Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska, Svenska som andraspråk

·

Årskurs:

7 - 9

Spoken Word

von Bahrs skola, Uppsala · Senast uppdaterad: 13 juni 2018

Vad är spoken word? Spoken Word handlar om att väcka glädjen inför språket och nyfikenheten på berättandet. Under den kommande perioden i svenskan ska vi alltså fokusera på just berättar- och språkglädje!

“Spoken word är en muntlig framställning av en dikt, text, berättelse m.m. där texten och framförandet slingrar sig tätt ihop. Du använder dig av de medel som finns för att göra ditt budskap och din berättelse intressant. Det handlar om att finna de språkliga tricks och sceniska knep som passar just dig.” (www.ordkanon.se)

 

Genom vårt gemensamma arbete i klassrummet får du kunskaper om vad som är typiskt för genren när det gäller uppbyggnad, innehåll och ordval. Dessa drag/berättargrepp använder du sedan då du producerar din egen Spoken Word-text. Du kommer få möjlighet att tänka och samtala kring ämnet, för att sedan skriva, bearbeta, och sist men inte minst, presentera just din Spoken Word!

 

Lgr 11, ur svenskämnets syfte

Eleverna ska:

  • ges möjlighet att utveckla språket för att tänka, kommunicera och lära.

  • ges möjlighet att utveckla kunskaper om hur man formulerar egna åsikter och tankar i olika slags texter och genom skilda medier.

  • utveckla förmågan att skapa och bearbeta texter, enskilt och tillsammans med andra.

  • stimuleras till att uttrycka sig genom olika estetiska uttrycksformer.

  • ges förutsättningar för att utveckla sitt språk, den egna identiteten och sin förståelse för omvärlden.

  • ges förutsättningar att ta ansvar för det egna språkbruket.

Undervisning

Arbete med genretypiska drag, lyssna till och se filmklipp på olika spoken word-framträdanden. Produktion av egen text, bearbetning, respons och framförande.

 

Underlag för bedömning

*Ditt klassrumsarbete (muntligt deltagande, responsarbete, kvalitet på uppgifter).

*Ditt framträdande/uppläsning av din text.

 

Tidsplan Lektionsarbete Läxa

v. 10


Dikt

Intro: ‘Tills döden skiljer oss åt’ - samtal kring text.


Grupparbete dikt

Ingen läxa

v. 11Vad är spoken word?


Här är vi nu - En film om spoken word (dokumentär)

Egen idé?

v. 12 DEL 1


Vikarie då Louise är på Np rättning sv år 9 ons-fre

Textskrivande - du skriver en text om dig själv utifrån en stödstruktur.

Arbeta med den egna texten, ett första utkast, tänk: om dig själv utanpå, inuti och omkring.

v. 13 DEL 2v. 13 - Fredag lovdag

 

v. 14 - Påsklov

Språkarbete - du jobbar med språket i texten:  genom att stryka och lägga till text, användning av liknelser, metaforer, citat och gestaltningar.


*Fortsatt skrivarbete

Skriv ett andra utkast.

v. 15 DEL 3

*Respons på text.

* Träna på framförandet - du tränar på själva framförandet:  tempo, intonation och rytm.


Förbereda uppläsning av egen Spoken Word

v. 16

Läs högt semifinal fredag

Uppläsning/framträdande

 

 


Läroplanskopplingar

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,

urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och

Matriser i planeringen
Kunskapskrav i Svenska
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter