Omformulering av läroplansmål

 

 

 

Genomförande/Arbetsmetoder

¤ Vi kommer att använda oss av ett material med kompiskort och böcker för diskussion kring dilemman. vi har börjat diskutera hur en "bra kompis" är och vad det innebär. Barnen har även målat bilder kring detta som vi gjort texter till, även ordet vän/kompis på barnens hemspråk finns med. Dessa hänger uppsatta vid vår samlingsring.

¤ Barnen på avdelningen kommer att få vara mer delaktiga i utvärdering/planering av verksamheten. Vi kommer att ha tillbakablickar på veckan som varit tillsammans med barnen i slutet av varje vecka, då vi också återberättar och diskuterar kring vad vi gjort. Barnen får på så vis vara med och utvärdera vad som varit bra/mindre bra samt vara delaktiga i beslut kring verksamheten.

¤ Vi kommer att arbeta med språket. Det talade svenska språket, TAKK(tecken som alternativ kommunikation) samt lite med barnens hemspråk. Vi kommer bl.a. att använda hälsningsfraser på olika språk, räkna några siffror, sjunga någon sång på barnens hemspråk. Vi lär oss några nya TAKK tecken i veckan och när vi talar med barnen så försöker vi tydliggöra ord och begrepp i det svenska språket. Vi vill att barnen ska kunna använda många olika språk och uttryck för att göra sig förstådda. Flerspråklighet ser vi som en fördel hos oss.

¤ Vi kommer att arbeta med och "leka in" olika begrepp, med fokus på något vid varje tillfälle. T.ex. prepositioner, motsatsord, räkneord osv. Så att barnen förstår allt fler sammanhang i tillvaron, utifrån ålder och utveckling.

¤ Vi kommer att vara i motorikhallen och ha rörelseövningar där vi arbetar med den motoriska utvecklingen. Här arbetar vi också med turtagning och socialt samspel.

¤ Skapande arbete och bild använder vi oss ofta av. Här får barnen ytterligare "språk" att uttrycka sig i.

¤ Utflykter utanför gården samt gemensam/egen lek på förskolegården, kommer vi att värna om. På så vis får barnen möjligheter att utvecklas/lära i även i andra miljöer.

¤ Samlingar och läsvila är ytterligare något vi använder oss av i arbetet med barnen. Samlingar med fokus på årstid, vecka, dag, kamratskap, sång och musik, gemensam lek osv. Under läsvilan efter lunchen är barnen uppdelade i två grupper. Grupperna är namngivna utifrån våra kompiskort/kompismaterial. Yngregruppens namn är "Igelkottsgruppen", de har sin läsvila i en soffa med en igelkottsskylt samt ett mjukisdjur i form av en stor igelkott. Äldregruppens namn är "kaningruppen". De har sin läsvila i den andra soffan. Vi försöker läsa böcker och ha ”bokprat” utifrån gruppernas förståelse.

 

 

Uppföljning

Utvärdering

Analys och utveckling


Läroplanskopplingar

förståelse för att alla människor har lika värde oberoende av social bakgrund och oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning, och

utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga,

utvecklar sin förmåga att fungera enskilt och i grupp, att hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt ta ansvar för gemensamma regler,

utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,

utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama,

som har ett annat modersmål än svenska utvecklar sin kulturella identitet och sin förmåga att kommunicera såväl på svenska som på sitt modersmål.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback