Skolbanken Logo
Skolbanken

Årskurs:

F - 4

Utedag på fritids

Dalhemsskolan, Helsingborg · Senast uppdaterad: 21 mars 2018

Att vara ute i friska luften är bra för oss! Under utedagen tränas motoriska färdigheterna. Ni kommer även få upptäcka kryp, insekter och lära er om Allemansrätten. Vi kommer att ha social samvaro, där regler och kommunikation av olika slag tränas.

Syfte - varför ska eleven göra detta. Relatera till läroplanen

Eleven ska genom undervisningen ges möjlighet att utveckla kunskaper om hur de olika val som människor gör kan bidra till en hållbar utveckling. Genom att eleverna får vistas i natur och samhälle ska undervisningen också stärka deras möjligheter att ta del av ett aktivt förenings-, kultur- och friluftsliv i närmiljön. Eleverna ska ges förutsättningar att utveckla en allsidig rörelseförmåga genom att få delta i fysiska aktiviteter och vistelse i olika naturmiljöer.  Vidare ska eleverna få förståelse för hur fysisk aktivitet och utevistelse kan påverka hälsa och välbefinnande. 

Undervisning och arbetssätt  - hur ska vi arbeta

Eleverna kommer att vistas ute i Silvåkraskogen/Gubbaparken och använda sig av olika material för att upptäcka livet i naturen och närmiljön med hjälp av bland annat luppar, insektsböcker, fågelböcker.I Skogen kommer eleverna få röra sig fritt bland stockar och stenar.

 

Vad tränar vi genom detta -  förmågor

 • Pröva och utveckla idéer
 • lösa problem
 • omsätta idéer i handling
 • kommunicera med språkliga uttrycksformer 
 • skapa
 • uttrycka sig genom estetiska  uttrycksformer
 • utforska och beskriva företeelser och samband i natur, teknik, samhälle.
 • Röra sig allsidigt i olika miljöer samt förstå vad som kan påverka hälsa och välbefinnande.
 • skapa och upprätthålla goda relationer samt samarbeta utifrån ett demokratiskt och empatiskt förhållningssätt

 

Genom detta utvecklar vi

 • Samarbeta
 • Lek i olika miljöer
 • Grovmotorik
 • Läran om naturen

 

Utvärdering - hur vet vi att eleverna lärde sig det vi avsåg med aktiviteten/planeringen

Utvärdering kommer att ske tillsammans med eleverna efter avslutad aktivitet.

Dokumentation  - vad vill vi visa och på vilket sätt  

Foton i unikum.


Läroplanskopplingar

visar respekt för och omsorg om såväl närmiljön som miljön i ett vidare perspektiv.

har fått kunskaper om samhällets lagar och normer, mänskliga rättigheter och demokratiska värderingar i skolan och i samhället,

har fått kunskaper om förutsättningarna för en god miljö och en hållbar utveckling,

utforska och beskriva företeelser och samband i natur, teknik och samhälle, samt

röra sig allsidigt i olika miljöer samt förstå vad som kan påverka hälsa och välbefinnande.

Samtala, lyssna, ställa frågor samt framföra egna tankar, åsikter och argument om olika områden, till exempel etiska frågor och vardagliga händelser.

Byggande och konstruktion med hjälp av olika material, redskap och tekniker.

Närsamhällets och föreningslivets utbud av aktiviteter och platser för kultur, fritid och rekreation.

Orientera sig i närmiljön och hur man beter sig i trafiken på ett säkert sätt.

Utevistelse under olika årstider, samt närmiljöns möjligheter till vistelse i naturen och på andra platser för fysisk aktivitet och naturupplevelser.

Säkerhet och hänsyn till miljö och andra människor vid vistelse i olika naturmiljöer. Rättigheter och skyldigheter i naturen enligt allemansrätten.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback