Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska, Svenska som andraspråk, Geografi

·

Årskurs:

6

Europa - tågluffen

Fäladsskolan, Lunds för- och grundskolor · Senast uppdaterad: 23 mars 2018

När man tågluffar tar man sig runt med tåg och stannar till på de platser/länder man själv väljer. Du ska nu tågluffa runt i Europa. Tänk på att det är upp till dig själv hur din resa blir. Det är du som bestämmer! Under resans gång kommer du att fördjupa dig lite extra i fyra olika länder i olika delar av Europa, skriva resedagbok samt samla begrepp och förklara dessa. Arbetet avslutas med en digital presentation.

Syfte

I arbetsområdet "Europa" kommer du att få möjlighet att utveckla dina kunskaper om geografiska förhållanden och utveckla en geografisk referensram och ett rumsligt
medvetande. Du ska också få möjlighet att utveckla kunskaper om, och kunna göra jämförelser mellan, olika platser, regioner och levnadsvillkor. Du ska även få förutsättningar att utveckla en medvetenhet om de sammanhang där geografiska kunskaper är viktiga och användbara.

Under arbetsområdet ska du få kunskap om kartan och kännedom om viktiga namn, läges- och storleksrelationer så att du kan orientera dig och dra slutsatser om natur- och kulturlandskap och om människors levnadsvillkor. På så sätt ska du ges möjlighet att se världen ur ett helhetsperspektiv. Du ska även få  förutsättningar att utveckla kunskaper i att göra geografiska analyser av omvärlden och att presentera resultaten med hjälp av geografiska begrepp.

Centralt innehåll

Följande centrala innehåll från kursplanerna i geografi  och svenska kommer att behandlas inom arbetsområdet.

Innehåll i arbetsområdet

 • Europas namngeografi
 • Europas natur- och kulturlandskap
 • Kartkunskap
 • Geografiska begrepp
 • Samla information ur olika källor
 • Källkritik
 • Muntliga presentationer med hjälp av digitala verktyg

Mål

Efter avslutat arbetsområde ska du kunna:

 • Placera ut flera länder och städer på en Europakarta.
 • Placera ut viktiga vatten, berg och regioner på en Europakarta.
 • Läsa och tolka olika typer av kartor.
 • Söka och värdera information ur olika typer av källor.
 • Hålla en muntlig presentation med hjälp av digitala verktyg.

Läroplanskopplingar

De svenska, nordiska och övriga europeiska natur- och kulturlandskapen. Processen bakom samt deras utmärkande drag och utbredning.

Fördelningen av Sveriges, Nordens och övriga Europas befolkning samt orsaker till fördelningen och konsekvenser av denna.

Namn och läge på övriga Europas länder samt viktigare öar, vatten, berg, regioner och orter.

Kartan och dess uppbyggnad med färger, symboler och skala. Topografiska och tematiska kartor.

Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.

Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från vardag och skola. Stödord, bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig presentation. Hur gester och kroppsspråk kan påverka en presentation.

Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.

Texter som kombinerar ord, bild och ljud, till exempel webbtexter, spel och tv-program. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.

Informationssökning i några olika medier och källor, till exempel i uppslagsböcker, genom intervjuer och via sökmotorer på internet.

Hur man jämför källor och prövar deras tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt.

Matriser i planeringen
Europa - tågluffen
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback