Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska

·

Årskurs:

7 - 9

Muntlig Bokredovisning

Gustav Adolfsskolan, Alingsås · Senast uppdaterad: 18 mars 2018

Denna boken ska ni recensera för varandra i grupper. Hur kan man berätta om en bok och locka till läsning?

Elevdel

Övergripande mål

Ni ska utveckla er förmåga att läsa skönlitteratur samt att granska, förstå och resonera kring innehållet och budskapet.

Mål

Målet är att ni ska läsa ut en skönlitterär bok. Medan ni läser boken ska ni föra en loggbok på innehållet och budskapet i romanen. När boken är utläst ska ni gå tillbaka till era anteckningar eller videologgar för att ta hjälp av dem när ni skriver en analys på hela boken.

Undervisning

  • Ni delar upp boken i fyra delar. Tre gånger ska ni blogga eller videoblogga om vad ni har läst.
  • Ni ska sedan förbereda er att hålla en muntlig bokrecension för delar av klassen. Ni ska ge en bild av vad boken handlar om och ni ska locka till läsning.
  • Ni ska förbereda er genom att skriva stödord på "talkort" och sedan träna på att kunna berätta med flyt.
  • Jag vill ha in era talkort när ni är klara.

Formell del

Övergripande mål och riktlinjer

Syfte

Centralt innehåll

Kunskapskraven


Läroplanskopplingar

kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt,

kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,

kan använda sig av ett kritiskt tänkande och självständigt formulera ståndpunkter grundade på kunskaper och etiska överväganden,

har fått kunskaper om och insikt i det svenska, nordiska och västerländska kulturarvet samt fått grundläggande kunskaper om de nordiska språken,

kan använda modern teknik som ett verktyg för kunskapssökande, kommunikation, skapande och lärande, och

genom egen ansträngning och delaktighet, utifrån sina förutsättningar, tar ansvar för sitt lärande och för att bidra till en god arbetsmiljö,

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,

anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,

urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och

Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.

Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.

Redigering och disposition av texter med hjälp av digitala verktyg. Olika funktioner för språkbehandling.

Språkets struktur med stavningsregler, skiljetecken, ordklasser och satsdelar.

Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från skola och samhällsliv. Anpassning av språk, innehåll och disposition till syfte och mottagare. Olika hjälpmedel, till exempel digitala medier och verktyg, för att planera och genomföra muntliga presentationer.

Skönlitteratur för ungdomar och vuxna från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Skönlitteratur som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor. Lyrik, dramatik, sagor och myter.

Språkliga drag, uppbyggnad och berättarperspektiv i skönlitteratur för ungdomar och vuxna. Parallellhandling, tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar, inre och yttre dialoger.

Några skönlitterära genrer och hur de stilistiskt och innehållsligt skiljer sig ifrån varandra.

Några skönlitterärt betydelsefulla ungdoms- och vuxenboksförfattare från Sverige, Norden och övriga världen och deras verk, samt de historiska och kulturella sammanhang som verken har tillkommit i.

Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.

Skillnader i språkanvändning beroende på i vilket sammanhang, med vem och med vilket syfte man kommunicerar.

Hur man citerar och gör källhänvisningar, även vid användning av digitala medier.

Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med mycket gott flyt genom att, på ett ändamålsenligt och effektivt sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.

Genom att göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll med god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven mycket god läsförståelse.

Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter och referensramar samt olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna eller är dolda i olika verk.

Eleven för också föra välutvecklade och nyanserade resonemang om verket med kopplingar till dess upphovsman.

Eleven kan skriva olika slags texter med god språklig variation, välutvecklad textbindning och väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.

Eleven drar då väl underbygg­da slutsatser om hur verket har påverkats av det historiska och kulturella sammanhang som det har tillkommit i.

Matriser i planeringen
GA svenska matris 7 - 9 med fyra nivåer
Uppgifter
Muntlig bokredovisning/recension av bok 4
Blogg/vlogg 3 vecka 11 - den sista på denna boken
Blogg/vlogg 2 bok 4 vecka 10
Bok 4 Blogg/vlogg 1

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback