Skolbanken Logo
Skolbanken

Alla åldrar

Guldlock

Björktjära förskola, Bollnäs · Senast uppdaterad: 27 mars 2018

Tanken på att ha Guldlock som tema i Bubbelgruppen kom när några pedagoger dramatiserade dramat för barnen på Nalledagen. Barnen visade stor lust och intresse till dramat och många ville leka i ”björnarnas hus” och prova på att vara de olika karaktärerna efteråt. Vi pedagoger i Bubbelgruppen såg också potentialen i berättelsen med storleksordning, motsatsord, känslor och så vidare.

Nuläge

Barnen har bekantat sig med Guldlock och de tre björnarna genom dramat som visades på Nalledagen. De fick några dagar efter detta också höra sagan med hjälp av flanellografbilder. Barnen har visat stort engagemang och lust att utforska berättelsen efter dessa tillfällen genom samtal, lek och eget berättande.

Mål

Barnen ska få uppleva sagan i olika uttrycksformer, miljöer, känslor och stämningar. 

Barnen ska själva förmedla sagan för varandra på något sätt.

Barnen ska få möjlighet att erfara och bekanta sig med olika matematiska och naturvetenskapliga fenomen och begrepp.

 

Syfte

I dramat och berättandet finns det mycket plats att leka med ord och känslor vilket vi tror är positivt för barnens språkutveckling och möjlighet att förmedla något. Vi vill också att barnen ska våga berätta och  dramatisera inför och med varandra. I sagan finns det en naturlig möjlighet att utforska matematik och naturkunskap på en nivå som är anpassat för barnens ålder och mognad. Vi tror att en variation i berättandet, stämningen och miljön kommer att skapa en lust och intresse hos barnen.

 

 

Genomförande

Vi pedagoger börjar med att berätta sagan på olika sätt. Läsa, dramatisera, använda flanelografbilder, osv. Vi låter barnen mer och mer integrera med lösningar, ”roller” osv. Vi sparar dramamiljöer för fortsatt fri lek och pedagogiska samtal. Tar till vara på vad barnen signalerar att de är intresserade av och stannar eventuellt upp där. Vi planerar att använda sagan i skogen när snön smält bort, då den utspelar sig i just där. Eventuellt att vi då går in mer att lära oss och reflektera kring naturen och björnarna. Brainstormar och skriver ner olika aktiviteter som hjälper oss uppfylla våra mål och ser sedan vad vi genomför, eller om allt tar en  ny riktning.

Det här temat gäller alla barn i Bubbelgruppen och är tänkt hålla på fram till vårterminens slut.

Dokumentation under lärprocessen

Vi kommer att dokumentera så mycket som möjligt under processen genom att fotografera, rita, skapa,filma och skriva ner reflektioner från oss barn och vuxna.

Ansvar

Sofia och Lena. 

Uppföljning

Vi följer upp och utvärderar under temats gång.

 

 

 


Läroplanskopplingar

sin förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemman och livsfrågor i vardagen,

utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,

utvecklar intresse för bilder, texter och olika medier samt sin förmåga att använda sig av, tolka och samtala om dessa,

utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama,

utvecklar sin förståelse för rum, form, läge och riktning och grundläggande egenskaper hos mängder, antal, ordning och talbegrepp samt för mätning, tid och förändring,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter